Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Tekes finansieringstjänst utvidgas år 2017 att täcka administrationen av produktionsincitamentet för den audiovisuella branschen. Målet för produktionsincitamentet är att främja audiovisuell kultur och kompetens samt att företagsverksamheten ska växa och internationaliseras.

Vad?

Betalningsgottgörelsen är högst 25 % av de stödberättigade kostnaderna för en produktion eller del av den som genomförs i Finland. Stödberättigade kostnader är de kostnader som uppkommer i Finland av audiovisuella verks hela produktion, inklusive skedet som föregår produktionen och postproduktion. Stödberättigade kostnader som födas i Finland accepteras maximum 80 % av produktionens totalbudget. Kostnaderna godkänns tidigast från 2017 och om den dag då ansökan har registrerats hos Tekes. Tekes betalar gottgörelsen mot realiserade kostnader.

Till vem?

Betalningsgottgörelsen kan ansökas av och beviljas till finländska och utländska produktionsbolag, produktionsservicebolag eller andra bolag inom den audiovisuella branschen som valts til produktionerna och som är berättiga till IPR/är benämnad till immateriella berättigheter. Sökandena kan inte vara myndigheter eller inrättningar inom stater, kommuner eller församlingar, bolag med statlig majoritet eller med dessa jämförbara samfund eller inrättningar. Du kan skicka in ansökan till Tekes tidigast när 50 % av finansieringen har säkerställts och huvudparten av de obligatoriska handlingarna (listan i Handlingar för ansökan) kan bifogas ansökan.

OBS!                                                                                                            Den ekonomiska situationen för audiovisuella incitament 14.9.2017:

Års 2017 budget är full. En del av finansieringsbeslut är villkorat. Om villkoren inte uppfylls inom den tidsfrist, finansieringen släpps hämtas. Ansökningar kan inte lämnas in. Vi kommer att informera om situationen i dessa sidor i början av oktober.

PRODUKTIONSINCITAMENT FÖR AV-BRANSCHEN

Utlysningen för produktionsincitament på 25 %, riktat mot produktion av långa spelfilmer, dokumentärfilmer samt fiktion och animation i serieformat är öppet.

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • fiktiv långfilm
 • dokumentärfilm
 • fiktion i serieformat med manuskript
 • animationsproduktioner

Ansökan är fortlöpande. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Produktionerna ska uppfylla de krav som ställs på produktionsincitamentet. Betalningsgottgörelsen är beroende på prövning.

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • reklam och marknadsföringsproduktioner
 • reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • musikvideor eller upptagningar på musikevenemang
 • inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang eller upptagningar av dem
 • produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar

Kostnader som gottgörs

 • köp av varor och tjänster samt hyror för utrustning och lokaler relaterade till produktionen av företag som är skattskyldiga i Finland.
 • löner på vilka förskottsinnehållning verkställs och som utbetalas till skattskyldiga anställda i Finland.
 • kostnader som uppkommer i Finland, vilka orsakas av att verken görs bättre tillgängliga till handikappade personer.
 • övriga kostnader (Flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan vara till exempel resekostnader från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader.

Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • moms
 • juridiska tjänster
 • finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • marknadsförings- och distributionskostnader