TUTKIMUS

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus

Yhteisprojekti

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyöhön ja yhteistutkimukseen. Yhteisprojekteissa on mukana vähintään kolme yritystä omilla, Tekesin rahoittamilla projekteillaan.

Mitä?

Tekes rahoittaa yritysten tarpeista lähteviä, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaisia, samaan teemaan keskittyviä projekteja.

Milloin?

Haluatte tehdä tutkimusta läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa.

Teillä on yrityskumppaneita, jotka tekevät tutkimusprojektinne rinnalla omaa tutkimus- ja kehitystyötä samasta teemasta. Yritykset voivat olla minkä kokoisia tahansa.

Mukana olevien yritysten haasteista löytyy yhteisesti ja yleisesti hyödynnettäviä tutkimusaiheita. Tutkimusprojektissa ei kuitenkaan saa tehdä yritysten suoraa tuotekehitystä tai ostopalvelun tyyppistä tutkimusta.

Tavoittelette tutkimusprojektilla tuloksia, joilla on selkeät vaikutukset elinkeinoelämään.

Yritykset haluavat nopeuttaa tutkimuksellisen osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämistä innovaatiotoiminnassaan.

Miten rahoitusta haetaan?

Hakea voi jatkuvasti.

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista.

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tekes voi rahoittaa tutkimusorganisaatioiden ongelmakeskeistä, kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja tutkijaliikkuvuutta.

Miten rahoitus toimii?

Tekesin rahoitusosuus on tyypillisesti 60 % tutkimusprojektin kokonaiskustannuksista. Laajasti kansainvälisesti verkottuneet projektit voivat saada 70 %:n rahoituksen.

Hakemusten arviointi

Tekesin asiantuntijat arvioivat yhteisprojektin kokonaisuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • kokonaisuuden vaikuttavuus mukana olevien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen
 • tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
 • projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö

Tulosten hyödyntäminen

 • Projekteilla tavoitellaan laajaa hyödyntämistä sekä elinkeinoelämässä että muun tutkimustyön lähtöaineistona. Projektiin osallistuvilla yrityksillä on ensisijainen neuvotteluoikeus syntyviin tuloksiin.
 • Tutkimusprojektissa laaditaan hakuvaiheessa hyödyntämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla tulosten hyödyntäminen varmistetaan: esim. sopiminen IP-oikeuksista.
 • Tutkimusprojektin päätyttyä tulokset ovat julkisia. Tulosten julkistaminen ja julkaiseminen ovat rahoituksen saajan tehtäviä.
 • Julkistamisessa on varmistettava, ettei julkistaminen vaaranna projektin hyödyntämiseen liittyviä tavoitteita esim. hyödynnettävän tiedon suojaus ei saa vaarantua liian varhaisella ja suunnittelemattomalla tulosten julkaisulla
 • Hakuvaiheessa laaditaan julkisen tutkimuksen tiedon avoimuutta edistävä aineistonhallintasuunnitelma.
 • Tulosten julkistamisesta on kuultava ohjausryhmää.

Ohjaus ja seuranta

 • Projektin tieteellisestä ja tutkimuksellisesta sisällöstä vastaa vastuullinen johtaja, jonka nimeää rahoitusta saava organisaatio.
 • Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa-antavan roolin kautta evästää projektin toteutusta.
 • Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan rahoituksen saajan ja yhteisprojektiosapuolien ohella ulkopuolisia asiantuntijoita.
 • Tekesin edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Kokouskutsu ja siihen liittyvä materiaali on toimitettava Tekesiin hyvissä ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on toimitettava ohjausryhmän jäsenten lisäksi Tekesin yhteyshenkilölle.
 • Tutkimusprojekti raportoidaan Tekesin asiointipalvelun kautta 2-3 kertaa vuodessa.

Hyväksyttävät kustannukset

Kaikkien syntyvien kustannusten on liityttävä hankkeen toteuttamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rahapalkat
 • henkilösivukulut
 • välilliset kustannukset (yleiskustannukset)
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot välittöminä kustannuksina
 • ostetut palvelut, jotka ovat edellytyksenä projektin toteutukselle

Projektille ei hyväksytä:

 • vastikkeettomia menoja esim. apurahat, lahjoitukset, palkinnot
 • taloudellisen toiminnan kustannuksia
 • edustuskuluja (pois lukien projektineuvotteluihin liittyvät kokouskulut
 • mainos- tai markkinointikustannuksia