Möjligheter i Ryssland

Tekes främjar innovationssamarbetet mellan finländska och ryska företag och forskningsgrupper i synnerhet i S:t Petersburg och Moskva. Som en länk i nätverket Team Finland hjälper vi företag och forskningsorganisationer att identifiera och förstå signaler om innovations- och marknadsförändringar i Ryssland och inleda samarbete.

Som en länk i nätverket Team Finland hjälper Tekes företagen att utnyttja möjligheterna att bedriva affärsverksamhet på internationellt plan och främjar utländska investeringar som är inriktade på Finland. Vi hjälper till att skapa samarbete inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet mellan ryska och finländska företag och forskningsgrupper. Vi förmedlar aktuell information om Rysslands innovationsmiljö och förändringarna i denna miljö.

Centrala branscher

Ryssland satsar nu särskilt på byggnadsbranschen, miljö- och energieffektivitet, utnyttjande av digitalisering och på nanoteknologi.

Rysslands ekonomiska utveckling skapar förutsättningar för finländare att utvidga sin affärsverksamhet. De ryska kundernas behov och verksamhetsbetingelserna i landet skiljer sig dock väsentligt från Finland och därför måste produkterna och affärskoncepten utvecklas specifikt för denna marknad.

I Ryssland behövs specialkompetens i stor omfattning. Särskilt behövs kompetens inom energieffektivitet, informations- och kommunikationsteknologi samt bio- och miljöteknologi. Den tekniska moderniseringen av tillverkningsindustrin och industrins behov att göra produktionen miljövänligare skapar förutsättningar även för tillverkare av utrustning.

I storstäder behövs modern avfallshantering, återvinning, parkeringslösningar och bostäder. Den allt förmögnare medelklassens konsumtionsvanor börjar i allt större utsträckning eftersträva hälsosamhet, vilket skapar en marknad för hälsoprodukter och mervärdesmat.

Ryssland vill öka omsättningen för företagsverksamhet som tillämpar nanoteknologi till 30 miljarder dollar före 2015. Tekes treåriga internationaliseringsåtgärd "Nanotech Finland Russia" har som mål att öka affärsverksamheten för företag i Finland och Ryssland som utnyttjar nanoteknologi. Tekes erbjuder finländska företag kontakter till ryska företag och finansiärer samt finansiering för gemensamma projekt.

Finland kan vara en kanal för ryska tillväxtorienterade företag att etablera sig i de västliga delarna av Europa och på den globala marknaden. Ryska företag har under den senaste tiden visat ett avsevärt större intresse för Finland tack vare de insatser som universitet, städer och offentliga företagstjänster har gjort. Som föregångare inom innovationsverksamhet intresserar Finland även de ryska myndigheter som har som uppgift att förnya ekonomin och innovationssystemet.

Innovationsmiljön i Ryssland

Ryssland har under de senaste åren satsat betydligt på att utveckla innovationsmiljön och förbättra teknologiföretagens verksamhetsförutsättningar. Ryssland har satt fart på forsknings- och innovationsverksamheten med hjälp av nya nationella finansieringsprogram. Utländska aktörer har inbjudits att delta och på olika håll i landet har särskilda ekonomiska områden grundats för att de ryska aktörerna ska få utländska samarbetspartner.

Aktörer som främjar innovationsverksamheten i Ryssland

Skolkovo

Skolkovo är Rysslands nya koncept för innovationsekosystem, ofta kallat för Rysslands Silicon Valley, som man har hållit på att bygga upp sedan 2010.

Skolkovo-konceptet består av tre delar: Stiftelsen Skolkovo Foundation som erbjuder finansiering till i Ryssland baserade högteknologiska startup-företag, universitetet Skolkovo graduate university of science and technology "SkolTech" och ett markområde med miljövänliga anläggningar som är avsedda att användas av företag som etablerar sig via Skolkovo, stiftelsen och universitetets campus med start 2014–2015. Detta område har status som särskild ekonomisk zon, vilket betyder att ryska och utländska bolag som är belägna i Skolkovo åtnjuter skattelättnader samt erbjuds finansiering och råd gällande innovation.

Fram till 2020 har staten anslagit 3 miljarder euro för utvecklingen av Skolkovo-projektet och det förväntas att den privata finansieringen kommer tills det att vara dubbelt så stor och uppgå till 7 miljarder euro. För närvarande har Skolkovo-projektet gett upphov till mer än 1 000 startup-företag, än så länge på det virtuella planet. Dessa är fördelade på fem kluster: informations- och kommunikationsteknik, biomedicin, rymden, energi och kärnkraft i enlighet med Rysslands prioriterade och statligt understödda områden för teknologi.

För att hitta landets bästa startup-företag och utländska sådana, ordnar Skolkovo en årlig Startup-turné i Ryssland och en Startup Village-konferens som är ett stort evenemang av denna typ i landet.

Finland är en av Skolkovos betydelsefullaste internationella partner – man har viktiga avtal med Startup Sauna och Tekes. Skolkovo visar regelbundet upp sina startups vid den största montern på Slush-konferensen i Helsingfors.

I slutet av år 2013 inledde Tekes ett medfinansieringsprogram tillsammans med Skolkovo Foundation med mål att stöda samarbetsprojekt mellan finländska och ryska högteknologiska företag. I samband med samarbetsavtalet öppnade Tekes också ett permanent kontor i teknologiparken i Skolkovo.

FASIE

Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises FASIE erbjuder nyetablerade företag startfinansiering. Tekes inledde samarbetet med FASIE 2011. I projekt som inletts inom ramen för samarbetet utvecklar företagen innovativa produkter, tjänster och processer. I de gemensamma projekten finansierar Tekes de finländska deltagarna och FASIE de ryska parterna.

Kontaktuppgifter

Moskva

Pavel Cheshev
OC Technopark bld. 2
Skolkovo innovation center
Lugovaya str. 4
143026 Moscow, Russia
Tfn + 7 495 280 0287
GSM +7 925 125 3414
pavel.cheshev (at) tekes.fi

FASIE och Skolkovo samarbete

Pauli Noronen
Tfn 029 50 55863
GSM 050 5577 863
pauli.noronen (at) tekes.fi

FASIE-samarbete

Sari Federley
Kauppakatu 40 D
53100 Villmanstrand
Tfn 029 50 29042
GSM 0400 359 222
sari.federley (at) tekes.fi