STARTUP

Tempo – fart för tillväxt i startskedet i uppstartsföretag

Till vem?

Tempo-finansieringstjänsten är avsedd för under fem år gamla uppstartsföretag som siktar på exportmarknaden och vars produkt- eller serviceidé har en konkurrensfördel på valda marknadsområden.

Vad?

Med hjälp av finansieringen kan företaget testa hur affärskonceptet fungerar, få feedback av potentiella kunder, ta reda på efterfrågan på en ny internationell marknad och snabbt genomföra de första demonstrationerna och bygga de första prototyperna.

När?

 • Företaget vet vilket behov produkt- eller serviceidén tillgodoser.
 • Företaget har identifierat den potentiella kundkretsen och förtjänstmodellen och har för avsikt att öka sin affärsverksamhet internationellt.
 • Företaget har bedömt målmarknadens storlek och potential för affärsverksamhet.
 • Det finns tillräckligt med resurser och egen finansiering för utveckling i startskedet.
 • Nyckelpersonerna är engagerade i företaget och redo att komplettera teamets kompetens. Företaget är redo att utveckla styrelsens sammansättning och nätverket av rådgivare.

För vad kan finansieringen användas?

Med hjälp av Tempo-finansieringen kan uppstartsföretaget snabbt testa efterfrågan på ett nytt produkt- eller servicekoncept innan det ger sig in på exportmarknaden. Företaget kan till exempel utveckla en första prototyp eller skapa en demonstration och testa den på potentiella kunder, låta göra marknadsundersökningar, ta reda på kundbehovet eller utföra testmarknadsföring på en ny marknad.

Mål

I ansökningsskedet kommer företaget och Tekes överens om 2–5 tydliga och mätbara mål som företaget eftersträvar med hjälp av Tempo-finansieringen. Målen väljs utifrån företagets utgångspunkter så att de främjar företagets tillväxt och internationalisering. Målen kan till exempel vara:

 • Genomförande av pilotförsök med kunder
 • Utveckling av omsättningen
 • Utveckling av antalet kunder
 • Utveckling av internationaliseringsåtgärder
 • Stärkande av partnernätverket
 • Färdigställande av produktens egenskaper
 • Framskridande av finansieringsarrangemang
 • Stärkande av team, rådgivare och/eller styrelsen

Måluppfyllelsen är en viktig faktor när företagets eventuella finansiering i det följande skedet övervägs.

Hur fungerar finansieringen?

Finansieringens belopp

Tekes Tempo-finansiering uppgår till högst 50 000 euro. Finansieringen täcker 75 procent av projektets totalbudget.

Tekes betalar ut 70 procent (högst 35 000 euro) av finansieringen efter finansieringsbeslutet. Den resterande delen av finansieringen betalas utifrån rapporterade kostnader efter att projektet har slutförts.

Företaget ska ha tillräckligt med egna medel för att genomföra projektet. Företaget måste ha 30 000 euro eget kapital.

De minimis -stöd

Tempo-finansieringen är ett de minimis-stöd, som företaget inte behöver betala tillbaka.

De minimis -stöd är företagsstöd som definierats av Europeiska kommissionen för små utvecklingsprojekt. Ett företag kan få högst 200 000 euro i de minimis -stöd under tre skatteår. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer. Förutom Tekes beviljar även t.ex. Finnvera och NTM-centralerna de minimis -stöd.

Tekes beviljar ett företag högst 150 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår. I ansökningsskedet ska företaget redogöra för beloppet av de minimis -stöd som det erhållit under tidigare år.

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader är:

 • Löner och köpta experttjänster i enlighet med projektplanen
 • Lönebikostnader: Lönebikostnaderna kan vara högst 50 % av lönerna.
 • Köpta tjänster: Köpta tjänster ska konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen, om det totala beloppet av en enskild upphandling eller sammanlänkade upphandlingar är 60 000 eller mera.
 • Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av summan av löner och köpta tjänster. De övriga kostnader behöver inte specificeras.

Till projektet är det inte tillåtet att hänföra:

 • kostnader som uppkommit av företagets rutinmässiga verksamhet
 • kostnader som uppkommit av exportstöd eller exportmarknadsföring
 • direkta kostnader för uppbyggnad av en distributionskanal

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan har skickats till Tekes.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.