SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Exportringen

Obs! Finansiering är tillgänglig till slutet av 2016. (21.12.2016)

Till vem?

Team Finland 4Exporters-finansieringen är avsedd för ett gemensamt exportprojekt för minst fyra SM-företag, där man eftersträvar kostnadseffektivitet med en gemensam exportchef.

Vad?

Exportringen är ett effektivt sätt att starta och upprätthålla export. Syftet med verksamheten är att hjälpa företag att starta exportverksamhet och skapa nya försäljnings- och marknadsföringskanaler.

När?

Team Finland 4Exporters-finansieringen är avsedd för finländska SM-företags gemensamma projekt som

 • förbättrar färdigheten att internationaliseras hos företag som håller på att inleda exportverksamhet,
 • främjar påbörjandet av ny exportverksamhet eller öppnande av ett nytt marknadsområde,
 • ökar exporten till gamla marknadsområden,

En förutsättning för att finansieringen ska beviljas är att företagen har tillräckliga färdigheter för kontinuerlig internationell affärsverksamhet.

 • gör exportstrukturen mångsidigare,
 • främjar företagets och nya innovationers inträde på marknaden,
 • eller i övrigt främjar företagets internationalisering och internationella konkurrenskraft.

För vad kan finansieringen användas?

Exportringar är i regel gemensamma projekt för 4–6 SM-företag, där företagens produkter, tjänster eller övriga internationaliseringsmål kompletterar varandra. Målet är att på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt komma in på ett valt marknadsområde. Exportringen leds av en exportchef som företagen valt och som är en expert inom den aktuella branschen eller marknadsområdet. Som ett internationaliseringsverktyg lämpar sig exportringen lika väl för företag inom tillverkningsindustrin som inom servicebranschen.

För vem lämpar sig finansieringen?

Företaget är ett litet eller medelstort företag som vill växa och internationaliseras.

 • Företaget har trovärdiga förutsättningar att bedriva lönsam exportverksamhet fortlöpande.
 • Företaget har inga stora skatteskulder eller betalningsstörningar, och företaget är infört i förskottsuppbördsregistret.
 • Företaget har tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och den övriga affärsverksamheten. Vid planeringen av den egna finansieringen gäller det att beakta att Tekes bidrag betalas i efterhand mot realiserade och betalda kostnader, såvida inget annat konstateras i beslutet. Tekes kan betala högst 60 procent av bidraget på förhand efter Tekes finansieringsbeslut. Förskott kan beviljas när företagets bidrag är över 20 000 euro.
 • Om företaget ansöker om Team Finland 4Exporters-bidrag ska företaget kontrollera det totala beloppet av finansiering med de minimis-villkor redan innan ansökan inlämnas.
 • Till skillnad från tidigare praxis beaktas graden av inhemskhet inte längre.
 • Företaget kan inte samtidigt få andra offentliga bidrag för internationalisering i den region som är föremål för projektet.
 • Företaget kan delta i en exportkrets i högst två år.
 • Företaget kan inte delta i en exportkrets, om det under de senaste två åren har deltagit i ett projekt i samma verksamhetsregion.
 • Tekes beviljar inte firmor stöd.
 • Åländska företag är inte stödberättigade.

Exportnätverksbidraget koncentreras särskilt till Team Finlands fokusområden, dvs.:

 • miljöaffärsverksamhet och rena tekniker
 • bioteknik
 • ICT-branschen och digitalisering
 • serviceverksamhet
 • hälso- och välfärdsteknik
 • de kreativa branscherna
 • utbildningsexporten
 • övriga innovativa nya projekt inom högteknologiska branscher

Hur fungerar finansieringen?

Finansieringens belopp

I exportnätverksprojekt kan ett deltagande företags bidrag för godtagbara konsultkostnader uppgå till högst 14 000 euro och därutöver godkänns företagets egna resekostnader till ett belopp av högst 1 000 euro.

Bidragsprocenten är 50 % för alla SM-företag. Om företagens andelar av projektet inte är lika stora, bestäms bidragsandelen av konsultkostnaderna i enlighet med en procentandelsindelning som företagen kommit överens om tillsammans (minst 10 % och högst 49 %), och då kan bidraget till företaget överstiga 15 000 euro. Projektets totala understöd bestäms utifrån antalet deltagande företag och baseras på en grunddel på 15 000 euro/företag.

Den minsta finansieringen som beviljas för samprojekt är i regel 5 000 euro. (Detta räknas genom att addera alla bidrag som ansökts parallellt).

Företaget har tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och annan affärsverksamhet. Vid planeringen av den egna finansieringen bör det beaktas att Tekes bidrag betalas ut i efterhand mot realiserade och betalda kostnader, om inte annat konstateras i beslutet. Tekes kan betala högst 60 procent av bidraget i förskott efter Tekes finansieringsbeslut. Förskott kan erhållas när företagets andel av bidraget överstiger 20 000 euro.

När företaget ansöker om Team Finland 4Exporters-bidrag bör företaget kontrollera det totala beloppet av de minimis-stöd som det erhållit redan innan ansökan lämnas in.

Godtagbara kostnader

 • Konsultkostnader: inkl. arvode, verksamhetens kostnader, assistentkostnader och småskaliga köpta experttjänster
 • Företagets resekostnader (flyg, hotell, taxi) enligt statens resereglemente
 • Revisorsarvode

Endast kostnader som uppkommit efter att finansieringsansökan lämnats in kan godkännas för bidraget.

Endast kostnader som uppkommit efter att finansieringsansökan lämnats in kan godkännas för bidraget.

Separat projektplan är obligatorisk i 4Exporters-projekt, och den ska bifogas ansökan. Som projektplan godkänns också ett konsultavtal som innehåller den övergripande projektplanen och företagsspecifika projektplaner. Konsultavtal får inte vara i kraft innan projektet påbörjas. Tekes rekommenderar att konsultavtal förses med hävningsvillkor som företagen och konsulten tillämpar om Tekes inte beviljar finansiering.

Den minsta finansieringen som beviljas för samprojekt är i regel 5 000 euro. (Detta räknas genom att addera alla bidrag som ansökts parallellt).

Ansökan

Ansökan om Team Finland 4Exporters-exportnätverksbidraget ska göras samordnat och parallella ansökningar för samma projekt ska ha ett gemensamt namn.

Det är bra att kontakta handläggaren av projektansökan innan ansökan inlämnas:

Sari Paavilainen
tel. +358 2950 22638
sari.paavilainen(at)tekes.fi

Tytteli Karvonen-Juntura
tel. +358 2950 37060
tytteli.karvonen-juntura(at)tekes.fi

Tapio Kinnunen
tel. +358 2950 26063
tapio.kinnunen(at)tekes.fi

Eeva-Liisa Tepsa
tel. +358 2950 37000
eeva-liisa.tepsa(at)tekes.fi