PK-YRITYS

Team Finland Explorer

Kenelle?

Team Finland Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Mitä?

Team Finland Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Tekesin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10000 euroa, ja se kattaa 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10000–20000 euroa. 

Milloin?

Team Finland Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yritys on kansainvälistymisen alussa tai haluaa selvittää itselleen uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yrityksellä on jo vakiintunutta liiketoimintaa, liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta
 • yrityksen talous on kunnossa ja oma osuus projektin rahoituksesta varmistettu

Milloin ei?

Yritys ei voi saada Team Finland Explorer -rahoitusta, jos

 • se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrityksellä on verovelkaa
 • yrityksen rating Alfa on huonompi kuin A
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksellä ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa eikä kokonaista tilikautta takanaan
 • yrityksen de minimis –kiintiö ylittyy

Mihin rahoitusta voi käyttää?


Team Finland Explorer -rahoituksella voit ostaa asiantuntijapalveluita yrityksesi kansainvälistymisen tueksi. Asiantuntijapalvelun tuottaja voi olla yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio tai asiantuntija (yksityishenkilö). Palveluntuottaja voi olla myös ulkomainen.

Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea esimerkiksi Finpron Expert Search -palvelusta

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita rahoituksella voi hankkia

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvät ostopalvelut voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja –asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2kk. Lisäksi koemarkkinointia sisältävään hankkeeseen on aina sisällyttävä lisäarvoa tuottavan asiantuntijapalvelun osto.
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta.

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen:
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • operatiiviseen myyntiin ja markkinointiin liittyvät palvelut
  • henkilöstön koulutus

Miten rahoitus toimii?

Rahoituksen määrä

Tekesin myöntämän Team Finland Explorer -rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 % ostettavista asiantuntijapalveluista. Yritys maksaa asiantuntijapalveluiden kustannuksista 50 %. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoituksen maksaminen ja raportointi

Rahoituspäätöksen jälkeen Tekes maksaa asiantuntijapalvelua hankkivalle yritykselle ennakkona enintään 70 % myönnetystä rahoituksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Loppuraportoinnissa yritys raportoi Tekesille, mitä asiantuntijapalveluita on hankkinut, mitä kustannuksia niistä on syntynyt ja keneltä palvelut on hankittu. Hankkeiden maksimi kestoaika on yksi vuosi.

Miten rahoitusta haetaan

Rahoitusta haetaan Tekesin asiointipalvelussa. Hakemusvaiheessa yrityksellä pitää olla alustavasti tiedossa, miltä palveluntarjoajalta asiantuntijapalveluita hankitaan. Yritys voi vaihtaa palveluntarjoajaa projektin aikana, jos se on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista.

Hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon merkitään ainoastaan ostettavat palvelut, koska muita kustannuksia ei hyväksytä. Tekesiltä haettava rahoitus on 50 % ostopalveluiden kustannuksista.

Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin  yleisten ehtojen kohdasta 3.5).

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Tekesiin.

De minimis -avustusta

Team Finland Explorer on  Euroopan komission määrittelemää de minimis -tukea. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Lisätietoa

Heli Flink
Tuotepäällikkö
puh. 029 50 55212
heli.flink (at) tekes.fi

Jari Peltoniemi
puh. 029 50 55255
jari.peltoniemi (at) tekes.fi

Eeva-Liisa Tepsa
puh. 029 50 55278
eeva-liisa.tepsa (at) tekes.fi

Toivo Venäläinen
puh. 029 50 55280
toivo.venalainen (at) tekes.fi