PK-YRITYS

Kiito – kansainväliseen kasvuun


Kenelle?

Kiito-rahoituspalvelu sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. 

Mitä?

Rahoituspalvelun avulla yrityksenne voi kehittää kasvuvisiotaan ja -strategiaansa, parantaa muita valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla. 

Digiboosti-rahoituspalvelu sisältyy 1.7.2017 alkaen Kiito-rahoituspalveluun. Digitaalisen osaamisen merkittävä lisääminen yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi on osa Kiito-rahoituspalvelua.

Milloin?

 • Yrityksellänne on halua ja kykyä vientiin ja kasvuun.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet kasvustrategiaan.
 • Olette tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja teillä on alustava käsitys kohdemarkkinoiden ja liiketoiminnan suuruusluokasta.
 • Haluatte lisätä osaamistanne ja tiedätte muutostarpeenne.
 • Yrityksellänne on näkemys kilpailuedustanne markkinoilla.
 • Yrityksellänne on alustava näkemys lisäarvosta, jonka ratkaisu tuo asiakkaille.
 • Yrityksellänne on alustava näkemys siitä, miten ideasta tehdään kannattavaa liiketoimintaa.

    

Pk-yritys tai
midcap-yritys

EU:n määritelmän mukaan pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi.

Midcap-yritykset ovat EU-määritelmän mukaisia suuryrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.


Miten rahoitusta haetaan?

Ennen hakemuksen jättämistä ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai Tekesin asiantuntijaan. Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa.
    

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Tavoitteet

Projektin alussa sovitaan Tekesin kanssa 2–5 selkeää ja mitattavaa tavoitetta, joiden toteutumista arvioidaan projektin päättyessä. Tavoitteet valitaan yrityksen lähtökohdista niin, että ne edistävät yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä. 

Tekes voi rahoittaa esimerkiksi

 • liiketoimintasuunnitelman tai kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • johtamisen tai organisaation kehittämistä
 • markkinaselvityksiä
 • kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä
 • idean testaamista asiakkailla
 • tutkimusta ja kehittämistä, joka liittyy markkinoiden validointiin

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan yrityksen mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

  Rahoituksen määrä


Rahoituksen määrä

Tekesin Kiito-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa ja se kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Enimmäisrahoitus toteutuu, jos projektin kokonaisbudjetti on 100 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin. Samaan hakemukseen voi yhdistää Team Finland Explorer -rahoituksen, jolloin rahoituksen kokonaismäärä voi nousta 60 000 euroon. Tässäkin tapauksessa rahoitus on 50 % projektin kokonaiskustannuksista.

Rahoituksen maksaminen

Tekes maksaa rahoituspäätöksen jälkeen vain pk-yrityksille ennakkona enintään 70 % myönnetystä avustuksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Midcap-yrityksille Kiito-rahoitus maksetaan takautuvasti raportoitujen kustannusten perusteella.

Kiito-rahoitus on de minimis -tukea

Kiito-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -avustuksen ehtoja. 

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tekes myöntää yritykselle enintään 150 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Hakuohjeet

Rahoitushakemus liitteineen lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta. Kuvaa hakemuksessa yrityksenne liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman voi kirjoittaa joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen. 

Tuloslaskelma ja tase

Kiito-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat tiedot:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten Tekes voi pyytää yritykseltä myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Ohjeita

Ohjeiden avulla voit tutustua hakemuslomakkeeseen, projektisuunnitelman sisältöön ja projektin raportointiin.

                                                                                                                                          

Lomakkeita

Raportoinnissa tarvittavia lomakkeita.

Kaikki Tekesin lomakkeet löydät lomakesivulta.

 

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
 • Henkilösivukustannukset (enintään 50 % palkoista)
 • Ostetut palvelut (Ostettuja palveluita ei hyväksytä intressiyrityksiltä. Ostetut palvelut on eriteltävä.)
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Tekes ei rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.


Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.