SUURI YRITYS

Kiito – uudista toimintatapoja ja kartoita uudet markkinat

Kenelle?

Midcap-yritykset

Kiito-rahoitus sopii midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Midcap-yritykset voivat käyttää Kiito-rahoitusta pk-yritysten tavoin. Kiito-rahoitus sopii midcap-yrityksille silloin kun:

 • Yrityksellä on halua ja kykyä vientiin ja kasvuun.
 • Yrityksellä on näkemys omasta kilpailuedusta kansainvälisillä markkinoilla, mutta tarvitsee lisää osaamista.
 • Yritys on tunnistanut potentiaalisen uuden asiakaskunnan ja sillä on alustava käsitys kohdemarkkinoiden ja liiketoimintapotentiaalin koosta.
 • Yrityksen avainhenkilöt ovat sitoutuneet kasvustrategiaan.

Suuret yritykset

Midcap-yrityksiä suuremmat yritykset voivat hyödyntää Kiito-rahoitusta uudistaessaan johtamista ja toimintatapoja.

Milloin Kiito-rahoitus sopii suurille yrityksille?

 • Yrityksellä on halua ja kykyä vientiin ja kasvuun.
 • Yritys uudistaa rohkeasti johtamista ja toimintamalleja.
 • Yritys haluaa olla suunnannäyttäjä omalla toimialallaan luomalla uutta ajattelua ja tapoja toimia.
 • Yritys on valmis aktiivisesti jakamaan luomiaan parhaita käytäntöjä oman alansa verkostoissa.
 • Yrityksen avainhenkilöt ovat sitoutuneet muutokseen.

       

Midcap

Midcap-yritykset ovat EU-määritelmän mukaisia suuria yrityksiä, joiden liikevaihto on korkeintaan 300 miljoonaa euroa.

Tekes rahoittaa midcap-yritysten ja pk-yritysten Kiito-projekteja samalla tavalla.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Kiito-rahoitus suurille yrityksille

Suuret yritykset voivat Kiito-rahoituksen avulla luoda uuttaa osaamista silloin, kun ne hakevat merkittävää muutosta toiminnassaan. Suuryritys voi esimerkiksi:

 • kehittää organisaatioon uusia toimintamalleja esimerkiksi henkilöstön osallistamisen lisäämiseksi
 • luoda uudenlaista yrityskulttuuria ja lisätä muutosvalmiuttaan
 • luoda ja kehittää uusia työn tekemisen malleja
 • uudistaa johtamista.

Yrityksen avainhenkilöiden on oltava sitoutuneita muutokseen ja henkilöstöllä on oltava halua luoda organisaatioon uusia toimintamalleja. Rahoitettavat projektit arvioidaan Tekesin Liideri-ohjelman kriteereillä ja liitetään osaksi Liideri-ohjelmaa.

Tavoitteet

Projektin alussa sovitaan Tekesin kanssa 2–5 selkeää ja mitattavaa tavoitetta, joiden toteutumista arvioidaan projektin päättyessä. Tavoitteet valitaan yrityksen lähtökohdista niin, että ne edistävät yrityksen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan, että yritys suunnittelee projektin tulosten hyödyntämistä ja jakaa tuloksia laajasti omalla toimialallaan. Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan yrityksen mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

Tavoitteita voi olla esimerkiksi

 • uuden toimintamallin luominen yritykseen ja sen todentaminen
 • uudenlaisen johtamismallin kehittäminen
 • henkilöstön osallistaminen uusien toimintatapojen kautta ja tämän todentaminen mitattavasti
 • työelämän laadun kehittyminen (työtyytyväisyys, sairauspoissaolot, työssä kehittyminen)
 • kumppaniverkoston vahvistaminen

  Rahoituksen määrä

Rahoituksen määrä

Tekesin Kiito-rahoitus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista ja on enintään 50 000 euroa. Enimmäisrahoitus toteutuu, jos projektin kokonaisbudjetti on 100 000 euroa. Suuryrityksille Kiito-rahoitus maksetaan takautuvasti raportoitujen kustannusten perusteella. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Tekes edellyttää, että projektin tuloksia voidaan hyödyntää laajasti ja että suuryritys käyttää vähintään 50 % projektin kustannuksista ostopalveluihin, jotka hankitaan ensisijaisesti pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta.

De minimis -avustusta

Kiito-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -avustuksen ehtoja. 

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tekes myöntää yritykselle enintään 150 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
 • Henkilösivukustannukset (enintään 50 % palkoista)
 • Ostetut palvelut (Ostettuja palveluita ei hyväksytä intressiyrityksiltä. Ostetut palvelut on eriteltävä.)
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Tekes ei rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

   Ota yhteyttä

Ennen Kiito-rahoitushakemuksen jättämistä toivomme yhteydenottoa Tekesin asiantuntijoihin:

Maarit Lahtonen, Kiito-rahoitus suurille yrityksille ja julkisille organisaatioille
Puh. +358 2950 55944
maarit.lahtonen(at)tekes.fi

Elise Ramstad, Kiito-rahoitus suurille yrityksille ja julkisille organisaatioille
Puh. +358 2950 55948
elise.ramstad(at)tekes.fi

Nuppu Rouhiainen, Liideri-ohjelmapäällikkö
Puh. +358 2950 55949
nuppu.rouhiainen(at)tekes.fi

Petteri Halme, Kiito-rahoitus, tuotepäällikkö
+358 2950 55941
petteri.halme(at)tekes.fi