OFFENTLIGA TJÄNSTER

Innovativa offentliga upphandlingar

För vem?

Finansieringen riktar sig till offentliga upphandlande enheter som siktar på att förnya tjänster och verksamheten.

Vad?

I Finland gör den offentliga sektorn varje år upphandlingar till ett belopp av ca 27 miljarder euro. Genom att dra nytta av innovationer kan den offentliga sektorn tillhandahålla bättre service för medborgarna till lägre kostnader. Utmaningarna förutsätter att man utan fördomar söker efter nya lösningar och rutiner. Man bör kräva mer innovationer av leverantörerna av tjänster och produkter. Med hjälp av nya lösningar kan den offentliga sektorn klara utmaningarna under de kommande årtiondena. I bästa fall kan den offentliga sektorn skapa nya marknader.

När?

Målgruppen utgörs av upphandlande enheter som har

  • möjligheter och behov av att utveckla tjänster och verksamhet på lång sikt
  • förmåga och resurser att genomföra innovativa upphandlingar
  • vilja och strategiskt engagemang för att förnya upphandlingarna grundligt.

För vad kan finansieringen användas?

Mål

Främjande av innovationer inom offentlig upphandling förutsätter att upphandlingarna definieras i samarbete med anbudsgivarna och slutanvändarna så att det uppstår behov av att utveckla nya lösningar på marknaden. Detta kan medföra ambitiösa mål eller begränsningar av upphandlingar på ett nytt sätt. Målet är att skapa förädlingsvärde till exempel genom

  • lägre livscykelkostnader
  • bättre kvalitet
  • nya och effektivare produktionsprocesser
  • miljövänlighet.

Tre slags upphandlingar:

1 Köp av ny produkt eller tjänst

Det finns inte en färdig produkt eller tjänst på marknaden som motsvarar den upphandlande enhetens behov. Upphandlingen förutsätter en klar förbättring av befintliga lösningar eller utveckling av en helt ny eller förbättrad version. Till exempel strängare miljökrav kan kräva innovationer. Upphandlingen fokuserar på köp av den produkt eller tjänst som utvecklas.

2 Prekommersiell upphandling

Om det inte finns en färdig produkt eller tjänst på marknaden som är förenlig med upphandlingsbehovet och om efterfrågan är för liten för att uppmuntra företag till utveckling på egen risk kan en offentlig aktör konkurrensutsätta forsknings- och utvecklingsarbetet.

Även i prekommersiella upphandlingar är målet att öka efterfrågan på den produkt eller tjänst som utvecklas. För företag kan upphandling erbjuda en utvecklingsmiljö och nära samarbete med föregångare, vilket underlättar inträde på marknaden. Prekommersiell upphandling fokuserar på köp av forsknings- och utvecklingsarbete.

3 Katalytisk upphandling

Det kan finnas efterfrågan på nya lösningar under utveckling, till exempel på prototypstadiet, men en flaskhals för inträde på marknaden är bristande förtroende för den nya lösningens effektivitet eller funktion. En offentlig aktör kan fungera som föregångare och erbjuda en testmiljö för slutförande av en ny lösning, funktionell testning och verifiering av effektiviteten.

Katalytisk upphandling minskar företagens marknadsrisk och möjliggör ett snabbare inträde på marknaden. Till skillnad från prekommersiell upphandling fokuserar katalytisk upphandling främst på nästan färdiga produkter eller tjänster.

Hur fungerar finansieringen?

Upphandlingsvolym och samarbete

Upphandlingsvolymen ska vara så stor att den påverkar utvecklingen i branschen åtminstone regionalt. Planeringen och beredningen av innovativa upphandlingar ska omfatta samarbete med potentiella anbudsgivare och slutanvändare.

Beloppet av Tekes finansiering

Finansieringen är normalt 50 procent av projektets totala kostnader. Finansieringen utbetalas i efterhand på basis av projektrapporteringen och kostnadsredovisningen.

Ta kontakt


Team Finland kundtjänst

Telefontjänst från måndag till fredag kl. 13-15, tfn 029 50 20510.

Berätta om er plan via en skyddad nätblankett. Vi kontaktar dig inom en vecka.

Kontakta en expert på Tekes

Om ni tidigare har fått finansiering från Tekes, kontakta er kontaktperson på Tekes.