FORSKNING

I forskningsprojekten skapas nytt kunnande och lösningar för behov som har identifierats i näringslivet.

Offentlig forskning i samarbete med näringslivet

Samarbetet bär frukt

Syftet med offentlig forskning i samarbete med näringslivet är att få till stånd kunnande och resultat som kan utnyttjas som utgångspunkter för företagens egna forsknings- och utvecklingsprojekt.

Förutsättning för finansiering är att näringslivet visat intresse för innehållet i projektet. Att potentiella nyttotagare förbinder sig till och aktivt deltar i arbetet i projektets styrgrupp är väldigt viktigt.

Ett företag som deltar i projektet kan visa sitt intresse och att det vill förbinda sig bland annat genom att delta

  • i berednings- och ansökningsskedet
  • i projektets ledning och styrgruppens verksamhet
  • i projektets kostnader huvudsakligen med finansiering.

Urval av projekt

Tekes forskningsfinansiering är konkurrensutsatt finansiering. Förutsättningar för finansiering är att

  • den teknologi eller det kunnande som ska utvecklas i projektet till största delen är nytt och utmanande och
  • projektet samarbetar med näringslivet och att företagen som deltar i finansieringen av projektet.

Resultatens nyttotagare med som finansiärer

Extern finansiering som ett forskningsprojekt får och finansiärernas vilja att delta i projektets styrgrupp mäter hur stort potentiella nyttotagares intresse är. I offentliga forskningsprojekt som samarbetar med näringslivet kräver Tekes också att finansiärer som är intresserade av att utnyttja resultaten deltar i finansieringen. Insatsen som krävs fastställs för respektive ansökan.

Den offentliga forskningens resultat utgör bas för företagsspecifikt forsknings- och utvecklingsarbete. Forskningsprojektets syfte får inte vara t.ex. produktutveckling för ett företag. Finansiärerna kan inte få direkt ersättning för sin finansiering men de har en primär förhandlingsrätt när det gäller utnyttjande av resultaten.

Bekanta dig med de allmänna villkoren för finansiering.

Hur ansöker jag om finansiering?

Följ med när ansökningar öppnas. Ansökningarna föregås ofta av en förberedelseansökningsomgång, om vilken man informerar skilt.

Frågor som ställts om projekttypen
Vilket är villkoret för företagsdeltagande i projekt inom Tekes program?
Duger annat än företagens medel som extern finansiering?
Är det bara under programmens ansökningstider som finansiering kan sökas?

Bekanta dig även med

FiDiPro-toppforskare

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme är Finlands Akademis och Tekes gemensamma program som erbjuder finländska forskningsinstitut och universitet möjligheten att för en begränsad tidsperiod anställa utländska toppforskare eller finländska toppforskare som verkat länge utomlands.

ERUF-finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) resurser ger fler möjligheter för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt. Tekes beviljar ERUF-finansiering endast för projekt som bedriver offentlig forskning.

SHOK-program

De strategiska centren för toppkompetens erbjuder ett nytt sätt att idka intensivt och långsiktigt samarbete. Inom centren fullföljs en forskningsstrategi som fastställts i samarbete mellan de involverade företagen, universiteten och forskningsinstituten. Läs mer om programmen.

Europeiskt samarbete

Europeiska program och nätverk erbjuder många möjligheter till införskaffande av information och samarbete.