Tältä sivulta voit tilata julkaisuja tai ladata PDF-julkaisuja. Julkaisut ovat maksuttomia. Ruksaa haluamasi julkaisut ja paina tilauspainiketta sivun alalaidassa. Osa julkaisuista on ladattavissa vain verkkojulkaisuina.
Voit hakea julkaisuja kirjottamalla julkaisun koko nimen, sen osan tai vaikkapa haluamasi asiasanan tyhjään tekstikenttään (esimerkiksi terveys, energia, työelämä). Lopuksi klikkaa suurennuslasin kuvaketta.
Valitse tilaukseen
Julkaisu
Lisätty
Innovation for sustainable growth
Arviointiraportissa on arvioitu Tekesin kuuden cleantech-alueen ohjelman tuloksia ja vaikutuksia. Arvioitavat ohjelmat ovat Climbus (2004-2009), Densy (2003-2007), Groove (2010-2014), Green Growth (2011-2015), EVE (2011-2015) ja Green Mining (2011-2016). Arvioinnin tuloksilla on erityistä käyttöä suunniteltaessa Tekesin ja Finpron yhdistyessä syntyvän uuden organisaation, Business Finlandin, ohjelmatoimintaa.

Lataa tiedosto

14.11.2017
Terveyden omaehtoinen edistäminen – kehityspolku 326/2017

Lataa tiedosto

4.10.2017
BEAM – Business with impact - Rahoituspalvelut kehittyville markkinoille
BEAM-ohjelma auttaa suomalaisia yrityksiä ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa.

Lataa tiedosto

28.9.2017
Future Watch: Asia trade deals

Lataa tiedosto

12.9.2017
Future Watch: Japan’s renewal and future agenda 2020

Lataa tiedosto

12.9.2017
India’s Future Role in Politics and Trade

Lataa tiedosto

29.8.2017
Attractive innovation environment 335/2017
The purpose of the study was to produce a combined ex post and forward-looking evaluation analysis of how Tekes and Team Finland collaborators with Tekes will succeed in reaching its objectives related to goals of the attractive innovation environment. Several ex post evaluation insights were used to measure already produced results and impacts. Second goal of the study was to take a perspective of those factors of innovation environ¬ment that are essential to the Finnish economy and society to become attractive at the top level internationally.

Lataa tiedosto

26.4.2017
Strategisten tutkimusavausten vaikuttavuus 334/2017
Arvioinnin tavoitteena oli rakentaa ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin malleja strategisille tutkimusavauksille. Keskeisiä kysymyksiä oli muun muassa, miten yritykset voisivat hyödyntää tuloksia ja minkälaista kilpailuetua suomalaisille yrityksille tutkimusavauksista voidaan odottaa globaaleilla markkinoilla? Lisäksi arvioitiin avausten kykyä luoda osaamista ja verkottumista niin maailman johtaviin tutkimusryhmiin kuin yrityksiin.

Lataa tiedosto

26.4.2017
Tekesin vaikuttavuuden tavoitteet pitkällä aikavälillä 337/2017
Tekesin toiminnan yhtenä päämääränä on vaikuttaa elinkeinoelämän pitkän aikavälin uudistumiseen ja rakennemuutokseen. Elinkeinoelämän uudistumisen tavoitteena on, että tutkimuksen ja kehitystyön sekä innovaatiotoiminnan avulla yritysten tuottavuus kasvaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää elinkeinoelämän pitkän aikavälin rakennemuutoksen mittauskehikkoa ja Tekesin toiminnan vaikuttavuuden vaihtoehtoja uudistamisen vauhdittamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa näkemyksiä ja analyysiä Tekesin asiakkaiden talouskehityksestä, ja tarkastella uusia metodologioita ja niiden tuottamia tuloksia.

Lataa tiedosto

26.4.2017
Fluidized bed boilers – A Finnish world success
Kolme Suomessa toimivaa yritystä kumppaneineen on hallinnut yli 50 prosenttia globaalista markkinasta viimeisen 10 vuoden ajan. Kilpailuetujen luominen on kestänyt noin 50 vuotta. Erilaisten henkilöiden ja tapahtumien merkitystä kuvataan. Tekes vaikutti kehityspolkuun. Suomessa työskentelee noin 2000 henkilöä leijukerrospolttoon perustuvien voimalaitosten toimitusprojekteissa.

