SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Kiito – för internationell tillväxt


Till vem?

Kiito-finansieringstjänsten är avsedd för SM-företag som varit verksamma i över 5 år och som har siktet inställt på den internationella marknaden.

Vad?

Med hjälp av finansieringstjänsten kan företagen utveckla sin tillväxtvision och -strategi, förbättra andra färdigheter för internationell tillväxt samt kartlägga efterfrågan på exportmarknaden.

Digiboosti-finansieringstjänsten är en del av Kiito-finansieringstjänsten från och med 1.7.2017.

När?

 • Företaget har viljan och förmågan för export och tillväxt.
 • Företagets nyckelpersoner är engagerade i tillväxtstrategin.
 • Företaget har identifierat en potentiell kundkrets och har en preliminär uppfattning om målmarknadens och affärsverksamhetens volym.
 • Företaget har en vilja att öka sin kompetens och en förståelse för ändringsbehoven i företaget.
 • Företaget har en uppfattning om konkurrensfördelen på marknaden.
 • Företaget har en preliminär uppfattning om vilket mervärde lösningen ger kunden.
 • Företaget har en preliminär uppfattning om hur idén ska omvandlas till lönsam affärsverksamhet.

För vad kan finansieringen användas?

Mål

I början av projektet kommer företaget överens med Tekes om 2–5 tydliga, mätbara mål, som följs upp när projektet har slutförts. Målen väljs utifrån företagets utgångspunkter så att de främjar företagets tillväxt och internationalisering.

Tekes kan finansiera till exempel

 • utarbetandet av en affärsplan eller internationaliseringsstrategi
 • utvecklingen av organisationen och ledarskap
 • marknadsutredningar
 • utredningen av finansieringshelheten
 • utredning av IPR och patentutredningar
 • testning av en idé på kunder
 • forskning och utveckling relaterat till validering av marknaden

Hur fungerar finansieringen?


Finansieringens belopp

Tekes Kiito-finansiering uppgår till högst 50 000 euro och täcker 50 procent av projektets totala kostnader. Den högsta finansieringen kan beviljas om projektets totala budget är 100 000 euro. Samma ansökan kan kombineras med Team Finland Explorer -finansieringen, vilket innebär att den totala finansieringen kan nå 60 000 euro. Även i detta fall är finansieringen 50 % av projektets totala kostnad.

Utbetalning av finansieringen

Efter finansieringsbeslutet betalar Tekes högst 70 procent av det beviljade beloppet i förskott till SM-företaget. Den resterande delen av finansieringen betalas utifrån rapporterade kostnader efter att projektet har slutförts.

De minimis -stöd

Kiito-finansieringen är ett de minimis-stöd, som företaget inte behöver betala tillbaka.
De minimis-stöd är företagsstöd som definierats av Europeiska kommissionen för små utvecklingsprojekt. Ett företag kan få högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer. Förutom Tekes beviljar även t.ex. Finnvera och NTM-centralerna de minimis-stöd.

Tekes beviljar ett företag högst 150 000 euro i de minimis-stöd under tre skatteår. I ansökningsskedet ska företaget redogöra för beloppet av de minimis-stöd som det erhållit under tidigare år.

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader är:

 • Löner och köpta experttjänster i enlighet med projektplanen
 • Lönebikostnader: Lönebikostnaderna kan vara högst 50 % av lönerna.
 • Köpta tjänster: Köpta tjänster ska konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen, om det totala beloppet av en enskild upphandling eller sammanlänkade upphandlingar är 60 000 eller mera.
 • Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av summan av löner och köpta tjänster. De övriga kostnader behöver inte specificeras.

Till projektet är det inte tillåtet att hänföra:

 • kostnader som uppkommit av företagets rutinmässiga verksamhet
 • kostnader som uppkommit av exportstöd eller exportmarknadsföring
 • direkta kostnader för uppbyggnad av en distributionskanal

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan har skickats till Tekes.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.