SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Team Finland Trade Fair för SM-företags gemensamma internationella mässprojekt

Till vem?

Små och medelstora företag som har en vilja att växa och internationaliseras kan bilda en grupp med minst fyra SM-företag, som deltar i en inom branschen betydande mässa utomlands.

Vad?

Mässbidrag beviljas i allmänhet endast för B-to-B-evenemang. Vid bedömningen av projektet beaktas även innovativiteten och nyhetsvärdet av de produkter och tjänster som det deltagande företaget presenterar på mässan.

Tekes finansierar i första hand deltagande i globalt viktiga mässor inom respektive bransch, även med beaktande av evenemang på de viktigaste tillväxtmarknaderna. I projektbedömningen fäster Tekes särskild uppmärksamhet vid den inverkan mässfinansieringen har på tillväxten i företagets internationella affärsverksamhet.

När?

Team Finland Trade Fair-mässbidraget är avsett för finländska SM-företags gemensamma internationella mässprojekt, som

 • gör exportstrukturen mångsidigare,
 • främjar företagets och nya innovationers inträde på marknaden,
 • eller i övrigt främjar företagets internationalisering och internationella konkurrenskraft.
 • förbättrar färdigheten att internationaliseras hos företag som håller på att inleda exportverksamhet,
 • främjar påbörjandet av ny exportverksamhet eller öppnande av ett nytt marknadsområde,
 • ökar exporten till företagets gamla marknadsområden,

För vad kan finansieringen användas?

Mässbidraget koncentreras särskilt till Team Finlands fokusområden, dvs.:

 • miljöaffärsverksamhet och rena tekniker
 • bioteknik
 • ICT-branschen och digitalisering
 • serviceverksamhet
 • hälso- och välfärdsteknik
 • de kreativa branscherna
 • utbildningsexporten
 • övriga innovativa nya projekt inom högteknologiska branscher

Mässbidrag beviljas i allmänhet endast för B-to-B-evenemang. Vid bedömningen av projektet beaktas även innovativiteten och nyhetsvärdet av de produkter och tjänster som det deltagande företaget presenterar på mässan.

Hur fungerar finansieringen?

Finansieringens belopp

Ett SM-företag kan få Team Finland Trade Fair-mässbidrag högst till ett belopp som utgör 50 procent av projektets godtagbara kostnader. Det högsta beloppet som kan beviljas ett enskilt företag i mässbidrag är 30 000 euro per mässprojekt. Tekes kan bevilja ett enskilt företag Team Finland Trade Fair-mässbidrag högst fyra gånger under 2016–2018.

Förutsättningar för finansiering

 • Företaget ska vara ett i Finland registrerat SM-företag som har en vilja att växa och internationaliseras.
 • Företaget ska ha trovärdiga färdigheter att utöva fortgående lönsam exportverksamhet.
 • Företaget har inga betydande skatteskulder och/eller anmärkningar om betalningsstörningar och företaget har införts i förskottsuppbördsregistret.
 • Företaget har tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och annan affärsverksamhet. Vid planeringen av den egna finansieringen bör det beaktas att Tekes bidrag betalas ut i efterhand mot realiserade och betalda kostnader, om inte annat konstateras i beslutet.
 • När företaget ansöker om Team Finland Trade Fair-bidrag bör företaget kontrollera beloppet av de de minimis-stöd som det erhållit redan innan ansökan lämnas in.
 • Det är inte möjligt att bevilja mässbidrag åt firmor. Stöd kan inte beviljas åt åländska företag.

Ansökan

Ansökan av Team Finland Trade Fair-mässbidraget ska göras samordnat och parallella ansökningar för samma projekt ska ha ett gemensamt namn (i allmänhet mässevenemangets namn). Mässbidraget ansöks via Tekes nättjänst.

Ansökan kan lämnas in när som helst. På grund av att anslaget är litet handlägger Tekes projekten periodiserat och bedömer ansökningar om bidrag 4 gånger om året för att säkerställa en jämlik behandling av kunderna.

 • Anvisning för att fylla i ansökan (pptx)

Övriga finansieringsmöjligheter

För kostnaderna för enskilda företags mässprojekt är det möjligt att ansöka om utvecklingsbidrag via företagets egen NTM-central. Riktlinjerna varierar något mellan olika områden.

Godtagbara kostnader

Vid Team Finland Trade Fair-finansiering används en enkel kostnadskalkyl. I en enkel kostnadskalkyl utgörs direkta godtagbara kostnader av kostnader som bokförs som köpta tjänster för företagets mässmonter samt kostnader för projektets revision.

 • registreringskostnader
 • kostnader för yta
 • planerings- och dekorationskostnader
 • tekniska beställningar
 • hyrda konstruktioner
 • montering av mässmontern, dvs. byggnadskostnader
 • projektets revisionskostnader

För kostnaderna för de ovan nämnda köpta tjänsterna kan företaget få ett bidrag på högst 50 procent.

Mottagaren av finansieringen ska ordna sin bokföring så att de kostnader för köpta tjänster som orsakas av projektet kan specificeras och deras koppling till bokföringen och kostnadsredovisningen kan verifieras.

Övriga kostnader som orsakas av mässan kan godtas med en koefficient (Flat rate), som är högst 20 procent av det sammanlagda beloppet av ovan nämnda kostnader. Övriga kostnader kan vara till exempel rese-, frakt- och tolkkostnader, kostnader för en eventuell konsult/förvaltare samt marknadsföringskostnader relaterade till mässan. De övriga kostnader behöver inte specificeras i redovisningen.

För de kreativa branscherna (t.ex. musikindustrin, den audiovisuella branschen) är det undantagsvis möjligt att stödja projekt där betydande kostnader inte uppkommer för mässmontern, utan främst för deltagar- och resekostnader.

Det minsta statsunderstödet som beviljas för samprojekt är i regel 5 000 euro. (Detta räknas genom att addera alla bidrag som ansökts parallellt). Det minsta bidraget för ett enda företag är 500 €.

För bidraget godkänns i regel endast de kostnader som uppkommit för det deltagande företaget efter projektansökan. Ett undantag är boknings- och registreringskostnader för mässor, som kan godkännas även om kostnaderna skulle uppkomma redan innan projektansökan lämnas in.

I mässprojekt anses en kostnad ha uppkommit då det sökande företaget får den tjänst som det köpt, dvs. då prestationen uppkommer. Till exempel uppkommer prestationen i kostnader för yta när företaget får tillgång till ytan för sin monter, dvs. i praktiken den första dagen då montern byggs. Prestationen ska uppkomma under projekttiden. Därför ska som projekttid anges t.ex. tiden från att ansökan lämnats in fram till att mässan tar slut.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.