Lataa tiedosto

21.4.2017
Handbook for Finnish Start-ups for Entering Chinese Market 338/2017
Käsikirja Kiinan markkinoille pyrkiville startup-yrityksille. Kirja esittelee Kiinan liiketoimintaympäristöä ja keskeisiä startup-keskittymiä. Oppaasta saa konkreettista tietoa kiinalaisista hautomoista ja kiihdyttämöistä.

Lataa tiedosto

20.4.2017
Alueellista kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta - EAKR-rahoituksen vaikuttavuus 333/2017
Arvioinnin tavoitteena oli selvittää EAKR:n tuloksia ja vaikutuksia tutkimushankkeissa, jotka ovat Tekesin vastuulla sekä yrityshankkeita, joita hoitavat vastaavasti ELY-keskukset. Tutkimushankkeiden osalta arvioitiin, miten ne vaikuttivat verkottumiseen, innovaatioiden ja liiketoiminnan syntymiseen sekä laajemmin innovaatioekosysteemin kehittymiseen. Yritystukien osalta tarkasteltiin yritysten taloudellista asemaa ja näiden vaikutusta alueiden rakenteelliseen uudistumiseen. Lisäksi pohdittiin EAKR-rahoituksen vaikuttavuutta kokonaisuudessaan Suomessa.

Lataa tiedosto

23.3.2017
Innovaatiokumppanuus – kehitystyö osana julkista hankintaa
Käsikirja on tarkoitettu hankintayksiköille, yrityksille ja muille markkinatoimijoille, jotka haluavat perehtyä vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden hankintalain mahdollistamaan innovaatiokumppanuuteen. Käsikirjan tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa uusi innovaatiokumppanuusmenettely käyttöön julkisissa hankinnoissa.

Lataa tiedosto

22.3.2017
Tekes AV cash rebate
The Finnish cash rebate in a nutshell.

Lataa tiedosto

16.3.2017
Julkiset tutkimusinfrastruktuurit ja kehitysympäristöt elinkeinoelämän käytössä 336/2017

Lataa tiedosto

9.3.2017
Tekesin asiakastyön käsikirja
Asiakastyön käsikirja kiteyttää Tekesin asiakastyön periaatteet ja palveluvision.

Lataa tiedosto

1.3.2017
Funding with proven impact

Lataa tiedosto

9.2.2017
Tutkitusti vaikuttavaa toimintaa
Taskuesite: ydinfaktat Tekesin vaikuttavuudesta.

Lataa tiedosto

8.2.2017
Tulevaisuuden energia 2030...2050 332/2017
Tekes on työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä laatinut raportin energiateknologian ja uusien energiaratkaisujen kehitysnäkymistä vuoteen 2030 mennessä. Raporttia hyödynnetään tausta-aineistona kansallisen energia- ja ilmastostrategian valmistelussa.

Lataa tiedosto

26.1.2017
Future Watch: Energy sector insights – Kenya 2017
20.1.2017
Striving toward a vibrant ecosystem - Evaluation of Tekes´ Combio, BioIT and Trial programmes
Arviointiraportissa on tutkittu ohjelmien roolia ekosysteemien kehittymisessä. Kohteena oli kolme Tekesin bio- ja ICT-ohjelmaa (Combio, BioIT ja Trial). Tulokset osoittavat, että ekosysteemin rakentamisessa ei riitä yritysten ja tutkimuksen yhteistyö, vaan lisäksi tarvitaan loppukäyttäjien, lainvalmistelijoiden ja päättäjien verkottamista.

Lataa tiedosto

22.12.2016
Opportunities for Finnish Companies in the Bio-based Chemical and Material Markets

Lataa tiedosto

1.11.2016
Uudistajat — Polkuja pk-yritysten ja startupien yhteistyöhön
Toivomme, että tämä julkaisu kannustaa niin pk-yrityksiä kuin startupeja kokeilemaan erilaisia kumppanuuden tapoja ja vuoropuhelua. Olemme vakuuttuneita, että molemmilla osapuolilla on paljon voitettavaa. Tässä julkaisussa annamme yrittäjien kertoa kokemuksiaan ja havaintojaan yhteistyöstä. Toivomme, että ajatukset antaisivat yhä useammalle pk-yritykselle ja startupille kimmokkeen luoda uudenlaista yhteistyötä yli koko- tai toimialarajojen.

