SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Forskning, utveckling och pilotförsök

Till vem?

Tekes finansierar små och medelstora företag som har färdigheten och vilja att expandera till exportmarknaden.

Vad?

Med hjälp av Tekes forsknings- och utvecklingsfinansiering ka företaget påskynda sin produktutveckling, förnya eller utveckla helt nya produkter, tjänster, produktionsmetoder eller affärsmodeller. Finansieringen kan användas för att testa och verifiera funktionaliteten i en ny lösning tillsammans med kunder.

När?

 • Företaget vill testa och påvisa funktionaliteten hos en lösning som är nära att kommersialiseras i en verklig miljö.
 • Företaget behöver feedback av kunder på funktionaliteten hos en innovativ lösning.
 • Företaget har planer på samarbete med en forskningsorganisation för att påskynda produktutvecklingen
 • Företaget har inspiration, kunskap och resurser för internationell tillväxt.
 • Företaget vill öka sin konkurrensfördel genom att utveckla ny kompetens.
 • En befintlig produkt, tjänst, produktionsprocess eller affärsmodell måste förnyas.

Erfarenheter

För vad kan finansieringen användas?

1 Utveckla en produkt eller tjänst

Med hjälp av finansiering från Tekes kan ett företag förnyas eller utveckla helt nya produkter eller tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller. Tekes finansierar utvecklingsarbetet med lån.

2 Testa och verifiera funktionaliteten med hjälp av pilotverksamhet

Inom alla områden av affärsverksamhet är det till nytta att involvera kunderna i utvecklingsarbetet. Med hjälp av finansiering från Tekes kan företaget genomföra pilotförsök gällande funktionaliteten i en ny, innovativ lösning tillsammans med kunder och få feedback för utvecklingsarbetet. Pilotförsöket kan genomföras snabbt, till exempel inom programvarubranschen, eller så kan det ingå i långa utvecklingsprocesser, som inom energi- eller processindustrin. Pilotförsöket kan även genomföras utomlands. Ett pilotprojekt kan vara:

 • Testning av en ny innovativ produkt, produktionsmetod, teknologi eller nya processer till exempel i en produktionsanläggning.
 • Utveckling och testning av en ny innovativ handlingsmodell eller ett nytt system i en verklig verksamhetsomgivning till exempel i en stadsdel, trafiken eller kundföretagens verksamhet.
 • Utveckling av en ny innovativ tjänst och säkerställande av dess funktion i kundens verksamhetsomgivning och processer.

Tekes finansierar pilotverksamheten med lån.

3 Skapa ny information och kompetens

Öka ditt företags kompetens och förbättra konkurrenskraften hos produkterna och tjänsterna. Samarbeta med universitet och forskningsinstitutioner. Tekes finansierar nytt, kreativt forskningsarbete med hjälp av understöd.

Hur fungerar finansieringen?

Lån för utveckling och pilotverksamhet

Tekes lånefinansiering är förmånlig för företag. Räntan är för närvarande en procent och i regel krävs inga säkerheter för lånet. Om projektet misslyckas eller det inte är möjligt att utnyttja dess resultat i affärsverksamheten, är det möjligt att omvandla en del av lånet till bidrag.

Lånebelopp

För små och medelstora företags pilotprojekt beviljar Tekes ett lån som täcker 50 eller 70 procent av totalkostnaderna för projektet. Lånetiden är sju eller tio år. Av dessa är tre eller fem år amorteringsfria, vid behov även fler.

Utbetalning av lånet

I början av projektet kan företaget få 30 procent av den lånefinansiering som beviljats för projektet i förskott. Den resterande delen av finansieringen från Tekes betalas baserat på faktiska kostnader.

Bidrag för forskning och skapande av ny information

Tekes bidrag är avsett för forskningsarbete i företag, som resulterar i ny information och kompetens, men inte ännu i en färdig produkt eller tjänst.

Bidragets belopp

Tekes kan för små och medelstora företags forskningsprojekt bevilja högst 50 procent av projektets totalkostnader i bidrag. I internationella samprojekt kan finansieringen utgöras av högst 65 procent i bidrag.

Utbetalning av bidrag

Tekes betalar bidraget till företaget i efterhand utifrån de faktiska kostnader som företaget rapporterat.

Godtagbara kostnader

Kostnader som Tekes godkänner

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan med alla uppgifter som krävs skickats till Tekes.

Godtagbara kostnadsslag i forsknings- och utvecklingsprojekt kan vara

 • löner
 • lönebikostnader
 • allmänna kostnader
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • inköp av utrustning
 • utrustningsavskrivningar/-hyror
 • köpta tjänster

I kostnaderna för ett pilotprojekt kan inkluderas:

 • kostnader för material och tillbehör
 • kostnader för planering av målet
 • produktifieringstjänster
 • driftskostnaderna under pilotförsöket
 • kostnader för undersöknings- och utvecklingsarbete i anslutning till pilot- eller demonstrationsprojekt
 • hyror eller avskrivningar under pågående projekt för markområden, byggnader samt maskiner och utrustning

Om mottagaren av finansieringen under pilotprojektet eller direkt efter att det upphört får inkomster av försäljning av en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller resultatet av testproduktion som uppkommit under projektet, ska den omedelbart, senast i samband med slutrapporten rapportera om dem till Tekes. Om inkomsterna är avsevärda, kan Tekes låta bli att godkänna kostnaderna som hänför sig till kommersiell verksamhet.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.