SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Team Finland Explorer Finansiering


För vem?

Team Finland Explorer är avsedd för små och medelstora företag samt  Midcap-företag, som söker nya marknader utomlands för sin produkt, tjänst eller företagsmodell. Företaget kan vara i början av sin internationalisering eller redan finnas på exportmarknaden.

Vad?

Med Team Finland Explorer-finansiering kan du köpa ny kunskap och kompetens, med vilken ditt företag kan avancera på en ny internationell marknad. Team Finland Explorer-finansieringen är avsedd endast för kostnader för köp av experttjänster. Tekes finansiering uppgår till 5 000–10 000 euro och täcker 50 procent av kostnaderna för köp av experttjänster.

När?

 • företaget är i början av sin internationalisering eller vill utreda en ny potentiell exportmarknad för en befintlig produkt, tjänst eller företagsmodell
 • företaget behöver extern sakkunskap för att planera sin internationalisering och få kännedom om nya marknader
 • företaget har redan en etablerad affärsverksamhet, det vill säga ha haft omsättning under minst en hel redovisningsperiod
 • företagets ekonomi är i ordning och den egna delen av projektfinansieringen säkerställd

När nekas finansiering?

 • företag är ett stort företag, en firma, en offentlig organisation eller en organisation som inte eftersträvar vinst eller ett åländskt företag
 • företaget har en skatteskuld
 • företagets rating Alfa är sämre än A
 • företaget verkar inom en bransch som inte kan beviljas de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • företagets de minimis-kvot överskrids

För vad kan finansieringen användas?

Med Team Finland Explorer-finansieringen kan du köpa experttjänster för att stöda ditt företags internationalisering. Tjänsteleverantören kan vara ett företag, en forskningsorganisation eller organisation för kunskapsspridning eller en expert (privatperson). Tjänsteleverantören kan även vara utländsk.

Exempel på tjänster som kan köpas

 • internationaliseringsplan och -strategi
 • utredning av affärsmöjligheter, förkonceptualisering
 • marknadskartläggning för en befintlig produkt på en ny marknad och utredning av lokaliseringsbehov
 • marknadsanalyser, utredning av konkurrenssituation
 • kartläggning av återförsäljare och distributionspartner

Till vad kan finansieringen inte användas?

 • För företagets egna lönekostnader, resor, material, medel och hyror samt inköp av utrustning.
 • Inom sådana branscher som står utanför de minimis-finansieringen (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk).
 • För experttjänster, som inte hänför sig till skapande av internationaliseringsberedskap:
  • allmänna konsulttjänster för affärsverksamhet
  • tjänster som hänför sig till operativ försäljning och marknadsföring
  • personalutbildning

Hur fungerar finansieringen?


Finansieringsbelopp

Team Finland Explorer-finansieringen uppgår till 5 000–10 000 euro och täcker 50 procent av experttjänsterna som köps. Företaget betalar 50 procent av kostnaderna för experttjänster.

Betalning av finansieringen och rapportering om den

Efter ett finansieringsbeslut betalar Tekes till ett företag som köper experttjänster högst 70 procent i förskott av en beviljad finansiering. Resterande del av finansieringen betalas efter projektets slut på basis av de rapporterade kostnaderna. I slutrapporteringen ska företaget rapportera till Tekes vilka experttjänster som köpts, vilka kostnader dessa genererat och vem som sålt tjänsterna. Den längsta projekttid är ett år.

Hur ansöker man om finansiering

Om finansiering ansöks i Tekes nätservice. I ansökningsskedet måste företaget preliminärt veta från vilken tjänsteleverantör experttjänsterna ska köpas. Företaget kan byta tjänsteleverantör under projektets gång, om det är motiverat med tanke på vad man vill uppnå.

I kostnadsberäkningen för ett projekt ska i ansökningstjänsten endast anges tjänster som ska köpas, eftersom andra kostnader inte godkänns. Den finansiering som ansöks hos Tekes utgör 50 procent av kostnaderna för köpta tjänster.

Observera att det inte får finnas en intressegemenskap mellan ditt företag och tjänsteleverantören (läs mera om intressegemenskap i punkt 3.5 i de allmänna villkoren).

Vi strävar efter att behandla ansökningar inom 14 dagar från att vi fått ansökan.

De minimis-bidrag

Team Finland Explorer är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka. Finansieringen är de minimis-stöd till små utvecklingsprojekt som Europeiska kommissionen har fastställt. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Företaget ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer, utöver Tekes även av till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Mer information om finansiering

Heli Flink
tfn 029 50 55212
heli.flink(at)tekes.fi