Helsingin yliopisto: Terveydenhuolto kaipaa tiimihenkeä ja hierarkian purkua

Tutkimus osoittaa, että julkisen terveydenhuollon tehostamisessa tulisi panostaa työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan ja yhteistyöhön. Hoitohenkilöstön yhdessä luomat toimintamallit muokkautuvat ylhäältä annettua ohjeistusta paremmin asiakaslähtöisiksi käytännöiksi. Samalla työhyvinvointi ja potilastyytyväisyys paranevat.

Julkisen sektorin terveydenhuollon yksiköissä painiskellaan alati kiristyvien säästöpaineiden keskellä. Tilannetta yritetään korjata erilaisilla kehitys- ja muutosprojekteilla, joiden tuloksia ja tehokkuutta arvioidaan pääosin aika- tai kustannussäästöillä. Pahimmillaan uudet hankkeet käynnistyvät jo ennen edellisen päättymistä ja tulosten analysointia.

Kuvattu tilanne on tullut tutuksi myös Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anu Kajamaalle. Hän on pureutunut terveydenhuollon johtamis- ja kehittämishaasteisiin paitsi väitöskirjassaan myös Tekesin rahoittamassa ja vuosina 2010–2013 toteutetussa HETE-hankkeessa (Hoidon eheyttämisinnovaatioiden toteutumisedellytykset, organisaation tahto ja asiakkaan ääni). Hanke kuului Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmaan.

Hierarkia unohtaa asiakkaan

Molemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että tehottomuuden taustalla on usein heikkoa johtamista, puutteellista töiden organisointia sekä sisäistä hierarkiaa, joka nakertaa koko työyhteisön yhteistyökykyä. Myös henkilöstön omat vaikutusmahdollisuudet töiden sujuvoittamiseksi jäävät usein ideoiden asteelle.

"Eri ammattiryhmien keskinäinen kanssakäyminen ja luonteva mielipiteenvaihto voi olla hyvinkin vähäistä. Esimerkiksi leikkaussaliin on saatettu hankkia alan viimeisintä teknologiaa ja ammattitaitoa, mutta sisäiset toimintatavat ja organisaatiorakenne eivät tue niiden tehokasta hyödyntämistä", Kajamaa tiivistää.

Sujuvaa hoidon järjestämistä haittaa sekin, että hoitoon osallistuvat tahot sijaitsevat usein eri paikoissa. Kun muutoksia vielä ohjataan selkeästi ylhäältäpäin ja ilman konkreettista tuntumaa käytännön arkeen, jäävät tulokset helposti puolitiehen.

"Samalla unohtuu asiakas, jonka pitäisi olla kaiken toiminnan keskiössä. Moni terveydenhoidon ammattilainen tuntee turhautuvansa, kun iso osa työajasta kuluu muuhun kuin omaan ydinosaamiseen. Pitää muistaa, että monien kohdalla kyse on suoranaisesta kutsumusammatista", Kajamaa muistuttaa.

Muutos on mahdollista

Muutos on tutkijan mukaan mahdollista, mutta ei pelkästään teollisuudesta ammennetuilla opeilla. Kansainvälisestikin palkitussa väitöskirjassa yhtenä esimerkkinä oli Oulun yliopistollisen keskussairaalan keskusleikkausosasto, jossa uuden toimintamallin rakensi ulkopuolisten konsulttien tai johtoportaan sijaan sen henkilökunta.

Eri ammattikunnat oppivat toisiltaan ja yhteistyö lisääntyi. Lopputuloksena olivat kolmanneksella pudonneet sairauspoissaolot ja valtakunnallisesti kärkitasolle noussut leikkaussalien käyttöaste.

HETE-hankkeessa Kajamaa kollegoineen tutki ja kehitti monia pitkäaikaissairaiden potilaiden palveluja. Tutkimuskohteena oli mm. Helsingin terveyskeskuksessa luotu vanhusten kotihoidon palvelupaletti sekä arkiliikkumisen tukemiseen kehitetty sopimus, joka voitti kaupunginjohtajan Vuoden saavutus -palkinnon. Espoon terveyskeskuksessa tutkimukseen nostettiin pitkäaikaissairaiden potilaslähtöinen hoitomalli, joka tukee moniammatillista työnjakoa ja toimintamallien yhtenäistämistä.

"Näin oppimistutkijana minua innostaa, että muutos ja uusien toimintatapojen omaksuminen ja jalkauttaminen kyllä onnistuvat, kun henkilöstölle vain annetaan riittävästi aikaa ja aito mahdollisuus vaikuttaa. Teema on tärkeä myös siksi, että terveydenhuoltoon saadaan lähivuosina riittävästi nuorta työvoimaa. Isot ikäluokat marssivat pian eläkkeelle."

Lisätietoja

Anu Kajamaa, FT, tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
Toiminnan, kehityksen ja oppimisentutkimusyksikkö (CRADLE)
puh. 040 823 2358
anu.kajamaa(at)helsinki.fi

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen

Pia Mörk