Anvisningar

Ändringar i projekt

Ändringar kan förekomma även i välplanerade projekt: den ansvariga personen byts ut, projektet kräver mer tid, arbete som man planerat att utföra själv måste beställas utifrån etc. Kontrollera på förhand vilka ändringar som kräver tillstånd av Tekes och vilka som endast kräver meddelande.

Diskutera ändringsbehovet med den projektansvariga

Det kan uppstå behov av att ändra planerna under projektet. Kontakta den projektansvariga om ändringsbehov uppstår. Du behöver samtycke av Tekes på förhand i bland annat följande fall:

 • stora ändringar i projektplanen
 • ändringar i kostnadsslag
 • ändringar i tidsscheman
 • ändringar i rapporteringsdag
 • byte av ansvarig projektchef
 • ändringar i bankkontouppgifter

I de allmänna finansieringsvillkoren nämns också de ändringar där det räcker med ett meddelande till Tekes.

I vissa fall kan ett projekt överföras till en annan part. Kontakta en sakkunnig på Tekes i god tid. Det företag till vilket man vill överföra projektet bedöms på samma sätt som när man ansöker om ny finansiering.

Ändringar i lån

Ändringar i lånevillkor

Man kan ansöka om ändring av lånevillkoren om till exempel utnyttjandet av projektresultaten dröjer avsevärt jämfört med planen. Anvisningar för ansökan om ändring av lån finns i dokumentet Information om bidrag och lån i spalten till höger.

Lånetiden är högst 20 år av vilka högst 10 är amorteringsfria. I undantagsfall kan återkrav prövas om projektet misslyckas.

Till ansökan om ändring av lån ska du bifoga en kalkyl. Exempel på en sådan finns till höger.

Återkrav av lån kan inte återkallas om

 • företaget inte har återbetalat lån som förfallit och inte har utarbetat eller iakttagit en betalningsplan
 • företaget har skatteskulder och har inte utarbetat eller iakttagit en betalningsplan
 • företaget saknar förutsättningar för fortlöpande lönsam affärsverksamhet
 • företaget kan inte betala eventuellt restkapital
 • det är för tidigt att bedöma ekonomiskt misslyckande (lånetiden kan eventuellt förlängas)
 • företaget har inte beslutat att avsluta utnyttjandet av resultaten (t.ex. en utvecklad produkt marknadsförs fortfarande eller man inte har fattat beslut om att avstå från industriella rättigheter som utvecklats i ett Tekes-projekt)