TUTKIMUS

Tutkimusprojektit edistävät idean kehittymistä ja samanaikaisesti valmistelevat idean kaupallistamista uudeksi liiketoiminnaksi. Tutkimushakuja järjestetään kaksi vuodessa, toinen keväällä toinen syksyllä.

Tutkimuksesta liiketoimintaa

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja siirtää ideat käytäntöön kaupallistamisen kautta. Tutkija pääsee samalla kasvattamaan omaa kaupallistamisosaamistaan.

Mitä?

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden projekteja, joissa valmistellaan idean kaupallistamista esimerkiksi uutuustutkimuksilla, asiakasarvon määrittelyllä tai muilla selvityksillä, sekä projekteja, joissa tehdään soveltavaa tutkimusta.

Milloin?

 • Tutkimusorganisaation tutkija tai tutkimusryhmä haluaa viedä tutkimustuloksia kohti kaupallista hyödyntämistä.
 • Hakijalla on riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi.
 • Tutkimusorganisaatiolla on mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Tavoiteltava uusi liiketoiminta on laajuudeltaan merkittävä. Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan liiketoiminnan laajuudesta.
 • Projektissa tarkastellaan useita eri vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia – kaupallistamisen hyödyntäjä ei saa olla ilmeinen hankkeen aikana.

Miten rahoitusta haetaan?

Kaksi hakua vuodessa. Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden omat innovaatiopalvelut auttavat hauissa ja valintaprosesseissa.

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun. Projektin kustannuksista vähintään 40% tulee kohdentua kaupallistamisen valmistelun osuuteen.

Miten rahoitus toimii?

Tekes voi rahoittaa 70 % kokonaiskustannuksista projekteissa, joissa kaupallinen potentiaali on korkea ja joissa voidaan rakentaa edellytykset käynnistyvälle liiketoiminnalle.

Projektissa on oltava useita mahdollisia kaupallistamispolkuja. Idean varsinainen liiketoiminnallistaminen tapahtuu joko uudessa perustettavassa yrityksessä, tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä.

Hakemusten arviointi

Tekesin asiantuntijat arvioivat tutkimusprojektin kokonaisuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • Tutkimusprojektissa kehitettävän teknologian tai osaamisen uutuusarvo ja haastavuus
 • Projektin vaikutukset merkittävän, kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • Yritysten rooli projektin toteutuksessa, ohjaamisessa ja tulosten hyödyntämisessä
 • Projektin resurssit, osaamisen taso ja kansainvälinen yhteistyö. Yleensä haastavinta on tiimin kaupallistamisosaaminen.
 • Hakemuksessa on kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden osaaminen ja aiemmat referenssit.

Hyväksyttävät kustannukset

Mitä kustannuksia projektiin voidaan sisällyttää?

 • Kaupallistamisen valmisteluun liittyviä kustannuksia. Vähintään 40% kustannuksista tulee kohdistua kaupallistamissen valmisteluun. Kaupallistamisen valmistelun osaaminen voidaan ostaa myös ulkopuolisena palveluna. Kustannuksia voivat olla esimerkiksi:
  • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta (Proof of Relevance)
  • uutuustutkimukset
  • asiakasarvon määrittäminen
  • kilpailijakartoitukset
  • aineettomien oikeuksien selvitykset
  • idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (Proof of Concept)
  • rahoitusmallien kartoitukset
  • liiketoimintamallien kartoitukset
  • kaupallistamis- ja yrittäjyysvalmennuksen kustannukset
 • Määriteltyyn markkinapotentiaaliin kohdentuvaa soveltavaa tutkimusta

Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin rahoituksen yleisissä ehdoissa (pdf).


Tulosten hyödyntäminen

 • Hankkeen tavoitteena on hyödyntää tutkimustulokset uutena liiketoimintana.
 • Hyödyntäminen edellyttää yleensä tiedon suojaamista esim. patentoimalla.
 • Tutkimusprojektin päätyttyä tulokset ovat julkisia. Tulosten julkistamisessa pitää kuitenkin varmistua, ettei sillä vaikeuteta liiketoiminnan syntymistä esim. patentoinnin estymisen tai liiketoimintasalaisuuksien julkistumisen vuoksi.
 • Projektissa syntyvät IP-oikeudet jäävät tutkimusorganisaatiolle.

Ohjaus ja seuranta

 • Projektin tieteellisestä ja tutkimuksellisesta sisällöstä vastaa vastuullinen johtaja, jonka nimeää rahoitusta saava organisaatio.
 • Projektille asetetaan ohjausryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa-antavan roolin kautta evästää projektin toteutusta.
 • Tekesin edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Kokouskutsu ja siihen liittyvä materiaali on toimitettava Tekesiin hyvissä ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on toimitettava ohjausryhmän jäsenten lisäksi Tekesin yhteyshenkilölle.
 • Tutkimusprojektista raportoidaan Tekesin asiointipalvelun kautta 2-3 kertaa vuodessa.
 • Jos kaupallistaminen ei etene suunnitelman mukaisesti, projekti keskeytetään.