SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Energistöd

Energistöd kan beviljas för sådana klimat- och miljövänliga investerings- och utredningsprojekt som

 • främjar produktionen eller användningen av förnybar energi
 • främjar energisparandet eller effektiviseringen av produktionen eller användningen av energi
 • minskar miljöolägenheterna av produktionen eller användningen av energi

Med energistödet strävar man också efter att främja ibruktagandet av ny energiteknik och dess lansering på marknaden.

För vem?

Energistöd kan beviljas:

 • företag av alla storlekar, inklusive yrkesutövare och rörelseidkare samt firmor
 • sammanslutningar, såsom kommuner, församlingar och stiftelser

Energistöd beviljas inte:

 • bostadsaktiebolag
 • bostadsfastigheter
 • gårdar eller projekt med anknytning till dessa
 • anläggningsprojekt som får statsandel
 • statliga ämbetsverk eller inrättningar

Dessutom utvärderas följande (i synnerhet i investeringsprojekt):

 • den sökande är ett företag i svårigheter enligt EU-bestämmelserna (insolvent eller har förlorat hälften av aktiekapitalet)
 • företaget har skatteskulder, obetalda tidigare Tekes-lån, betalningsstörningar eller andra icke-skötta ekonomiska åtaganden
 • projektplanen saknas eller är otydlig
 • företaget saknar övrig finansiering (egen eller främmande) som projektet eller utredningen förutsätter

Vad?

Investeringar i förnybar energi 2017 (konventionell teknik)

 • Värmecentralsprojekt (träbränsle) 10–15 %
 • Värmepumpsprojekt * 15 %
 • Solvärmeprojekt 20 %
 • Småskaliga vattenkraftsprojekt 15–20 %
 • Deponigasprojekt 15–20 %
 • Solelprojekt 25 %
 • Biogasprojekt 20–30 %
 • Småskaliga vindkraftsprojekt 20–25 %

(* exklusive projekt med anknytning till återvinning av avfalls- och spillvärme, på vilka tillämpas samma stödprocent som vid energisparande).

Energisparande och investeringar som främjar energieffektivitet 2017 (konventionell teknik):

 • 20 % för företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal.
 • 25 % om ESCO-tjänsten används av ovanstående.
 • 15 % för andra företag och sammanslutningar än sådana som anslutit sig till energieffektivitetsavtal om ESCO-tjänsten används.

Projekt som inbegriper ny teknik beviljas förhöjt stöd från fall till fall (20–40 %) även när det gäller företag och kommuner som inte omfattas av energieffektivitetsavtal.

Energikartläggningar:

Energistödets andel av de godtagbara kostnaderna kan enligt statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012) uppgå till högst:

 • 60 % vid kartläggningarna av förnybar energi inom kommunsektorn
 • 50 % vid energikartläggningar inom kommunsektorn, mikroföretag samt små och medelstora företag
 • 40 % vid andra energikartläggningar, -analyser och -utredningsprojekt

Projekt med ny teknik:

Med ny teknik avses här sådan teknik som inte tidigare har tillämpats i kommersiell skala i Finland

 • högst 40 % vid investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet, ny teknik

Begränsningar gäller eller stöd beviljas inte:

 • värmecentraler vars termiska effekt överstiger 10 MW
 • projekt för värmeproduktion om man till följd av projektet övergår från fjärrvärme till separat värmeproduktion
 • för värmecentralernas del krävs att andelen förnybar energi är minst 50 % av bränsleförbrukningen
 • energieffektivitets- eller värmepumpsprojekt vid nybyggnadsobjekt (exklusive ny teknik)
 • anskaffning av utrustning (inklusive flishuggar, krossar, fliscontainrar, annan utrustning) för produktion av trä- och återvinningsbränsle (exklusive projekt som inbegriper ny teknik)
 • projekt för avfallsförbränningsanläggningar
 • projekt som inbegriper konventionell teknik med anknytning till gatubelysning. I fråga om andra belysningsprojekt beviljas inte stöd för att ersätta traditionella ljuskällor, om inte hela ljussystemet förnyas samtidigt
 • energikartläggningar som utförs av stora företag
 • projekt som kan få stöd är inte sedvanliga utredningar inför etablering av affärsverksamhet, utvidgning av verksamheten, lönsamhetsutredningar, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser eller tester
 • stöd beviljas inte för investeringar under 10 000 euro
 • energistöd beviljas huvudsakligen inte för projekt som omfattas av lagen om utsläppshandel (311/2011).

Solelprojekt kan beviljas stöd beviljas även för nybyggnadsobjekt.

När det gäller vindkraftsprojekt kan stöd beviljas företag och sammanslutningar som anslutit sig till energieffektivitetsavtal, om investeringen gäller småskalig vindkraft (nominell effekt 2–20 kW). Småskalig vindkraft som beviljats stöd får inte producera el till nätet i försäljningssyfte.

I fråga om biogasprojekt beviljas energistöd för biogasreaktorer och biogaspannor, -motorer eller -turbiner som producerar endast värme eller inte når effektgränsen (100 kW) för inmatningstariffen eller producerar biogas för användning i trafik. Projekten för biogas som används i trafik bedöms tills vidare vid arbets- och näringsministeriet (ANM).

