PK-YRITYS

Team Finland Trade Fair pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin

Kenelle?

Pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä voivat muodostaa vähintään neljän pk-yrityksen ryhmän, joka osallistuu toimialallaan merkittävään  messutapahtumaan ulkomailla.

Mitä?

Messuavustusta myönnetään yleensä vain b-to-b tapahtumiin. Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon lisäksi osallistuvan yrityksen messuilla esittelemien tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuus ja uutuusarvo. Avustusta on haettava Tekesiltä ennen messuhankkeen aloittamista.

Tekes rahoittaa ensisijaisesti kullakin toimialalla globaalisti merkittävimpiin messutapahtumiin osallistumista, huomioiden myös tärkeimmille kasvumarkkinoille kohdennetut tapahtumat. Tekes kiinnittää hankearvioinnissaan erityistä huomiota siihen, mikä vaikutus messurahoituksella on yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan kasvuun.

Huom! Team Finland for Exporters (Vientirengas) –rahoitus päättyi 31.12.2016.

Milloin?

Team Finland Trade Fair -messuavustus on tarkoitettu suomalaisten pk-yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin, jotka

 • parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä,
 • edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista,
 • lisäävät vientiä yritysten vanhoille markkina-alueille,
 • monipuolistavat viennin rakennetta
 • edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
 • tai muuten edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä.

2018 messuavustusten linjauskokoukset

 • 1.3. (linjataan tammi-maaliskuun messutapahtumiin liittyvät hankkeet)
 • 23.5. (huhti-kesäkuun hankkeet)
 • 22.8. (heinä-syyskuun hankkeet)
 • 8.11. (loka-joulukuun hankkeet)

Hakemusten käsittely alkaa linjauskokousten jälkeen, ja Tekes ilmoittaa asiakkaille päätöksistä pääsääntöisesti 30 vuorokauden kuluessa kokouksesta

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Messuavustus halutaan kohdistaa erityisesti Team Finlandin painopistealueille, joita ovat:

 • ympäristöliiketoiminnan ja puhtaiden teknologioiden toimialat
 • bioteknologian toimialat
 • ICT-toimiala ja digitalisaatio
 • palveluliiketoiminnan toimialat
 • terveys- ja hyvinvointiteknologian toimialat
 • luovat alat
 • koulutusvienti
 • muut innovatiiviset uudet hankkeet korkean teknologian toimialoilla

Messuavustusta myönnetään yleensä vain b-to-b tapahtumiin. Hankkeita arvioitaessa otetaan huomioon lisäksi osallistuvan yrityksen messuilla esittelemien tuotteiden ja palvelujen innovatiivisuus ja uutuusarvo.

  Rahoituksen määrä

Rahoituksen määrä

Pk-yritys voi saada Team Finland Trade Fair -messuavustusta  enintään 50 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30000 euroa per messuhanke. Tekes voi myöntää yksittäiselle yritykselle Team Finland Trade Fair -messuavustusta enintään neljä kertaa vuosien 2016–2018 aikana. Tehty messuavustuspäätös lasketaan mukaan neljän kerran kiintiöön riippumatta siitä, maksetaanko vai peruutetaanko päätös. Jos yritys sen sijaan peruuttaa hakemuksen ennen päätöstä, haettu ja  peruutettu hakemus ei vaikuta kiintiöön.

Rahoituksen edellytykset

 • Yritys on Suomeen rekisteröity pk-yritys, jolla on halu kasvaa ja kansainvälistyä.
 • Yrityksellä on uskottavat valmiudet jatkuvan kannattavan vientitoiminnan harjoittamiseen.
 • Yrityksellä ei ole merkittävää verovelkaa ja/tai maksuhäiriömerkintöjä ja yritys on ennakkoperintärekisterissä.
 • Yrityksellä on riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Tekesin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu.
 • Team Finland Trade Fair -avustusta hakiessaan yrityksen tulee tarkastaa saamiensa de minimis -ehtoisten rahoitusten kokomäärä jo ennen hakemuksen jättämistä.
 • Tekes ei myönnä Team Finland Trade Fair-messuavustusta kasvuohjelmiin liittyviin yhteishankkeisiin. Yritykset saavat hankkeisiinsa  julkista rahoitusta kasvuohjelmiensa kautta.
 • Toiminimille messuavustusta ei ole mahdollista myöntää. Ahvenanmaalaiset yritykset eivät ole tukikelpoisia.