Lataa tiedosto

26.10.2016
Opas lääkkeiden myyntilupavaatimuksista – Tuotekehitysnäkökulma Suomessa ja EU:ssa 327/2016
Erityisesti lääkealalla toimiville nuorille lääkekehitys- ja tutkimuspalveluyrityksille tarkoitettu opas kokoaa ensimmäistä kertaa myyntiluvan hakemisen säädökset yksiin kansiin.

Lataa tiedosto

4.9.2016
Forerunnig innovation support in the field of non-technological innovation – Evaluation of Non-technological Programmes 2/2016

Lataa tiedosto

25.8.2016
Reaping Benefits of EU Framework Programmes – Evaluation of Tekes' Safety and Security and Fuel Cell Programmes 3/2016

Lataa tiedosto

25.8.2016
Towards material excellence – Evaluation of Tekes' programmes on materials 4/2016

Lataa tiedosto

25.8.2016
How to Improve Global Competitiveness in Finnish Business and Industry 330/2016

Lataa tiedosto

16.6.2016
Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership 329/2016
Tässä raportissa esitellään ”Innovation Ecosystems, Leadership and Innovation Policy: Prospective Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny” (EcoLEad) -tutkimusprojektin päätulokset. Tutkimus kohdistui ihmisten varaosateollisuuden ja varhaisen vaiheen yritysrahoituksen ekosysteemeihin sekä näiden väliseen vuorovaikutukseen.

Lue Julkaisu

6.6.2016
The Role of High-impact SMEs in Finland 328/2016
Ekosysteemit ovat monimutkaisia konstruktioita ja samalla ne ovat olennainen osa nykyaikaista elinkeinoelämää. Tässä Hankenin ja Turun yliopiston yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin ekosysteemien merkitystä 1572 suomalaisessa gaselli-yrityksessä kuudessa eri klusterissa. Ekosysteemin toiminnan tuntemus auttaa pk-yrityksiä esim. tunnistamaan oman roolinsa osana ekosysteemiä, uudistamaan strategiansa ekosysteemiajattelun perusteella tai huomaamaan liiketoiminta-alustan merkityksen kilpailuedun lähteenä. Tutkimus tarjoaa myös työkalupakin yrityksen ekosysteemi-ajattelun arviointiin ja kehittämiseen.

Lue Julkaisu

3.6.2016
Making Finland a world-class innovation hub
INKA-ohjelma, Suomi maailmanluokan innovaatiokeskittymäksi. INKA-ohjelman englanninkielinen pikkuesite.

Lue Julkaisu

2.6.2016
Suomen kaupungistuminen – teollisen asuntorakentamisen kehityspolku 321/2016
Asuinkerrostalojen rakentamisen teollistuminen Suomessa on ollut merkittävä ilmiö. Suomen kaupungistuminen erityisesti 1960-luvulta alkaen yllytti yrityksiä innovoimaan uu-sia ratkaisuja. Tekes kumppaneineen on edistänyt muutoksen toteutumista. Tämä Suomen asuntorakentamisen kehityspolkukatsaus kuvaa pitkäjänteisen uurastuksen tuloksia.

Lataa tiedosto

10.5.2016
Views Tekes Magazine 2016

Lue Julkaisu

25.2.2016
Tekesin Näköalat 1/2016

Lue Julkaisu

24.2.2016
Teknologia- ja osaamisintensiivisten yritysten kaupat Suomessa – Kuka syö rusinat pullasta?

Lataa tiedosto

24.2.2016
One Belt One Road: Insights for Finland
Team Finland Future Watch Report, January 2016

Lataa tiedosto

28.1.2016
Etäpalvelut – Energia ja turvallisuuden tunne 323/2016
Suomi on noussut sähköenergian etäluennassa Euroopan kärkimaaksi. Arjen ratkaisuja on kehitetty älylattiasta energiapalvelulaitteisiin. Tekes kumppaneineen on edistänyt etäpalveluiden kehittämistä. Etäpalvelujen kehityspolkukatsaus kuvaa Tekesin päämäärien toteumista pitkäjänteisen uurastuksen tuloksena.

