Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Revontulet

Tekes finansieringstjänst utvidgas år 2017 att täcka administrationen av produktionsincitamentet för den audiovisuella branschen. Målet för produktionsincitamentet är att främja audiovisuell kultur och kompetens samt att företagsverksamheten ska växa och internationaliseras.

Till vem?

Betalningsgottgörelsen kan ansökas av och beviljas till finländska och utländska produktionsbolag, produktionsservicebolag eller andra bolag inom den audiovisuella branschen som valts til produktionerna och som är berättiga till IPR/är benämnad till immateriella berättigheter. Sökandena kan inte vara myndigheter eller inrättningar inom stater, kommuner eller församlingar, bolag med statlig majoritet eller med dessa jämförbara samfund eller inrättningar. Du kan skicka in ansökan till Tekes tidigast när 50 % av finansieringen har säkerställts och huvudparten av de obligatoriska handlingarna (listan i Handlingar för ansökan) kan bifogas ansökan.

Vad?

Betalningsgottgörelsen är högst 25 % av de stödberättigade kostnaderna för en produktion eller del av den som genomförs i Finland. Stödberättigade kostnader är de kostnader som uppkommer i Finland av audiovisuella verks hela produktion, inklusive skedet som föregår produktionen och postproduktion. Stödberättigade kostnader som födas i Finland accepteras maximum 80 % av produktionens totalbudget. Kostnaderna godkänns tidigast från 2017 och om den dag då ansökan har registrerats hos Tekes. Tekes betalar gottgörelsen mot realiserade kostnader.

PRODUKTIONSINCITAMENT FÖR AV-BRANSCHEN

Utlysningen för produktionsincitament på 25 %, riktat mot produktion av långa spelfilmer, dokumentärfilmer samt fiktion och animation i serieformat är öppet.

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • fiktiv långfilm
 • dokumentärfilm
 • fiktion i serieformat med manuskript
 • animationsproduktioner

Ansökan är fortlöpande. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Produktionerna ska uppfylla de krav som ställs på produktionsincitamentet. Betalningsgottgörelsen är beroende på prövning.

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • reklam och marknadsföringsproduktioner
 • reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • musikvideor eller upptagningar på musikevenemang
  • inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang eller upptagningar av dem
  • produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar

Kostnader som gottgörs

 • köp av varor och tjänster samt hyror för utrustning och lokaler relaterade till produktionen av företag som är skattskyldiga i Finland.
 • löner på vilka förskottsinnehållning verkställs och som utbetalas till skattskyldiga anställda i Finland.
 • kostnader som uppkommer i Finland, vilka orsakas av att verken görs bättre tillgängliga till handikappade personer.
 • övriga kostnader (Flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan vara till exempel resekostnader från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader.

Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • moms
 • juridiska tjänster
 • finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • marknadsförings- och distributionskostnader

Hur fungerar produktionsincitamentet?

Hur ansöker jag om produktionsincitament?

Du kan kontakta Tekes reda när du planerar produktionsförberedelser i Finland. En kort sammanfattning av projektet som sänts på förhand underlättar diskussionen. Företag som har ett finländskt FO-nummer lämnar in ansökan via Tekes nätservice. Utländskä sökande måste använda en finländsk projektkoordinator som fyller i ansökan.

Produktionsincitamentet baserar sig på Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner.

Av alla ansökningar förutsätts:

 • distributionsavtal på minst en plattform eller i minst ett territorium
 • total produktionsbudget och den konsumtion som produktionen ger upphov till i Finland ska vara minst enligt tabellen nedan:

table of expenditure

 • i produktionen medverkar en finländsk samproducent som får IPR-rättigheter till den färdiga produktionen OCH/ELLER i produktionen medverkar en finländsk produktionskoordinator
 • i produktionen används finländsk konstnärlig eller annan kreativ specialkompetens, till exempel: berättande, regi, skådespelararbete, produktionsplanering, författande av bildmanuskript, effekter, färgsättning, planering av animationsfigurer, komposition, musik, ljudplanering, produktdesign, modedesign OCH/ELLER i verket avbildas finländska lokationer, som landskap eller arkitektur, eller finländsk livsstil eller kompetens kan identifieras i verket.

