STARTUP

    

Tempo – vauhtia startup-yrityksen alkuvaiheen kasvuun

Kenelle?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta, selvittää kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja tai prototyyppejä.

Milloin?

 • Tiedätte, minkä tarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee.
 • Olette tunnistanut potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin ja aiotte kasvattaa liiketoimintaanne kansainvälisesti.
 • Olette arvioineet kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia.
 • Alkuvaiheen kehittämiseen on riittävästi resursseja ja omaa rahoitusta.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen.

 • Yrityksen tiimissä on monipuolista osaamista ja vähintään yksi täysipäiväinen henkilö, jonka vastuulla on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen.


Miten rahoitusta haetaan?

Ennen hakemuksen jättämistä ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai Tekesin asiantuntijaan. Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa.
    

    

                                                                                                                                          

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tempo-rahoituksen avulla pääsee nopeasti testaamaan uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen vientimarkkinoille menoa. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia uudella markkinalla.

Tavoitteet

Hakemusvaiheessa yritys ja Tekes sopivat 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Tempo-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan yrityksen lähtökohdista niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Asiakaspilottien toteutuminen
 • Liikevaihdon kehittyminen
 • Asiakasmäärän kehittyminen
 • Kansainvälistymistoimenpiteiden kehittyminen
 • Kumppaniverkoston vahvistaminen
 • Tuotteen ominaisuuksien valmistuminen
 • Rahoitusjärjestelyjen eteneminen
 • Tiimin, neuvonantajien ja/tai hallituksen vahvistaminen

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

  Rahoituksen määrä

Tekesin Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Tekesin rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Tekes maksaa rahoituspäätöksen jälkeen 70 % rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä.

Yrityksen oma rahoitus

Yrityksellänne on oltava riittävästi omaa rahaa projektin toteuttamiseen. Pääsääntöisesti edellytämme 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksen projektin omarahoitukseksi.

Huom! Joissain tapauksissa yritys voi hakea Tekesin rahoittamiin projekteihin osarahoitusta esimerkiksi Finnveralta. Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on kuitenkin poikkeuksellisen korkea (75 %), joten omarahoituksen pitäisi olla peräisin yksityisistä lähteistä. Finnvera ei myönnä yrittäjälainoja Tempo-projektin omarahoitukseksi.

 

                                                                                                                                          

Hakuohjeet

Jos haet Tekesin rahoitusta ensimmäistä kertaa, ole ensin yhteydessä tunnustelupalveluumme. Asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksenne tarpeisiin sopivimman palvelun.

Rahoitushakemus liitteineen lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta.  Kuvaa hakemuksessa yrityksenne liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia. 

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman voi kirjoittaa joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen. Tempo-projektisuunnitelman mallipohjaa voi tarvittaessa käyttää projektisuunnitelman runkona.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Tempo-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten voimme pyytää yritykseltä myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Raportointi

Tempo-projektin lopussa yritys raportoi Tekesiin projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Raportointi tehdään Tekesin asiointipalvelun kautta.

Huom! Tekes on aloittanut kokeilun, jossa helpotetaan Tempo-rahoituksen raportointia. Yritysten, joille on tehty Tempo-rahoituspäätös 1.6.2017 jälkeen, ei tarvitse raportoida projektin toteutuneita kustannuksia eikä toimittaa tilintarkastajan tarkastusraporttia Tekesiin. 

Yritysten on kuitenkin edelleen tärkeää seurata Tempo-projektin kustannuksia ja säilyttää materiaali Tekesin rahoituksella hankituista ostopalveluista sekä tiedon projektin työntekijöistä ja heille maksetuista palkoista. 

   

Ohjeita

Ohjeiden avulla voit tutustua hakemuslomakkeeseen, projektisuunnitelman sisältöön ja projektin raportointiin. 

     

                                                                                                                                          

Lomakkeita

Raportoinnissa tarvittavia lomakkeita.

Kaikki Tekesin lomakkeet löydät lomakesivulta.

 

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
  • Omistajien palkkoja voi tilittää projektille enintään 19 euroa/h (3 000 euroa/kk), jos omistusosuus on vähintään 10 %.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 50 % palkoista.
 • Ostetut palvelut
  • Ostettavat palvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti, jos yksittäinen hankinta tai ketjutettujen hankintojen yhteissumma on 60 000 euroa tai enemmän.
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta.
  • Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Tekes ei rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen

Tempo-rahoitus on de minimis-tukea

Tempo-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -avustuksen ehtoja. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.  Tekes myöntää enintään 150 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksenne on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta olette saaneet edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

 

   

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 13-15

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.


Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.

                                                                                                                                          

Usein kysyttyjä kysymyksiä Tempo-rahoituksesta
Kuinka pitkä Tempo-projekti voi olla?
Voiko Tempo-rahoitusta saada usemman kerran?
Voiko projetiin sisällyttää tutkimus- ja kehitystyötä?
Tekes edellyttää Tempossa 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Mitä tämä tarkoittaa?
Täytyykö kustannuksiin sisällyttää aina ulkopuolisia palveluja?
Hyväksytäänkö Tempo-projektissa ostoja intressiyrityksiltä?
Voidaanko tytäryhtiötä rahoittaa Tempo-rahoituksella?
Voiko Tempo-projektissa tehtävä selvitystyö kohdistua vain kotimaan markkinoihin?
Miksi omistajien projektille kohdistamiskelpoista palkkatasoa on rajoitettu?
Mihin viranomaisrekistereihin yrityksen pitää rekisteröityä, että rahoitus on mahdollinen?
Edellyttääkö Tekes Tempo-projektia ennen t&k -projektia?