FORSKNING

Forskningsprojektet främjar utvecklingen av en idé och bereder samtidigt kommersialiseringen av idén till en ny affärsverksamhet. Forskningsutlysningar ordnas två gånger i året, en gång på våren och en gång på hösten.

Nya affärsverksamheter av forskningsidéer

 

För vem?

Finansieringen är avsedd för forskningsorganisationernas forskningsgrupper och forskare som har en vilja att bygga upp ny affärsverksamhet av sin forskning och överföra idéerna till praktiken via kommersialisering. Forskaren kan samtidigt öka sina kunskaper om kommersialisering.

Vad?

Tekes finansierar forskningsorganisationernas projekt där man bereder kommersialiseringen av en idé till exempel med nyhetsforskningar, genom att definiera kundvärdet eller med andra utredningar, samt projekt där man utför tillämpad forskning.

När?

 • Forskningsorganisationens forskare eller forskningsgrupp vill föra forskningsresultaten mot ett kommersiellt utnyttjande.
 • Den sökande ska ha tillräckliga användarrättigheter till bakgrundsmaterial och uppkomna forskningsresultat för kommersialiseringen av informationen och kunnandet.
 • Forskningsorganisationen ska efter projektet ha möjlighet att överlåta rättigheterna till resultaten till en instans som kommersialiserar idén.
 • Den nya affärsverksamheten som eftersträvas är av betydande omfattning. I ansökningen bör det finnas en bedömning av omfattningen på den eftersträvade affärsverksamheten.
 • I projektet granskar man flera alternativa kommersialiseringsmöjligheter – den som kommer att dra nytta av kommersialiseringen får inte vara uppenbar då projektet pågår.

Hur ansöker man om finansiering?

Två utlysningar om året. Universitetens och forskningsorganisationernas innovationstjänster hjälper till med ansökningen och urvalsprocessen.

Finansieringsansökan lämnas in via Tekes nätservice.

Till vad kan finansieringen användas?

Finansieringen är avsedd för en beredning av kommersialiseringen av forskningsidén. Av projektkostnaderna ska minst 40 procent riktas till beredning av kommersialiseringen.

Hur fungerar finansieringen?

Tekes kan finansiera 70 procent av de totala kostnaderna i projekt med hög kommersiell potential och där man kan skapa förutsättningar för en affärsverksamhet som startas upp.

Projektet ska ha flera alternativa stigar till kommersialiseringen. Den egentliga kommersialiseringen av idén sker antingen inom ett nytt företag som grundas eller som en ny affärsverksamhet inom ett befintligt företag.

Bedömning av ansökningarna

Tekes experter bedömer forskningsprojektets som helhet. Vid bedömningen beaktas övriga ansökningar som konkurrerar om finansieringen.

Viktiga bedömningsobjekt är:

 • Nyhetsvärdet hos den teknologi och kompetens som ska utvecklas i forskningsprojektet samt hur utmanande de är
 • Projektets inverkan på utvecklingen av en betydande internationell affärsverksamhet och på samhället
 • Företagens roll i genomförandet och styrningen av projektet samt i utnyttjandet av resultaten.
 • Projektets resurser, nivån på kunnandet och det internationella samarbetet Det mest utmanande är vanligtvis teamets kunskaper inom kommersialisering.
 • I ansökan bör man beskriva kunnandet hos och tidigare referenser för personerna som ansvarar för kommersialiseringen.

Godtagbara kostnader

Vilka kostnader kan inkluderas i projektet?

 • Kostnader för beredningen av kommersialiseringen. Minst 40 procent av kostnaderna ska gälla beredning av kommersialiseringen. Kunskaperna som behövs för beredningen av kommersialiseringen kan även köpas in som utomstående tjänster. Kostnader kan till exempel vara:
  • en granskning av forskningsidén ur kommersialiseringens perspektiv (Proof of Relevance)
  • nyhetsundersökningar
  • bedömning av kundvärde
  • kartläggning av konkurrenter
  • utredning om immateriella rättigheter
  • verifiering av idéns funktionsduglighet genom experiment (Proof of Concept)
  • kartläggningar av finansieringsmodeller
  • kartläggningar av företagsmodeller
  • kostnader för kommersialiserings- och entreprenörskapsberedning

 • En tillämpad forskning som gäller den definierade marknadspotentialen.

De godtagbara kostnaderna definieras närmare i de allmänna villkoren för finansiering (pdf)

Utnyttjande av resultaten

 • Projektets mål är att utnyttja forskningsresultaten som ny affärsverksamhet.
 • Utnyttjandet förutsätter oftast att informationen skyddas t.ex. genom patent.
 • Efter att forskningsprojektet avslutas är resultaten offentliga. Vad gäller publiceringen av resultaten ska aktören försäkra sig om att publiceringen inte försvårar uppkomsten av en affärsverksamhet t.ex. på grund av att patentering hindras eller avslöjandet av affärsverksamhetshemligheter.
 • Immateriella rättigheter som uppstår i projektet förblir hos forskningsorganisationen.

Handledning och uppföljning

 • Den ansvariga ledaren som utses av organisationen som får finansiering ansvarar för projektets vetenskapliga och forskningsmässiga innehåll.
 • En ledningsgrupp ställs upp för projektet med uppgiften att via en rådgivande roll stöda genomförandet av projektet.
 • En representant för Tekes har rätt att delta i ledningsgruppens möten. Möteskallelsen och tillhörande material ska skickas till Tekes i god tid innan mötets tidpunkt. Protokoll ska föras under mötena och protokollet skickas till medlemmarna i ledningsgruppen och till Tekes kontaktperson.
 • Två-tre gånger i året ska rapporter om forskningsprojektet skickas in via Tekes nätservice.
 • Om kommersialiseringen inte framskrider enligt planen ska projektet avbrytas.