De minimis -rahoitusta

Tekes myöntää messuavustuksen de minimis -rahoituksena.

De minimis -rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritykselle voidaan myöntää de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta sille on myönnetty edellisinä vuosina. De minimis rahoitusta myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.


Hakeminen

Team Finland Trade Fair -messuavustuksen hakemisen tulee tapahtua koordinoidusti ja saman hankkeen rinnakkaishakemuksilla on oltava yhteinen nimi (yleensä messutapahtuman nimi). Messuavustusta haetaan Tekesin asiointipalvelussa.

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Määrärahan niukkuuden vuoksi Tekes toteuttaa hankekäsittelyn jaksotetusti ja arvioi avustushakemuksia 4 kertaa vuodessa varmistaakseen asiakkaiden tasapuolisen kohtelun.


Muut rahoitusmahdollisuudet

Yksittäisen yrityksen messuhankkeiden kustannuksiin on mahdollista hakea kehittämisavustusta yrityksen oman ELY-keskuksen kautta. Linjaukset vaihtelevat jonkin verran alueittain.

   Hyväksyttävät kustannukset

Team Finland Trade Fair -rahoituksessa käytetään yksinkertaista kustannusarviota. Yksinkertaisessa kustannusarviossa suorina kustannuksina hyväksyttäviä kustannuksia ovat ostettuihin palveluihin merkittävät yrityksen messuosaston- sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

 • rekisteröintikustannukset
 • pinta-alakustannukset
 • suunnittelu- ja somistuskulut
 • tekniset tilaukset kuten sähkö ja siivous
 • vuokrattavat rakenteet
 • messuosaston pystystys eli rakentamiskustannukset
 • hankkeen tilintarkastuskulut

Näihin edellä mainittuihin ostopalvelujen kustannuksiin yritys voi saada avustusta enintään 50 prosenttia.

Rahoituksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että projektista aiheutuneet ostettujen palvelujen kustannukset voidaan yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen voidaan todentaa.

Muita yrityksen messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella (Flat rate), joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen kustannusten yhteismäärästä. Muita kustannuksia voivat olla esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset kuten esittelyvideot. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä tilityksessä.

Luovien alojen (esim. musiikkiteollisuus, audiovisuaalinen ala) osalta voidaan poikkeuksellisesti tukea myös hankkeita, joissa ei synny merkittäviä kustannuksia messuosastosta, vaan lähinnä osallistumis- ja matkakustannuksia.

Pienin yhteishankkeeseen osoitettu valtionavustus on pääsääntöisesti 5 000 €. (Tämä lasketaan summaamalla kaikki rinnakkain haetut avustukset.) Pienin yksittäiselle yritykselle myönnettävä messuavustus on 500 €.

Avustuksen piiriin hyväksytään pääsääntöisesti vain hankehakemuksen jälkeen osallistuvalle yritykselle syntyneet kustannukset. Poikkeuksena messuihin liittyvät varaus- ja rekisteröintikustannukset, jotka voidaan hyväksyä, vaikka kulut syntyisivät jo ennen hankehakemuksen jättämistä.

Messuhankkeissa kustannus katsotaan syntyneeksi, kun hakijayritys  saa ostamansa palvelun eli suorite syntyy. Esimerkiksi pinta-alakustannusten osalta suorite syntyy, kun yritys saa osaston pinta-alan käyttöönsä eli käytännössä ensimmäisenä rakentamispäivänä.  Suoritteen pitää syntyä projektiaikana, joten projektiajaksi on merkittävä aika esim. hakemuksesta messujen päättymiseen.

Projektin kustannuksista tulee pyytää ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastusraportti (määrämuotoinen tarkastusraportti).  1.1.2017 jälkeen tehdyissä päätöksissä voidaan tilintarkastajan raportti korvata liittämällä kustannustilitykseen kopio ostettujen palvelujen laskusta sekä kuitti maksusta, jos projektissa on ostopalveluita enintään viisi.

   Ota yhteyttä

Tiimiläisten yhteystiedot

tuotepäällikkö Heli Flink
heli.flink(at)tekes.fi
puh. 02950 55212

Anne Alho
anne.alho(at)tekes.fi
puh. 02950 55205

Maaret Kaksonen
maaret.kaksonen(at)tekes.fi
puh. 02950 55231

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 13-15

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.


Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.