STORFÖRETAG

Kiito – förnya arbetsformer och kartlägg nya marknader


För vem?

Finansieringstjänsten Kiito lämpar sig för midcap-företag och storföretag, som vill förnya sig och växa på de internationella marknaderna. Även små och medelstora företag kan utnyttja Kiito-finansiering. Ytterligare uppgifter om Kiito-finansiering för små och medelstora företag finns på finansieringssidor för små och medelstora företag.

Vad?

Med hjälp av finansieringstjänsten kan ett storföretag utveckla sin tillväxtstrategi, sitt ledarskap och organisationens arbetsformer. Midcap-företagen kan även stärka sina förutsättningar för internationell tillväxt och kartlägga nya exportmarknader.

När?

Midcap-företag

 • Företaget vill och har förmåga att exportera och växa.
 • Företaget har en uppfattning om den egna konkurrensfördelen på de internationella marknaderna, men behöver mer kompetens.
 • Företaget har identifierat en ny potentiell kundkrets och det har en preliminär uppfattning om målmarknaden och storleken på affärsverksamhetspotentialen.
 • Företagets nyckelpersoner har engagerat sig i tillväxtstrategin.

Storföretag

 • Företaget vill förnya ledarskapet och arbetsformerna och har föresatt sig att göra en förändring.
 • Företaget strävar efter att skapa nytt tänkande och nya arbetsformer för sin bransch.
 • Företaget är redo att dela med sig av den bästa praxisen som det skapat till andra.

Midcap

Midcap-företagen är enligt EU-definitionen storföretag, vars omsättning är högst 300 miljoner euro.

För vad kan finansieringen användas?

Storföretag kan med hjälp av Kiito-finansiering skapa ny kompetens när de söker en betydande förändring i sin verksamhet. Företagets nyckelpersoner ska vara engagerade i förändringen och vilja skapa nya arbetsformer till organisationen. De projekt som ska finansieras är en del av Tekes Liideri-program.

Storföretaget kan till exempel:

 • utveckla nya arbetsformer och ledarskap till organisationen till exempel med hjälp av personalens medverkan
 • skapa ny företagskultur och öka sin förändringsbenägenhet
 • skapa och utveckla nya modeller för att utföra arbetet.

Mål

I början av projektet avtalas 2–5 tydliga och mätbara mål tillsammans med Tekes. Förverkligandet av målen bedöms i slutet av projektet. Målen väljs utifrån företagets utgångspunkter på så sätt att de gynnar företagets tillväxt och internationalisering.

Hur fungerar finansieringen?

Finansieringsbelopp

Tekes Kiito-finansiering täcker 50 procent av projektets totala kostnader och uppgår till högst 50 000 euro. Maximal finansiering genomförs när projektets totala budget är 100 000 euro.

Midcap-företag

Efter finansieringsbeslutet betalar Tekes högst 60 procent av det beviljade bidraget till midcap-företag i förskott. Resterande del av finansieringen betalas efter projektets slut på basis av de rapporterade kostnaderna.

Storföretag

Kiito-finansiering till storföretag betalas retroaktivt på basis av de rapporterade kostnaderna. Tekes förutsätter att resultaten från projektet kan utnyttjas i bred omfattning och att storföretaget använder minst 50 procent av projektets kostnader till att köpa tjänster primärt av små och medelstora företag eller av forskningsorganisationer.

De minimis -bidrag

Kiito-finansiering är bidrag med de minimis -villkor. Företaget behöver inte betala tillbaka bidraget.

De minimis -stöd är ett av Europeiska kommissionen fastställt företagsstöd till små utvecklinsprojekt. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis -stöd under tre skatteår. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer, utöver Tekes även av till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Tekes beviljar företaget högst 150 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår. Företaget ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis -finansiering det har fått under de föregående åren.

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader är:

 • Löner och köpta experttjänster enligt projektplanen
 • Personalbikostnader: Personalbikostnaderna kan vara högst 50 procent av lönerna.
 • Köpta tjänster: De tjänster som ska köpas ska konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling, om det totala beloppet för en enskild upphandling eller sammankopplade upphandlingar är 30 000 euro eller mera.
 • Dessutom godkänns som övriga kostnader högst 20 procent av summan av lönerna och de köpta tjänsterna. Andra kostnader behöver inte specificeras.

Projektet kan inte påföras

 • kostnader som orsakats av företagets rutinmässiga verksamhet
 • kostnader som orsakats av exportstöd eller exportmarknadsföring
 • direkta investeringar i byggande av en distributionskanal.

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan skickats till Tekes.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.