PK-YRITYS

Tutkimus, kehitys ja pilotointi

Kenelle?

Tekes rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kykyä ja halua kasvaa vientimarkkinoille.

Mitä?

Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksella yrityksenne voi nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Milloin?

 • Yrityksellänne on intoa, osaamista ja resursseja kansainväliseen kasvuun.
 • Haluatte lisätä kilpailuetuanne kehittämällä uutta osaamista.
 • Tuote, palvelu, tuotantoprosessi tai liiketoimintamalli vaatii uudistamista.
 • Haluatte testata ja osoittaa lähellä kaupallistamista olevan ratkaisun toimintaa todellisessa ympäristössä.
 • Tarvitsette palautetta asiakkailta innovatiivisen ratkaisunnne toimivuudesta.
 • Suunnittelette yhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa tuotekehityksen kiihdyttämiseksi.


Miten rahoitusta haetaan?

Ennen hakemuksen jättämistä ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai Tekesin asiantuntijaan. Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa.
    

   Kokemuksia

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

1) Kehitä tuotetta tai palvelua

Tekesin rahoituksen avulla yrityksenne voi uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Tekes rahoittaa kehittämistyötä lainalla.

2) Testaa ja todenna toimivuus pilotoinnin avulla

Asiakkaiden mukaan ottaminen kehitystyöhön on hyödyllistä kaikilla liiketoiminnan alueilla. Tekesin rahoituksen avulla yrityksenne voi pilotoida uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuutta asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön. Pilotointi voi olla nopeaa  kokeilua, kuten ohjelmistoalalla, tai se voi liittyä pitkiin kehitysprosesseihin, kuten energia- tai prosessiteollisuudessa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla. Pilotointi voi olla esimerkiksi:

 • Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa.

 • Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä esimerkiksi kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa.

 • Uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa.

Tekes rahoittaa pilotointia lainalla.

3) Luo uutta tietoa ja osaamista

Uusi osaaminen tuo yrityksellenne kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Tekesin rahoituksella yrityksenne voi luoda uuttaa tietoa ja tehdä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tekes rahoittaa uutta luovaa tutkimustyötä avustuksella.

 

  Rahoituksen määrä

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Tekesin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain muuttaa avustukseksi.

Lainan määrä

Tekes myöntää pk-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa 50 % tai 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Lainan maksaminen

Projektin alussa yrityksenne voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustus tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin

Tekesin avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tulokseksi syntyy uutta tietoa ja osaamista, mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua.

Avustuksen määrä

Tekes myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 % avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65 % avustusta.

Avustuksen  maksaminen

Tekes maksaa avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen ja lainan rahoitustasot

   

Laina vai avustus?

 

Tekesin laina soveltuu pilotointiin ja tuotekehitykseen, joka on lähellä kaupallistamista. Tekes rahoittaa avustuksella yritysten tutkimusprojekteja, joissa pääpaino on uuden osaamisen luomisessa.

    

Hakuohjeet

Rahoitushakemus liitteineen lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta.  Hakemuksessa yritys kuvaa liiketoimintansa nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia. 

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. 

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Pk-yritykset toimittavat hakemuksen mukana seuraavat tiedot:

 • enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta
 • kuukausikohtainen kassavirtaennuste
 • vuositasoinen tulos- ja rahoitusennuste (päättynyt tilikausi ja kolme ennustetta)

Tiedot voi toimittaa Tekesin laskelmapohjien avulla tai muulla tavoin – esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana.

Suurilta yrityksiltä Tekes pyytää tietoja tarvittaessa.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Tekesiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Tekesiin asiointipalvelun kautta. Tekes maksaa projektille rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty Tekesissä.

Ohjeita

Ohjeiden avulla voit tutustua hakemuslomakkeeseen, projektisuunnitelman sisältöön ja projektin raportointiin. 

                                                                                                                                          

   Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat
 • henkilösivukustannukset
 • yleiskustannukset
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/ -vuokrat
 • ostetut palvelut

Pilotointiprojektin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Jos rahoituksen saaja saa pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen tuloja myymästään projektissa syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai koetuotannon tuloksista, sen on raportoitava niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin yhteydessä Tekesille. Jos tulot ovat merkittäviä, Tekes voi jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.


Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.