SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Innovationscheck

OBS! För att hålla korta bearbetningstider också under helgdagar under årets början stängs ansökandet efter innovationschecken den 10 december. Ansökningen öppnas igen den 8.1.2018.

För vem?

Innovationschecken är avsedd för små och medelstora företag som har en etablerad affärsverksamhet och som vill starta innovationsverksamhet. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

Vad?

Med en innovationscheck kan du köpa ny information och kompetens till ditt företag. Du kan använda den för anskaffning av experttjänster i anslutning till innovationsverksamheten. Med en innovationscheck kan du köpa tjänster till exempel av företag som erbjuder innovationstjänster, universitet, yrkeshögskolor och forskningsorganisationer. Innovationsverksamhet avser åtgärder med vilka ett företag utvecklar sina produkter, tjänster eller processer, eller skaffar ny information och kompetens som behövs i innovationsverksamheten i form av en tjänst.

När?

Då företaget har en produkt eller en serviceidé med internationell tillväxtpotential, och:

 • då företaget snabbt vill reda ut marknadsdugligheten, användbarheten eller vidareutvecklingsdugligheten för en ny produkt, tjänsteidé eller uppfinning till exempel med hjälp av demonstrationer, prototyper och kundtester
 • då företaget behöver ett utlåtande, en bedömning och testnings- eller mätningstjänst av en utomstående expert
 • då företaget behöver stöd för utredningar i anslutning till patent, modellskydd och varumärken såsom studier av nyheter, patentmöjligheter samt handlingsfrihet eller hjälp med deras ansökningsprocessen
 • då företaget vill dra nytta av resultat inom vetenskap och forskning i utvecklingen av sin affärsverksamhet
 • då företaget har ett problem som det behöver hjälp med i anslutning till en produkt eller en tjänst

 

När nekas företaget innovationcheck?

Företaget kan inte få en innovationscheck om

 • det är ett stort företag, en firma, en offentlig organisation eller en organisation, stiftelse, förening eller ett åländskt företag som inte eftersträvar vinst
 • företaget har en skatteskuld eller ett medlat skattebetalningsprogram
 • företagets Kunddatas rating Alfa är sämre än A+
 • det handlar om att samla information om nya exportmarknader. Detta kan framdeles finansieras via Tekes Team Finland Explorer
 • då extern know how till sitt innehåll inte är ny i förhållande till företagets egen know how
 • företaget inte har planer på internationalisering
 • företaget verkar inom en bransch som inte kan beviljas de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • de minimiskvoten överskrids i företaget eller den koncern som företaget ingår i
 • företaget har redan fått Tekes innovationscheck
 • företaget eller ett företag inom samma koncern har beviljats Tekes innovationsfinansiering under det innevarande året eller under det föregående året ELLER företaget eller ett företag inom samma koncern har på gång ett innovationsprojekt som finansieras av Tekes ELLER företaget eller ett företag inom samma koncern har lämnat in en annan ansökan till Tekes

 

För vad beviljas innovationscheck?

Exempel på användningsområden för innovationscheck

 • tjänster som hänför sig till utvecklingen av en produkt- och tjänstestrategi (bl.a. beredning av utformningsstrategi)
 • experiment samt snabb produkt- och tjänsteutveckling
 • beredning av innovationsprojekt
 • mätnings- och testningstjänster i anslutning till innovationsverksamheten
 • lämplighetsstudier och expertutlåtanden i anslutning till innovationsverksamheten
 • tjänster relaterade till bedömning och utnyttjande av forskningsresultat

För vad beviljas inte innovationscheck?

 • för företagets egna lönekostnader, resor, material, medel och hyror samt inköp av utrustning
 • för utveckling av sådana branscher och verksamheter som står utanför de minimis-finansieringen (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • för experttjänster som inte hänför sig till innovationsverksamheten, exempelvis allmänna konsultationstjänster för affärsverksamheten
  • för allmänna konsulttjänster inom affärsverksamheten
  • för grundläggande försäljning, marknadsföring och kommunikation
  • för personalutbildningar
  • för konsultationstjänster och utveckling i anslutning till IT-system på basnivån (till exempel att göra webbsidor, skapa en näthandel eller mobilförsäljningskanal eller konsultationstjänster och utveckling i anslutning till affärs- och ekonomiförvaltningssystem)

Hur fungerar innovationscheck?

