TUTKIMUS

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus

Tutkimusprojekti

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden projekteille, jotka hyödyttävät yrityksiä

Mitä?

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden projekteja, joissa luodaan uutta osaamista ja ratkaisuja yritysten tunnistamiin tarpeisiin. Uuteen osaamiseen perustuva kilpailuetu luo pohjaa yritysten pitkäjänteiselle kansainväliselle kasvulle.

Milloin?

Kun haluatte tutkia aiheita, joilla on merkitystä elinkeinoelämälle ja haluatte verkottua yritysten kanssa.

Tavoittelette tutkimusprojektillanne tuloksia, joilla on selkeät vaikutukset elinkeinoelämän osaamisen kehittymiseen ja kansainväliseen kasvuun ja sitä kautta yhteiskuntaan.

Projektillanne on vähintään kolme sitoutunutta yrityskumppania, jotka haluavat olla mukana sekä projektin osarahoittajina että osallistujina projektin ohjausryhmässä.

Kun projektissa ei ratkota yksittäisen yrityksen konkreettisia haasteita. Tutkimusprojektissa ei saa tehdä yritysten suoraa tuotekehitystä tai tilaustutkimusta.

Miten rahoitusta haetaan?

Kolme teemahakua vuodessa. Tutustu rahoitushakujen vuosikelloon ja hakuilmoituksiin.

Keskustelemme mielellämme suunnitteluvaiheessa olevista projekteista. Tekesläisten yhteystiedot löytyvät hakuilmoituksista.

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Luo uutta tietoa ja osaamista, joka edellyttää tulosten hyödyntäjältä vielä huomattavaa kehitystyötä ennen kuin tuote tai palvelu on markkinoilla.

Miten rahoitus toimii?

Tekesin rahoitusosuus on tyypillisesti 60 % projektin kokonaiskustannuksista.

Yritykset rahoittavat vähintään 10% projektin kokonaiskustannuksista. Tutkimusorganisaatio sitoutuu 30%:n omarahoitukseen.

Hakemusten arviointi

Tekesin asiantuntijat arvioivat tutkimusprojektin kokonaisuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
 • projektin vaikutukset liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä
 • projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö

Tulosten hyödyntäminen

 • Projekteilla tavoitellaan laajaa hyödyntämistä sekä elinkeinoelämässä että muun tutkimustyön lähtöaineistona.
 • Tutkimusorganisaatio omistaa tutkimusprojektin tulosten IP-oikeudet, projektia rahoittavilla yrityksillä on ensisijainen neuvotteluoikeus tulosten hyödyntämiseen.
 • Tutkimusprojektissa laaditaan hakuvaiheessa hyödyntämissuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla tulosten hyödyntäminen varmistetaan: sopiminen IP-oikeuksista jne.
 • Tutkimusprojektin päätyttyä tulokset ovat julkisia. Tulosten julkistaminen ja julkaiseminen ovat rahoituksensaajan tehtäviä.
 • Julkistamisessa on varmistettava, ettei julkistaminen vaaranna projektin hyödyntämiseen liittyviä tavoitteita esim. hyödynnettävän tiedon suojaus ei saa vaarantua liian varhaisella ja suunnittelemattomalla tulosten julkaisulla
 • Tulosten julkistamisesta on kuultava projektin ohjausryhmää.
 • Hakuvaiheessa laaditaan julkisen tutkimuksen tiedon avoimuutta edistävä aineistonhallintasuunnitelma.

Ohjaus ja seuranta

 • Projektin tieteellisestä ja tutkimuksellisesta sisällöstä vastaa vastuullinen johtaja, jonka nimeää rahoitusta saava organisaatio.
 • Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa-antavan roolin kautta evästää projektin toteutusta.
 • Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan rahoituksen saajan ja rahoittajien ohella ulkopuolisia asiantuntijoita.
 • Tekesin edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Kokouskutsu ja siihen liittyvä materiaali on toimitettava Tekesiin hyvissä ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on toimitettava ohjausryhmän jäsenten lisäksi Tekesin yhteyshenkilölle.
 • Tutkimushanke raportoidaan Tekesin asiointipalvelun kautta kolme kertaa vuodessa.

Hyväksyttävät kustannukset

Kaikkien syntyvien kustannusten on liityttävä projektin toteuttamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rahapalkat
 • henkilösivukulut
 • välilliset kustannukset (yleiskustannukset)
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot välittöminä kustannuksina
 • ostetut palvelut, jotka ovat edellytyksenä projektin toteutukselle

Projektille ei hyväksytä:

 • vastikkeettomia menoja esim. apurahat, lahjoitukset, palkinnot
 • taloudellisen toiminnan kustannuksia
 • edustuskuluja (pois lukien projektineuvotteluihin liittyvät kokouskulut)
 • mainos- tai markkinointikustannuksia