STORFÖRETAG

Forskning, utveckling och pilotförsök

För vem?

Midcap-företag

Tekes finansierar krävande och moderniserande forsknings- och utvecklingsprojekt, som leder till internationell tillväxt.

Storföretag

Tekes finansierar storföretagens krävande forsknings- och utvecklingsprojekt, som förutom på företagets egen konkurrensfördel har effekter på exportutvecklingen för de små och medelstora företag som hör till företagets nätverk.

Vad?

Med hjälp av Tekes forsknings- och utvecklingsfinansiering kan företaget utveckla nya, innovativa produkter eller tjänster, produktionsmetoder och affärsverksamhetsmodeller. Företaget kan även testa och bekräfta funktionen hos en ny innovativ lösning och bedöma nyttan tillsammans med kunderna.

Midcap

Midcap-företagen är enligt EU-definitionen storföretag, vars omsättning är högst 300 miljoner euro.

För vad kan finansieringen användas?

1 Utveckla en produkt eller tjänst

Med hjälp av finansiering från Tekes kan ett företag förnyas eller utveckla helt nya produkter eller tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller. Tekes finansierar utvecklingsarbetet med lån.

2 Testa och verifiera funktionaliteten med hjälp av pilotverksamhet

Inom alla områden av affärsverksamhet är det till nytta att involvera kunderna i utvecklingsarbetet. Med hjälp av finansiering från Tekes kan företaget genomföra pilotförsök gällande funktionaliteten i en ny, innovativ lösning tillsammans med kunder och få feedback för utvecklingsarbetet. Pilotförsöket kan genomföras snabbt, till exempel inom programvarubranschen, eller så kan det ingå i långa utvecklingsprocesser, som inom energi- eller processindustrin. Pilotförsöket kan även genomföras utomlands. Ett pilotprojekt kan vara:

 • Testning av en ny innovativ produkt, produktionsmetod, teknologi eller nya processer till exempel i en produktionsanläggning.
 • Utveckling och testning av en ny innovativ handlingsmodell eller ett nytt system i en verklig verksamhetsomgivning till exempel i en stadsdel, trafiken eller kundföretagens verksamhet.
 • Utveckling av en ny innovativ tjänst och säkerställande av dess funktion i kundens verksamhetsomgivning och processer.

Tekes finansierar pilotverksamheten med lån.

3 Skapa ny information och kompetens

Öka ditt företags kompetens och förbättra konkurrenskraften hos produkterna och tjänsterna. Samarbeta med universitet och forskningsinstitutioner. Tekes finansierar nytt, kreativt forskningsarbete med hjälp av understöd.

Hur fungerar finansieringen?

Lån till utveckling eller pilotförsök

Tekes lånefinansiering är förmånlig för företag. Räntan är för närvarande en procent och inga säkerheter krävs i regel för lånet. Om projektet misslyckas eller det inte är möjligt att utnyttja dess resultat i affärsverksamheten, är det möjligt att omvandla en del av lånet till bidrag.

Lånetiden är i princip sju eller tio år. Av dessa är tre eller fem år amorteringsfria och vid behov även fler. I början av projektet kan företaget få 30 procent av den lånefinansiering som beviljats till projektet i förskott. Resterande del av Tekes finansiering betalas på basis av faktiska kostnader.

Lånebelopp

 • Midcap-företag: Tekes lånebelopp är 50 procent eller 70 % av projektets totala kostnader.

 • Storföretag: Tekes lånebelopp är högst 50 procent av projektets totala kostnader.
  Storföretagen ska använda minst 15 procent av projektets kostnader till att köpa tjänster av små och medelstora företag eller av forskningsorganisationer eller så ska projektet genomföras som ett äkta samprojekt med de små och medelstora företagen och forskningsgrupperna.


Bidrag till forskning och till att skapa ny kunskap

Tekes bidrag är avsett för företagens forskningsarbete, som skapar ny kunskap och kompetens, men inte ännu någon färdig produkt eller tjänst. Tekes betalar bidraget till företaget i efterskott utifrån de faktiska kostnader som företaget har rapporterat.

Bidragets belopp

 • Midcap-företag: Tekes bidrag är högst 40 procent av projektets totala kostnader.

 • Storföretag: Tekes bidrag är högst 40 procent av projektets totala kostnader. Storföretagen ska använda minst 40 procent av projektets kostnader till att köpa tjänster av små och medelstora företag eller avforskningsorganisationer eller så ska projektet genomföras som ett äkta samprojekt med de små och medelstora företagen och forskningsgrupperna.

Godtagbara kostnader

Kostnader som Tekes godkänner

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan med alla uppgifter som krävs skickats till Tekes.

Godtagbara kostnadsslag i forsknings- och utvecklingsprojekt kan vara

 • löner
 • lönebikostnader
 • allmänna kostnader
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • inköp av utrustning
 • utrustningsavskrivningar/-hyror
 • köpta tjänster

I kostnaderna för ett pilotprojekt kan inkluderas:

 • kostnader för material och tillbehör
 • kostnader för planering av målet
 • produktifieringstjänster
 • driftskostnaderna under pilotförsöket
 • kostnader för undersöknings- och utvecklingsarbete i anslutning till pilot- eller demonstrationsprojekt
 • hyror eller avskrivningar under pågående projekt för markområden, byggnader samt maskiner och utrustning

Om mottagaren av finansieringen under pilotprojektet eller direkt efter att det upphört får inkomster av försäljning av en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller resultatet av testproduktion som uppkommit under projektet, ska den omedelbart, senast i samband med slutrapporten rapportera om dem till Tekes. Om inkomsterna är avsevärda, kan Tekes låta bli att godkänna kostnaderna som hänför sig till kommersiell verksamhet.