Hur ansöker jag om en innovationscheck?

Fundera först över vilken sakkunskap du behöver för att utveckla din idé eller lösa ett problem. Sök sedan en kunnig tjänsteleverantör och diskutera dina behov med denna. Gör upp en arbetsplan tillsammans. Lämna därefter in en ansökan om innovationscheck i Tekes nätservice.

Tekes kontrollerar tjänsteleverantörernas uppgifter och uppdaterar listan regelbundet. Tjänsteleverantören kan också väljas utanför listan, förutsatt att leverantören uppfyller villkoren nedan.

Anteckna 6 200 € (5 000 € + moms) i punkten Köpta tjänster i projektets kostnadsberäkning. Lämna de övriga raderna i kostnadsberäkningen tomma! Anteckna 6 200 € i punkten Finansiering som söks från Tekes.

Observera att det inte får finnas en intressegemenskap mellan ditt företag och tjänsteleverantören (läs mera om intressegemenskap i punkt 3.5 i de allmänna villkoren).

Om beloppet av experttjänster som ska köpas blir större än 5 000 € + moms, betalar företaget själv skillnaden till tjänsteleverantören. Sedeln kan användas för inköp från högst två tjänsteleverantörer. Innovationscheck gäller i sex månader från datumet för beviljande. Bara sådana kostnader av köpta tjänster kan godkännas som har uppkommit under projektet. En kostnad som härrör från en beställning lämnad innan projektetappen i fråga inleddes kan inte påföras projektet förutom i fall där beställningen har gjorts med ett upplösningsvillkor kopplat till projektstarten.

Vi strävar efter att behandla ansökningar inom 14 dagar från att vi fått ansökan.

Begär ytterligare information av innovationscheck-teamet, kontaktinformationen finns nere på denna sida.

Rapportering och fakturering

Både företaget som använt innovationcheck och tjänsteleverantören ska rapportera till Tekes efter projektets slut. Slutrapporten ska skickas via Tekes nätservice.

Tjänsteleverantören ska skicka en faktura till Tekes. Om tjänstens värde är lägre än 5 000 euro, ska fakturan vara högst på det verkliga beloppet. Anvisningar för hur fakturan skickas finns på Tekes webbplats.

Tekes betalar finansieringen utifrån fakturan direkt till tjänsteleverantören efter att Tekes godkänt rapporten.

De minimis -bidrag

Tekes villkor för de minimis -finansiering tillämpas på innovationssedeln. Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka.

De minimis -stöd är ett av Europeiska kommissionen fastställt företagsstöd till små utvecklingsprojekt. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis -stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Företaget ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer, utöver Tekes även av till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Förutsättningar när det gäller tjänsteleverantören

Följande villkor ska uppfyllas:

 • tjänsteleverantörens ekonomiska riskkategori ska vara 1–3 (Suomen Asiakastietos klassificering)
 • tjänsteleverantören får inte ha betalningsstörningar
 • tjänsteleverantören får inte ha en skatteskuld eller så ska det finnas en bekräftad betalningsplan för skatteskulden
 • det får inte finnas en intressegemenskap mellan tjänsteleverantören och sökanden (läs mera om intressegemenskap i punkt 3.5 i de allmänna villkoren)

Tekes gör upp en lista över leverantörerna av innovationstjänster. Tekes kontrollerar uppgifterna om tjänsteleverantörer och uppdaterar listan över leverantörer en gång i veckan eller vid behov.

Att inte vara med på listan är inget hinder för att ansöka om check, och även efter att listan har publicerats kan en tjänsteleverantör väljas trots att denna inte finns med på listan, förutsatt att leverantören uppfyller förutsättningarna. Man kan anmäla sig till listan genom att fylla i blankett.

Tekes innovationscheck-team

 • Risto Lustila (produktchef), tfn 02950 55244
 • Ulla Tuomenoksa, tfn 02950 55847
 • Jaana Åberg, tfn 02950 55288

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@tekes.fi