Stöd beviljas inte för biogasprojekt som genomförs på gårdarna eller för projekt vars enda syfte är att fullgöra miljöförpliktelser.

Gemensamma upphandlingsprojekt bör kontakta energistöds experter innan ansökan lämnas in.

Den sökande ska beakta att stödet alltid är behovsprövat!

Så här ansöker du om energistöd hos Tekes

Energistöden söks hos Tekes från och med början av 2017. Ansökan är tills vidare fortlöpande.

Behandlingen, beslutsfattandet och administrationen av energistöd överfördes i början av 2017 från NTM-centralerna till Tekes. År 2017 ska nya ansökningar om energistöd riktas till Tekes. Ansökan lämnas via nätservicen från och med den 26 januari 2017.

Energistöd för investeringsprojekt ska ansökas innan anläggningstillgångar anskaffas eller det bygg-, ombyggnads- eller förbättringsarbete som finansieras med stödet inleds. Ett slutligt och bindande investeringsbeslut betraktas som inledande av arbetet.

Energistöd för utredningsprojekt ska ansökas innan projektet inleds. En bindande beställning betraktas som inledande av projektet.

När ett företag eller en sammanslutning planerar att investera i ökad användning av förnybar energi eller energisparande eller ämnar göra en energikartläggning för att utreda var företaget eller sammanslutningen kan spara energi, är det en god idé att diskutera saken med experterna i Tekes energistödteam. Kontaktinformation hittar du i slutet av denna text.

Ansökan görs i nätservicen på Tekes webbplats. I tjänsten kan man följa behandlingen av ansökan och komplettera den vid behov. Behandlingen av en ansökan tar i regel cirka två månader.

Den sökande måste namn en ansvarig ledare energiainvestointiprojekt, som är från den sökande organisationen. Projektet är också tilldelad en kontaktperson som kan vara den sökandes organisationer eller någon annan vald av den sökande organisationen.

Till ansökan bifogas:

Läs också anvisningen för projektplanen för energistöd (pdf)

Godtagbara kostnader för projektet är:

 • penninglöner som betalas inom projektet enligt arbetstidsuppföljningen
 • lönebikostnader
 • omkostnader (endast i utredningsprojekt)
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • anskaffning av utrustning
 • köpta tjänster
 • Kostnader för revisors revisionsberättelse

En omsorgsfullt ifylld ansökan kan behandlas snabbare. I fråga om investeringar är det därför skäl att fästa uppmärksamhet vid exempelvis projektets innehåll, specifikationer, ändringar i energiproduktionen, utsläpp och bedömning av investeringens lönsamhet, till exempel med en beräkning av återbetalningstiden.

Den sökande ska bekanta sig omsorgsfullt med de allmänna finansieringsvillkoren för energistöd (pdf), där det finns detaljerad information om bland annat de godtagbara kostnaderna.

Efter finansieringsbeslut

Vid mottagandet av sökandens beslut måste återlämnas anmälan om godkännande (Y1) via Tekes kundservice plattform, annars beslutet inte kommer att träda i kraft och stödet kan inte betalas ut!

Anmälan om godkännande undertecknad av den ansökande organisationen och person, vilket är den officiella undertecknat rättigheter (prokura).

När investeringen eller utredningen är slutförd ska den sökande avge rapport samt redovisa kostnaderna för projektet via Tekes nätservice.

I projekt med högst fem inköpsverifikat (resekostnader, ämnes- och redskapskostnader, maskininköp och köptjänster) kan revisorns rapport ersättas genom att till kostnadsredovisningen bifoga ett huvudboksutdrag från projektbokföringen, en kopia på inköpsfakturorna och ett kvitto eller kontoutdrag som verifierar att fakturorna har betalts. Revisionsrapporten ska dock alltid sändas då man för projektet redovisar penninglöner eller inköp inom koncernen eller från intressebolag.

I utredningsprojekt måste finansieringsmottagaren för varje objekt ge Motiva Oy en besiktningsrapport och en sammanfattningstabell (paataulu.xls eller kuntataulu.xls) före projektets slutrapportering och slutredovisning. För noggrannare instruktioner klicka här. Mera information om projektens genomförande anges här.

Pågående projekt (som fått energistöd 2016 och tidigare)

Rapporteringen för energistödsprojekt som inletts 2016 eller tidigare (inlämnade på pappersblankett) och projekt som fått stöd från NTM-centralerna samt eventuella ändringar i dessa projekt sköts vid NTM-centralerna. Utbetalningarna som gäller dessa beslut sköts av UF-centret.

Du kan be om instruktioner från Markku Alm, NTM-centralen i Egentliga Finland, PL 236, 20101 Åbo, tfn 0400 864945,  markku.alm(at)ely-keskus.fi

Ta kontakt

Tekes energistöd-team

 • Markku Mäkelä (produktchef), tfn 02950 55247, Lahtis
 • Timo Fager, tfn 02950 55210, Tammerfors
 • Riitta Ketomäki, tfn 02950 55233, Seinäjoki
 • Tapani Saarenpää, tfn 02950 55271, Seinäjoki
 • Mikko Tapojärvi, tfn 02950 55277, Uleåborg
 • Erkki Väisänen, tfn 02950 55285, Helsingfors

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@tekes.fi