Tulokset ja vaikutukset

Tutkimus- ja kehitystyö ja innovaatiotoiminta ovat tärkeitä kansantaloudelle ja hyvinvoinnille. Innovaatiotoiminnan vaikutukset leviävät laajasti kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Ne lisäävät vaurautta ja parantavat työllisyyttä ja alueiden elinvoimaisuutta.

Lukuisat kansainväliset ja suomalaiset tutkimukset osoittavat, että yrityksille suunnattu julkinen tutkimus- ja kehitysrahoitus lisää yritysten omia tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Tutkimustulokset osoittavat, että tutkimus- ja kehityspanostukset lisäävät olennaisesti yritysten osaamista ja verkottumista. Ne tuottavat patentteja ja uusia tuotteita, prosesseja ja palveluja. Osaaminen ja uudet toimintatavat näkyvät yritysten liikevaihdon, tuottavuuden ja työllisyyden kasvuna.

Tekesin rahoitus kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Tekesin rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen tulokset näkyvät yrityksissä uutena osaamisena ja uusina innovaatioina. Vaikutukset leviävät laajalle verkottumisen ja innovatiivisten yritysten kautta ja lisäävät tuottavuutta ja talouden kasvua. Viime kädessä Tekesin rahoittaman innovaatiotoiminnan vaikutukset näkyvät kansalaisten ja ympäristön hyvinvoinnissa.

  

Tekesin asiakkaat

Sadat yritykset ja tutkimusryhmät asioivat vuosittain Tekesin kanssa. Uusimmat rahoitustiedot ja ohjelmiin liittyvät projektitiedot löydät avoimen tietoaineiston hakukoneista.

Avoin tietoaineisto

Avoimesta tietoaineistosta voit hakea tietoja Tekesin myöntämästä ja maksamasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksesta, rahoitetuista projekteista ja niiden tuloksista.
 
Tekesin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen avoimesta datasta voit hakea esimerkiksi organisaation nimellä tai määritellä haluamasi vuodet, organisaatiolajit, organisaatioiden koot, toimialat tai maakunnat.

Voit valita, haluatko tiedot html-, excel- vai pdf-muodossa.  

Myönnetty ja maksettu rahoitus

Rahoituspäätöstä tehdessään Tekes sitoutuu rahoittamaan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioprojektia myöntämällään summalla. Tekes maksaa myöntämänsä rahoituksen projektin etenemisen mukaan.


Projektitietoja

Julkisen tutkimuksen ja Tekesin ohjelmiin kuuluvien yritysprojektien tietoja pääsee etsimään suoraan avoimen tietoaineiston sovelluksesta. Voit suodattaa avointa dataa esimerkiksi ohjelmittain tai organisaatiotyypeittäin.

Hakutuloksissa voi esiintyä vaihtelua ja vanhemmassa aineistossa voi olla vähemmän tietoa kuin tuoreemmassa. Esimerkiksi uusilla tutkimustyypeillä ei voi hakea vanhemmasta aineistosta tietoja.

Asiakkaiden tuloksia

Tekes uutisoi nettisivuillaan ja uutiskirjeissään yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projekteista. 

Tunnuslukuja Tekesin vaikuttavuudesta 2016

Arviointi

Tekes seuraa ja arvioi ohjelmiensa ja rahoitettujen projektien tuloksia ja vaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana. Innovaatiotoiminnan vaikutusten arviointia käytetään toiminnan kehittämiseen ja rahoituksen ja ohjelmatoiminnan suuntaamiseen.

Tekes seuraa myös kansainvälisiä vertailuja ja selvityksiä, kuten OECD:n, EU:n ja eri organisaatioiden teettämiä vertailuja, ja tekee itse vertaisarviointeja eri maiden innovaatiotoiminnasta.  

Innovaatioympäristön ja Tekesin arvioinnit

Suomen innovaatioympäristö on arvioitu monissa kansainvälisissä vertailuissa yhdeksi maailman parhaista. Suomen vahvuuksiksi vertailut nostavat avoimen ja toimivan vuorovaikutuksen yritysten ja tutkimusmaailman välillä, osaavan tutkimus- ja kehityshenkilöstön, tutkimus- ja kehitysinvestointien määrän, koulutusjärjestelmän sekä innovaatiotoiminnan laaja-alaisuuden.

Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi valmistui syksyllä 2009 ja Tekesin arviointi 2012.

Euroopassa Tekes on mukana kehittämässä eurooppalaista tutkimusaluetta ja vaikuttamassa laajan innovaationäkökulman ja elinkeinoelämän tavoitteiden voimistumiseen Euroopan unionin innovaatiotoiminnassa.

Taftie, the Association of Technology Implementation in Europe, on eurooppalaisten teknologia- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden yhteinen keskustelufoorumi. Taftiessa Tekes ja sen sisarorganisaatiot kehittävät innovaatiotoimintaa ja pyrkivät saamaan hyvät ratkaisut laajalti käyttöön.

Tekesin päämäärien toteutuminen

Päämääräkohtaisissa selvityksissä arvioidaan Tekesin kolmen vaikuttavuustavoitteen mukaista onnistumista. Tekesin tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja uudistaa elinkeinoja sekä lisätä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on myös sellaisten kyvykkyyksien kehittäminen, joita innovaatioiden aikaansaaminen edellyttää.

Vaikuttavuusselvitykset löytyvät Tekesin julkaisuista.

Tekesin ohjelmien arvioinnit

Tekesin ohjelmat arvioidaan ohjelmien päättyessä, yleensä myös puolivälissä ja usein myös muutama vuosi päättymisen jälkeen. Arvioinnin tavoitteena on antaa palautetta ohjelman tavoitteiden toteutumisesta ja sen vaikuttavuudesta, sekä tuottaa tietoa ohjelmatoiminnan ja Tekesin toiminnan strategisen kehittämisen tueksi. Väliarvioinnin tuloksia käytetään esimerkiksi ohjelmasuunnitelmien täsmentämiseen.

Tekes vastaa ohjelmien loppu- ja jälkiarvioinneista. Arvioinnit teetetään ulkoisella arviointiasiantuntijaryhmällä monipuolisen ja riippumattoman vaikuttavuustiedon kokoamista varten. Arvioinnin avulla saadaan tietoa ja ymmärrystä tutkimus- ja kehitystoiminnan dynamiikasta sekä sen menestymiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Samassa arvioinnissa voidaan tarkastella myös useita ohjelmia, kun ne kuuluvat samaan teknologia-alueeseen tai klusteriin tai kun niillä on samanlaiset tavoitteet tai jokin muu yhteinen nimittäjä. Yhteisrahoitteisissa ohjelmissa tehdään myös arvioinnissa yhteistyötä muiden rahoittajien kanssa.

Väliarvioinnin suunnittelusta, toteutuksesta ja budjetoinnista vastaa ohjelma. Väliarviointi tehdään itsearviointina, mitä joissain tapauksissa voidaan täydentää ulkopuolisen arviointiryhmän työllä. Väliarvioinnin tueksi on kehitetty väliarviointityökalu verkkokyselyn toteutukseen ja raportointiin.