Doranova Oy: Likaisten paikkojen puhdistaja ja energiantuottaja

Doranova menee sinne ja auttaa siinä, mikä monille olisi kestämätön ajatuskin. Yritys tuottaa uusiutuvaa energiaa kaatopaikkojen ja sikaloiden jätteistä, puhdistaa vettä ja paljon muutakin.

Doranova on Vesilahdella Pirkanmaalla toimiva ympäristöteknologia-alan yritys. Toiminta jakaantuu kolmeen toimialueeseen, joista pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostus on ollut kauimmin mukana. Useimmista kilpailijoista poiketen kunnostus tehdään aina niin sanotulla on-site- tai in-situ-menetelmällä.

Pilaantunutta maata ei kaiveta ja viedä pois ja korvata muualta tuodulla puhtaalla maalla, vaan maaperä ajetaan pesukoneesta läpi ja palautetaan takaisin. Useimmiten ei edes tarvitse kaivaa, vaan kunnostus tehdään maan sisällä. Puhdistusmenetelmä voi olla biologinen, kemiallinen, haihtuvat haitta-aineet poistava ilmastus eli tuulettaminen tai jokin muu. Doranova kunnostaa pääosin kohteita, joihin perinteinen maanrakennus ei pysty tai kunnostus tulee liian kalliiksi. Sellaisia voivat olla esimerkiksi rakennusten alla olevat, syvällä sijaitsevat tai hyvin laajat kohteet.

Lämpöä ja sähköä lietteestä

Doranova valmistaa ja myy myös erilaisia puhtaan veden tuottamiseen ja jäteveden käsittelyyn liittyviä laitteita. Pääpaino on kaatopaikkojen läpi kulkevan, haitta-aineita jätteistä mukaansa keräävän sadeveden tai jätteiden mukana tulleen suotoveden käsittelyjärjestelmissä, jotka perustuvat suurelta osin käänteisosmoosiin. Menetelmässä kovassa paineessa pilaantunut vesi puhdistetaan pakottamalla se kulkemaan suodatuskalvojen läpi. Toinen merkittävä osa-alue on kaatopaikkakaasujen hyödyntämisjärjestelmät; keräysjärjestelmät, pumppaamot, soihtupolttimet ja biokaasuvoimalat, joita yritys valmistaa ja myy.

Doranova toimii myös uusiutuvan energian alalla. Yritys myy biokaasureaktoreita biojätteiden mädättämiseen ja biokaasuvoimaloita sähkön ja lämmön tuottamiseen. Jepuan Biokaasulle on esimerkiksi toimitettu biokaasureaktori ja kaasupumppaamo. Laitos käsittelee noin 90 000 tonnia jätettä vuodessa. Niihin kuuluvat teurastamon ja minkkitarhojen jätteet sekä putkia pitkin tulevat lähialueen sikaloiden lietelannat. Samoja putkia pitkin palautetaan tiloille takaisin mädätysjäännös eli pelloille levitettävät ravinteet. Syntynyt biokaasu ja metaani pumpataan lähellä olevalle hiomapaperitehtaalle hyötykäyttöön.

"Yritys on perustettu vuonna 1995, mutta alkuaikoina toiminta oli varsin pientä. Tuolloin ei Suomessa vielä ollut merkittävissä määrin ympäristösektorin liiketoimintaa. Varsinainen kasvuvaihe lähti käyntiin vasta 2005 vaiheilla markkinoiden muodostuessa", toimitusjohtaja Pasi Mäkelä kertoo.

Suomesta löytyy alan osaamista

Yrityksen pääkonttori sijaitsee Vesilahdessa, missä myös tutkimus- ja kehitystoiminta on. Tallinnassa on osakkuusyhtiö Doranova Baltic Oü. Pasi Mäkelä uskoo päämajan pysyvän Vesilahdessa, sillä Suomesta löytyy riittävästi alan koulutusta ja osaamista. Syventävän asiantuntemuksen Doranova hoitaa omana koulutuksena. Yritys uskoo jatkuvaan tuotekehitykseen ja siitä syntyviin innovatiivisiin tuotteisiin, joilla kilpailukykyä pidetään yllä.

Doranovan tärkeimmät asiakkaat ovat metsäteollisuus, kuntien jätehuolto- ja öljy-yhtiöt, kunnat sekä valtion laitokset. Doranova on puhdistanut myös kansainvälisen elektroniikkajätti Philipsin Mäntsälän tehtaan maaperän ja toimitti Tallinnan lentokentälle vedenkäsittelyjärjestelmän. Niin ikään Virossa Koplin rautatieasemalla tehtiin iso pilaantuneen maan kunnostus.

Palkintokaappiin on kertynyt muun muassa Innosuomi 2004 -kunniamaininta, Tampereen Nuorkauppakamarin ympäristöpalkinto 2005, Ekokumppanuusdiplomi 2006 sekä Kauppalehden Menestyjäyritys 2012 -palkinto.

"Doranovan liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,4 miljoonasta. Liikevaihdon kasvuprosentti oli 125 ja viennin 300. Merkittävin kasvu tuli uusiutuvan energian sektorilta ja viennin kasvu Virosta ja Venäjältä. Suurin yksittäinen projekti oli Jepuan Biokaasu. Voimakas kasvu on edelleen tavoitteena ja kuluvalle vuodelle on liikevaihtotavoitteeksi asetettu 10 miljoonaa euroa", Mäkelä sanoo.

Kasvuväylästä kasvueväät, Tekesistä rahoitusta tuotekehitykseen

Doranova on ollut mukana Kasvuväylä-palvelussa. Siinä oma Kasvuluotsi etsii pk-yritykselle kulloinkin parhaiten sopivat julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

"Kasvuväylä mahdollisti erilaisten kehitysprojektien käynnistämisen ja räätälöidymmät palvelut. Esimerkkinä sparrauskeskustelut Tekesin palkkaaman asiantuntijan kanssa. Yksi parhaista asioista oli säännölliset yhteispalaverit, joissa oli mukana Tekes, ELY-keskus, Finnvera, Finpro ja joskus myös pankki. Näissä käytiin yhdessä läpi yrityksen tilannetta ja tarpeita sekä pohdittiin mitä kukin taho yksin tai yhdessä voisi tehdä kasvun, viennin ja tuotekehityksen edistämiseksi. Tulokset alkavat nyt näkyä liikevaihdossamme vahvana kasvuna ja viennin lisääntymisenä."

Tekes on rahoittanut useita Doranovan tuotekehitysprojekteja muun muassa Vesi- ja energia-alan Groove-ohjelmassa. Paraikaa on käynnissä projekti biokaasulaitosten energiatehokkuuden lisäämiseksi.

"Projekti on tuonut merkittävää lisäarvoa tuotekehitykseen sekä yhden lisätyöntekijän tarpeen. Projektin valmistumisen jälkeen puhutaan jo useista uusista työpaikoista", Pasi Mäkelä kertoo.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pasi Mäkelä
p. 0400 733 113
pasi.makela (at) doranova.fi

Kuva: Doranova

Kaj Nordgren