Lataa tiedosto

20.1.2016
EVE – Electric Vehicle Systems 2011-2015
EVE-ohjelman (2011-2015) loppuraportissa summataan ohjelman tärkeimmät tapahtumat, yritysprojektit ja tutkimushankkeet.

Lataa tiedosto

19.1.2016
Venäjän tuonninkorvausohjelma – Uhka vai mahdollisuus?
Venäjän tuonninkorvausohjelman keskeinen tavoite on vähentää tuontiriippuvuutta, edistää maan omavaraisuutta ja teollisuuden modernisointia sekä vähentää strategisten toimialojen haavoittuvuutta pakotetilanteessa. Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on laatinut 20 toimialakohtaista tuonninkorvausohjelmaa, joissa määritellään tuotantoaloittain ja tuotteittain tavoittet korvata ulkomaalaiset tuotteet paikallisilla tuotteilla vuoteen 2020 mennessä.

Lataa tiedosto

18.1.2016
My Health - Future Health Solutions in Emerging Market Service (India)

Lataa tiedosto

23.12.2015
Tekesin Näköalat 4/2015

Lue Julkaisu

Lataa tiedosto

20.11.2015
Näkökulma kärkihankkeisiin 2/2015
Hallitus tähtää muutokseen ja uudistumiseen viidellä painopistealueella: työllisyys- ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja kokeilut ja normien purku. Tekesin Näkökulma -julkaisu katsoo kärkihankkeiden sisään, kasvualojemme nykyhetkeen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.”

Lataa tiedosto

16.11.2015
Terveyspalvelut. Nyt! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008-2015
Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma (2008-2015) on ollut Tekesiltä merkittävä panostus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Se on osunut ajankohtaan, jolloin koko sosiaali- ja terveysala on ollut suurten muutosten ja haasteiden keskellä. Tulevaan sote-malliin ohjelmasta löytyy monia kehityseväitä.

Lataa tiedosto

13.11.2015
Askelmerkkejä joukkorahoitukseen
Team Finland Future Watch, lokakuu 2015

Lataa tiedosto

12.11.2015
Avustusta, lainaa vai molempia? Tekesin rahoituksen vaikuttavuus yritysten kasvuun 324/2015
Selvityksen mukaan innovaation vaikuttavuus kasvaa, kun yritys panostaa tutkimuksellisuuteen alkuvaiheen kehityksessä. Paras tulos Tekesin rahoituksesta syntyy silloin, kun yritys saa avustusta alkuvaiheessa tutkimukseen ja myöhemmin lainaa markkinoille menoon.

Lataa tiedosto

7.10.2015
Cleantech takes over consumer markets
Cleantech muuttuu digitaalisuuden kautta läpileikkaavaksi teemaksi niin valmistavassa teollisuudessa kuin palvelualan liiketoiminnassakin, mutta erityisesti jokapäiväisessä elämässämme: asumisessa, liikkumisessa ja syömisessä. Kuluttaja siirtyy kiertotalouteen.

Lataa tiedosto

4.10.2015
Tekesin Näköalat 3/2015

Lue Julkaisu

Lataa tiedosto

24.9.2015
Tekes funding for companies - Renew Test Grow global
Englanninkielinen rahoitusesite.

Lataa tiedosto

18.9.2015
Finnish Biotechnology Industry – Strategies and Future Prospects 305/2015
Kaikki tunnistettavissa olevat Suomen bioalan yritykset on arvioitu. Pk-yrityksiä oli 168 biotekniikan alan 393 yrityksestä. Vuonna 2004 yhteensä 99 yritystä oli aktiivisia. Määrä on lisääntynyt 107 yritykseen vajaassa 10 vuodessa. Samaan aikaan 43 yritystä oli sulautunut toisiin yrityksiin, myyty ulkomaille, mennyt konkurssiin tai poistunut muulla tavoin. Uusia yrityksiä oli tullut alalle 51. Puolet yrityksistä on uusia, mikä heijastaa vahvaa dynamiikkaa. Yritysten kasvu on ollut pääkaupunkiseudulla korkeampi kuin muilla Suomen alueilla.

Lataa tiedosto

15.9.2015
BEAM – Busines with impact
Team Finland programme of Tekes and the Ministry for Foreign Affairs of Finland. BEAM – Business with Impact -ohjelman esite.

Lataa tiedosto

4.8.2015