SYKE: Suomalaisille yrityksille enemmän elinkaariajattelua

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman FINLCA-tutkimushankkeen avulla parannettiin suomalaisten yritysten ympäristöasioiden elinkaarihallinnan osaamista. Elinkaariajattelu on jo ansiokkaasti sisäistetty isoissa vientiyrityksissä, mutta pk-yrityksissä on vielä paljon tietämättömyyttä elinkaarimenetelmien hyödyistä.

”Tutkimushanke käynnistettiin tietotarpeeseen, joka suomalaisessa yhteiskunnassa oli nähtävissä. Tekes oli tunnistanut, että yritykset pitäisi saada paremmin oivaltamaan mitä kasvumahdollisuuksia on tuotteilla, joiden valmistuksessa ympäristönäkökohdat on otettu tehokkaasti huomioon. Tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty vähemmän materiaaleja tai energiaa ovat edullisempia ja siten kilpailukykyisempiä”, taustoittaa FINLCA-hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta työn lähtökohtia.

FINLCA-hankkeessa olivat mukana Suomen ympäristökeskuksen lisäksi VTT, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Aalto yliopisto ja Oy Keskuslaboratorio sekä joukko suomalaisia yrityksiä. Elinkaarimenetelmien arvioinnin lisäksi metodologioita testattiin kuudessa yrityksessä. Hanke sai siten aikaan uudenlaista verkottumista tutkimusmaailman ja yritysten välille ympäristövaikutuksia selvittäviin menetelmiin liittyen.

Hankkeen loppuraportin mukaan elinkaarimenetelmät tulisi nähdä yhä useammassa yrityksessä tuotesuunnittelun ja strategisen päätöksenteon tukivälineenä. Elinkaarimenetelmiä tulisi hyödyntää yrityksissä sekä strategisen päätöksenteon että operatiivisen toiminnan suunnittelussa. Menetelmien hyödyntämisessä keskeistä on tunnistaa oman toiminnan kannalta kriittiset ympäristönäkökohdat, jotka voivat aiheuttaa joko ongelmia tai hyötyjä yritystoiminnalle.

”Yritysten pitäisi paremmin ymmärtää elinkaarimenetelmien hyödyntämismahdollisuudet. Yritykset korostavat ympäristönäkökohdissa valitettavan usein toimintansa aiheuttamia haittoja, kun painopiste pitäisi olla hyödyissä eli siinä mihin myönteisiin ympäristövaikutuksiin on päästy elinkaarimenetelmiä hyödyntämällä”, Seppälä tähdentää.

FINLCA-hankkeen keskeinen suositus on, että varsinaista elinkaariarviointia (LCA) käytetään tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arvioinnin perustyövälineenä. Harkinnan mukaan voidaan toteuttaa yksinkertaistettu elinkaariarviointi, jos tarkasteltavan tuotteen tuoteryhmästä on löydettävissä jo ennestään tehty yksityiskohtainen elinkaariarviointi tai jos julkaistu elinkaaritieto antaa tieteellisen perustan yksinkertaistuksien tekemiselle.

Jalkautus tärkeä tavoite jatkossa

Seppälän mukaan seuraava tärkeä tavoite on jalkauttaa FINLCA-hankkeen tuloksia käytännön tasolla yrityksiin.
”Toteutus on tältä osin auki. Ideatasolla on puntaroitu esimerkiksi jonkinlaista keskitettyä tiedon tukipalvelua. Suuri haaste pk-sektorilla on kuitenkin se, ettei niillä ole riittäviä resursseja irrottaa omaa henkilöstöä elinkaariarviointeihin. Yritykset tarvitsevat ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta silti myös jonkun on oltava yrityksestä tiiviisti projektissa mukana”, Seppälä sanoo.

Elinkaarimenetelmät on ollut tärkeä teema Toiminnalliset materiaalit -ohjelmassa.

Lisätietoja

Johtaja, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1708, jyri.seppala(at)ymparisto.fi

FINLCA-hankkeen loppuraportti Suomen ympäristökeskuksen sivuilla

Teksti: Viestintätoimisto Teonsana Oy
Kuva: Katariina Siimes