SUURI YRITYS

Tutkimus, kehitys ja pilotointi

Kenelle?

 • Midcap-yritykset
  Tekes rahoittaa midcap-yritysten haastavia ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka johtavat kansainväliseen kasvuun.

 • Suuret yritykset
  Tekes rahoittaa suurten yritysten haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, joilla on vaikutuksia yrityksen oman kilpailuedun lisäksi yrityksen verkostoihin kuuluvien pk-yritysten osaamisen ja viennin kehitykseen.

Mitä?

Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen avulla yrityksenne voi kehittää uusia, innovatiivisia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Rahoituksella voi myös testata ja todentaa uuden innovatiivisen ratkaisun toimintaa ja arvioida hyötyjä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Midcap

Midcap-yritykset ovat EU-
määritelmän mukaisia suuryrityksiä, joiden konsernitason liikevaihto on korkeintaan 300 miljoonaa euroa.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Kehitä tuotetta tai palvelua

Tekesin rahoituksen avulla yrityksenne voi uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Tekes rahoittaa kehittämistyötä lainalla.

2) Testaa ja todenna toimivuus pilotoinnin avulla

Asiakkaiden mukaan ottaminen kehitystyöhön on hyödyllistä kaikilla liiketoiminnan alueilla. Tekesin rahoituksen avulla voi pilotoida uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuutta asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön. Pilotointi voi olla nopeaa  kokeilua, kuten ohjelmistoalalla, tai se voi liittyä pitkiin kehitysprosesseihin, kuten energia- tai prosessiteollisuudessa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla.

Pilotointi voi olla:

 • Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa.

 • Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä esimerkiksi kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa.

 • Uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa.

Tekes rahoittaa pilotointia lainalla.

3) Luo uutta tietoa ja osaamista

Uusi osaaminen tuo yrityksellenne kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Tekesin rahoituksella yrityksenne voi luoda uutta tietoa ja tehdä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tekes rahoittaa uutta luovaa tutkimustyötä avustuksella.

Laina vai avustus?

 

Tekesin laina soveltuu pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista. Tekes rahoittaa avustuksella yritysten tutkimusprojekteja, joissa pääpaino on uuden osaamisen luomisessa.

                                                                                                                                          

  Rahoituksen määrä

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Tekesin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi.

Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin. Projektin alussa yritys voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Lainan määrä

 • Midcap-yritykset: Tekesin lainan määrä voi olla 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. 

 • Suuryritykset: Tekesin lainan määrä on enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Suuryritysten on käytettävä vähintään 15 %  projektin kustannuksista palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja tutkimusryhmien kanssa.

Avustus tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin

Tekesin avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua. Tekes maksaa avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen määrä

 • Midcap-yritykset: Tekesin avustus on enintään 40 % projektin kokonaiskustannuksista.

 • Suuryritykset: Tekesin avustus on enintään 40 % projektin kokonaiskustannuksista. Suuryritysten on käytettävä vähintään 40 %  projektin kustannuksista palveluiden ostoon pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta tai projekti on toteutettava aitona yhteisenä projektina pk-yritysten ja tutkimusryhmien kanssa.

Hakuohjeet

Rahoitushakemus tehdään ja lähetetään Tekesin asiointipalvelun kautta. Hakemuksessa yritys kuvaa liiketoimintansa nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Päätöksentekoa varten Tekes voi pyytää yritykseltä myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

 

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Tekesiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Tekesiin asiointipalvelun kautta. Tekes maksaa projektille rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty Tekesissä.

 

    

Ohjeita

Ohjeiden avulla voit tutustua hakemuslomakkeeseen, projektisuunnitelman sisältöön ja projektin raportointiin. 

                                                                                                                                          

   Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat
 • henkilösivukustannukset
 • yleiskustannukset
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • ostetut palvelut

Pilotointiprojektin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Jos rahoituksen saaja saa pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen tuloja myymästään projektissa syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai koetuotannon tuloksista, sen on raportoitava niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin yhteydessä Tekesille. Jos tulot ovat merkittäviä, Tekes voi jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.