Finansieringsbeslut

Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 40 dagar. I bedömningen av ansökningarna deltar förutom en representant för Tekes även två experter inom den audiovisuella branschen från en oberoende expertpool som Tekes tillsatt. Ett villkorligt finansieringsbeslut kan beviljas när 50 % av den totala finansieringen av produktionen har samlats. Det villkorliga finansieringsbeslutet gäller i 6 månader, under vilket produktionens avancemang följs upp i enlighet med den tidsplan som anges i finansieringsbeslutet. Finansieringsbeslutet träder i kraft när alla villkor som Tekes ställer för det villkorliga finansieringsbeslutet har uppfyllts. I regel förutsätter detta att 80 % av produktionens finansiering har säkerställts.

Namnet på den som ansökt om finansiering, beloppet av den finansiering som ansökts och beviljats samt ansökans diarienummer är offentlig information då ansökan har lämnats in.

Rapportering och utbetalning

Om en finländsk samproducent medverkar i produktionen och samproducenten betalar de kostnader som uppkommit i Finland, ska samproducenten ansöka om betalningsgottgörelsen och mottar också finansieringsbeslutet.

Om en produktionskoordinator används i produktionen, ska följande anvisningar följas:

 • Huvudproducenten ansöker om finansieringen och är mottagare av finansieringsbeslutet.
 • Koordinatorn anskaffar tjänster för huvudproducenten, betalar fakturor och fakturerar dessa och sitt eget arvode av huvudproducenten. Koordinatorn utarbetar och upprätthåller en kostnadsspecifikation.
 • Huvudproducenten och koordinatorn ingår sinsemellan ett detaljerat avtal som även omfattar betalningsvillkoren och betalningstidtabellerna.
 • Koordinatorn lämnar revisorsutlåtande, fakturor och kostnadsspecifikationen till huvudproducenten. Huvudproducenten betalar koordinatorns faktura.
 • Huvudproducenten lämnar in en redovisning till Tekes. Redovisningen inkluderar kostnadsspecifikationen och revisionsutlåtandet som koordinatorn lämnat in.
 • Tekes betalar gottgörelsen till huvudproducenten, när kostnadsspecifikationen och revisionen har lämnats in till Tekes inom utsatt tid.

Revisorn ska säkerställa att betalningarna till underleverantörer har gjorts och att huvudproducenten har betalats koordinatorns faktura. Gottgörelsen kan vid behov betalas periodvis under produktionen mot separat revision. Kostnadsredovisningarna görs via Tekes nätservice och till dem bifogas en formbunden revisionsrapport av en oberoende finländsk revisor (länk kommer senare). Måltidtabellen för utbetalning är 21 dagar efter att redovisningen och bilagorna till den har inkommit till Tekes.

Kontaktinformation

Merja Salonen, produktchef
tfn 029 50 55974
merja.salonen(at)tekes.fi

Kaisa Holma, expert
tfn 029 50 55221
kaisa.holma(at)tekes.fi

Antti Salminen, expert
antti.salminen(at)tekes.fi
tfn 029 50 55273

Laura Andersson, koordinator
laura.andersson(at)tekes.fi
tfn 029 50 55771

EUROPE

Gothenburg Film Festival, Gothenburg, 27.1.-6.2.
The Berlin International Film Festival, Berlin, 9.-19.2. & 9.-17.2.  
Cartoon Movie, Bordeaux, 8.-10.3.  
MipFormats & MipTV,
 Cannes, 1.-6.4. 
Festival de Cannes & Marche du Film, 
Cannes, 17.-26.5.    
Mifa, 
Annecy, 13.-16.6.
The Film Festival Window to Europe, 
Vyborg, 6.-12.8.
Media & Message, 
Helsinki, 9.-10.8.    
Edinburgh International TV Festival, 
Scotland, 23.-25.8.      
Cartoon Forum, 
Toulouse, 12.-15.9.  
Helsinki International Film Festival & Finnish Film Affair, 
Helsinki, 19.-22.9.
MipCom, 
Cannes, 16.-19.10.   
Focus London, 
London, 5.-6.12.

ASIA

India International Film Tourism Conclave, 
Mumbai, 23.-25.2.
Hong Kong International Film & TV Market, 
Hong Kong, 13.-16.3.  
Beijing International Film Festival, 
Beijing, 16.-23.4.
Mip China, 
Hangzhou, 23.-25.5.
Shanghai International Film Festival, 
Shanghai, 17.-26.6.

NORTH AMERICA

South by South West, 
Austin, 10.-19.3. 
Toronto International Film Festival, 
Toronto, 7.-17.9. 
American Film Market, 
Los Angeles, 1.-8.11.