STARTUP

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus (NIY)

 

Kenelle?

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on tarkoitettu kaikkein lupaavimmille pienille, alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat liiketoiminnan nopeaa kansainvälistä kasvua.

 

Mitä?

Rahoitusta voi käyttää kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

 

Milloin?

Tekes valitsee Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta ja ovat jo hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa.

NIY-rahoituksen painotukset

Selaa esitystä kuvan alla olevilla nuolinäppäimillä. Suurenna oikean alakulman pienistä nuolista.

Minkälaisille yrityksille rahoitus on tarkoitettu?

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitukseen valituilla startup-yrityksillä on 

 • skaalautuva liiketoimintamalli ja edellytykset nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla
 • näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta ja asiakasreferenssejä
 • selkeä ja tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja kyky toteuttaa suunnitelma
 • kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävä markkina-asema
 • sitoutunut ja osaava johtotiimi
 • mahdollisuus saada yksityisiä pääomasijoituksia
 • itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta

 

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen edellytyksiä

NIY-rahoitusta on mahdollista myöntää vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Ikä ja koko

 • Yrityksen tulee olla alle 5-vuotias ennen ensimmäisen jakson alkua.  NIY-rahoitus päättyy viimeistään, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. 
 • Yritys on pieni: työntekijöitä alle 50, vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa.

Omistus ja tausta

 • Sitoutuneet avainhenkilöt: yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä.
 • Itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta: yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t.
 • Yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä syntynyt sulautumisen kautta.
 • Yritys ei ole listautunut eikä jakanut voittoa.

Investoi innovaatio- ja t&k-toimintaan

 • Kaikista kustannuksista vähintään 10 % on  kohdistunut tutkimus- ja kehitystoimintaan yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta.

     

     

 

NIY-rahoitukseen valitut yritykset

Tekes on vuodesta 2008 alkaen auttanut yhteensä 330 lupaavaa startup-yritystä kasvamaan kansainvälisesti Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen avulla. 

   Yritysten kokemuksia

  Rahoituksen määrä

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Tekesin rahoitus kattaa 75 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. 

Rahoitus jakautuu vähintään kolmeen jaksoon Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6 - 12 kuukautta. 

Rahoitusjakson tavoitteiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan jaksoon etenemiselle. Tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liikesuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen.

Tavoitteet

Tavoitteita ovat tyypillisesti:

 • liikevaihdon ja viennin kehittyminen
 • pääomasijoitusten hankinta
 • resurssien vahvistaminen
 • uusien markkinoiden avaaminen

  

Hakuohjeet

Hakemus tehdään Tekesin asiointipalvelussa. Kuvaa hakemuksessa liiketoimintanne nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Liitä hakemukseen projektisuunnitelma ja erillinen liiketoimintasuunnitelma, mikäli se ei sisälly projektisuunnitelmaan.

Tilintarkastajan lausunto 

NIY-hakemuksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan lausunto siitä, että yritys täyttää Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen myöntämisen edellytykset.

 

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Hakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

 • enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta
 • kuukausikohtainen kassavirtaennuste
 • vuositasoinen tulos- ja rahoitusennuste 

Tiedot voi toimittaa Tekesin laskelmapohjien avulla tai muulla tavoin – esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana.

                                                                                                                                          

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta. 

Projektin tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jokaisen NIY-rahoitusjakson lopussa. Yrityksen jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat tavoitteiden täyttymisen lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne ja edellytykset nopeaan kasvuun.

Ensimmäisen jakson loppupuolella Tekes käyttää ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvaa arviointipaneelia arvioinnin tukena. 

 

    

Asiantuntijapaneelilta lausunto arvioinnin tueksi

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa Tekesin koolle kutsumalle arviointipaneelille.  Panelistit  ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia.

Arviointipaneelin tehtävänä on arvioida

 • yrityksen liiketoimintapotentiaalia
 • kansainvälistymismahdollisuuksia ja kehittämistarpeita 
 • kelpoisuutta sijoituskohteeksi.

Panelistit antavat Tekesin käytettäväksi lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Paneelin rooli on neuvoa-antava. Arviointi tehdään yrityksen toimittaman aineiston sekä yritysesittelyn perusteella. 

 

   Hyväksyttävät kustannukset

 • rahapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 %)
 • ostot (esim. matkat, palvelut, aineet ja tarvikkeet ja laitteet)

Kustannuksia joita ei hyväksytä

 • ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä)
 • vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit
 • muuta julkista tukea sisältävät kustannukset
 • vientiin liittyvä toiminta eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyvät juoksevat kustannukset

Hankinnoissa on noudatettava hankintalakia.

   Ota yhteyttä

Tekesin asiantuntijat

Jos yritykselläsi on ollut aiempia Tekesin rahoittamia projekteja, ota yhteys yhteyshenkilöönne Tekesissä.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitushakemusten käsittelyä hoitavat NIY-rahoitukseen erikoistuneet asiantuntijat (pdf).

Team Finland -asiakaspalvelu

Team Finland -puhelinpalvelu vientimarkkinoille tähtääville kasvuyrityksille.

Puh. 029 50 20510, ark. 13–15

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

                                                                                                                                          

Usein kysyttyjä kysymyksiä NIY-rahoituksesta (päivitetty 21.4.2017)
Estääkö yrityksen aiemmin saama Tekesin rahoitus tai muu julkinen rahoitus NIY-rahoitusta?
Mitä julkisia tukia yrityksemme voi saada NIY-rahoituksen aikana?
Voidaanko yritykselle myöntää NIY-rahoitusta, jos se on rekisteröity kaupparekisteriin alkuvuonna 2011, mutta aloittanut liiketoiminnan vasta kesällä 2014?
Miten yrityksen kokoluokitus määritellään?
Myönnetäänkö NIY-rahoitusta tytäryritykselle?
Voiko spinoff-yritys saada NIY -rahoitusta?
Yritys aloitti toimintansa konsultoinnilla ja teki ensimmäisenä vuonna voittoa ja jakoi tuloksestaan osinkoja osakkaille. Estääkö tämä NIY-rahoituksen saannin?
Miksi yrityksellä tulee olla omistuksen kautta sitoutettu johtotiimi?
Miten t&k-vaatimusta tulkitaan, jos yrityksen ensimmäinen tilikausi on kesken?
Miten yritys, joka ei ole aktivoinut t&k-kuluja taseeseen voi todentaa tutkimus- ja kehitystyön osuuden liiketoiminnan kuluista?
Yrityksen perustajat ovat tehneet merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä nostamatta palkkaa itselleen tai ovat tehneet t&k:ta muiden omistamiensa yritysten nimissä. Miten nämä voidaan huomioida 10 % t&k-kustannusten määrää todennettaessa?
Pitääkö ensimmäistä kertaa NIY-rahoitusta haettaessa laatia projektisuunnitelmassa koko 1,667 milj. euron kustannuksille vai millä tavalla pitäisi rakentaa suunnitelma, jossa on otettu huomioon rahoituksen vaiheistus?
Tarvitaanko hankkeen toteuttamiseen rahoitusta kolmansilta osapuolilta?
Myönnetäänkö kolmannen jakson lainarahoitus (750.000 euroa) kerralla vai useammassa erässä?
Voiko kullekin rahoituksen vaiheelle asetettua kestoaikaa pidentää?
Millaisia tavoitteita rahoituksen eri vaiheille asetetaan? Kuinka monta tavoitetta yleensä on?
Mitä tarkoittaa, että vientiin ja jakeluverkon perustamiseen liittyviä kustannuksia ei voida hyväksyä?
Julkistaako Tekes rahoituksessa mukana olevat yritykset?