PK-YRITYS

Into – innovaatio-osaaminen kansainvälisen kasvun tueksi

Kenelle?

Into-rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille- ja keskisuurille yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Into-rahoitus on mahdollista myös startup-yrityksille.

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi ostaa parasta mahdollista asiantuntijapalvelua vahvistamaan innovaatiotoimintaa. Rahoituksen avulla voi myös hankkia teollisoikeuksia (IPR) tai palkata väliaikaisesti asiantuntijan tutkimusorganisaatiosta tai suuresta yrityksestä. 

Milloin?

 • Haluatte hyödyntää suunnitelmallisesti uusia ideoita ja markkinatietoa liiketoimintanne kehittämisessä.
 • Olette siirtymässä pienistä tuote- tai palvelukonseptin parannuksista kokonaan uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen.
 • Teillä on tarve kehittää henkilöstön innovaatio-osaamista ja systematisoida innovaatio-prosessia.
 • IPR-asiat vaativat tarkastelua ja parannusta.
 • Yrityksenne tavoittelee kansainvälistä kasvua ja avainhenkilöt ovat sitoutuneet toiminnan muuttamiseen.
 • Taloudellinen tilanteenne mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen.
 • Yrityksenne voi vasta aloittaa innovaatiotoiminnan systematisointia. Rahoituksen tarkoitus on kasvattaa innovaatio-osaamista.

    

Pk-yritys

Pk-yritys on EU:n määritelmän mukaan alle 250 työntekijän yritys, jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitushakemus jätetään Tekesin asiointipalvelussa. Ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, olkaa yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Tekesissä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Into-rahoitus tarjoaa pk-yritykselle mahdollisuuden kehittää innovaatio-osaamistaan monipuolisesti. Projekti voi keskittyä yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Rahoituksella on kuitenkin tavoiteltava innovaatio-toiminnan laaja-alaista kehitystä.

1) Innovaatiotoiminnan kehitys ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla

 • innovaatiostrategian ja -prosessin systemaattinen kehittäminen yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan avulla
 • alustavien uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen
 • henkilöstön innovaatio-osaamista edistävä koulutus
 • innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvät markkinatutkimukset
 • innovaatio-osaamiseen liittyvät laboratorio- ja toimistotilojen kulut
 • tietopankkien  käyttö
 • selvitykset standardeista, laatumerkintä- ja sertifiointipalvelut
 • tutkimustulosten hankintaan ja hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • IPR-strategian laatiminen ja IPR-oikeuksien hankintaan ja lisensiointiin liittyvät selvitykset

2) Aineettoman omaisuuden suojaaminen ja hankinta

 • Patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta, voimaansaattaminen ja laajentaminen, kun se vahvistaa yrityksen innovaatiotoimintaa ja tutkimus- ja kehitystyötä. (IPR:ien hankkiminen, hakeminen, vahvistaminen tai laajentaminen voi olla maksimissaan 50 % projektin kokonaiskustannuksista.)

3) Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

 • valmiiden tutkimustulosten hankinta ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatioista
  • korkeasti koulutettu henkilö, jolla on vähintään viiden vuoden kokemus
  • asiantuntija palkataan uuteen tutkimus-, kehitys- ja innovointitehtävään yrityksessä
  • asiantuntijalla on oikeus palata vanhaan tehtävään

 

Into-projektin tavoitteet

Hakemusvaiheessa Tekesin kanssa sovitaan 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Into-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan yrityksenne lähtökohdista niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • IPR-strategian valmistuminen
 • toimenpidelista IPR:ien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa
 • projektiin palkatun asiantuntijan avulla luotujen tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja työn vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • uudet käytännöt innovaatiotoiminnan systematisoimiseksi
 • yrityksen uudenlaisen innovaatio-osaamisen todentaminen käytännössä

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan mahdollisten jatkoprojektien rahoitusta.

   Miten  rahoitus toimii?

Rahoituksen määrä

Tekesin rahoituksen määrä Into-projektille riippuu yrityksenne tavoitteista ja resursseista. Tekesin rahoitus on 50 % projektin kokonaisbudjetista. Into-projektille ei ole asetettu ylärajaa. Asiantuntijapalveluiden ostoissa Tekesin rahoitus voi kuitenkin olla korkeintaan 200 000 euroa. Pienin mahdollinen projektikoko on 30 000 euroa ja pienin Tekesin avustus 15 000 euroa. 

Rahoituksen maksaminen

Into-rahoitus on Tekesin avustusta, joka maksetaan raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Yrityksellänne on oltava riittävä oma rahoitus projektin toteuttamiseksi.

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla:

 • Ostopalvelut 
  • Neuvonta- ja tukipalvelut, IPR:n ja aineettoman omaisuuden hankinta, erityiskoulutuksen osto
 • Matkat ja palkkakulut
  • Matkat ja palkkakulut ovat hyväksyttäviä, jos ne liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai muun teollisoikeussuojan hakemiseen.
 • Henkilösivukustannukset 
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 50 % palkoista
 • Yleiskustannukset

Projektille ei voi kohdistaa

 • neuvonta- ja tukipalvelujen hyödyntämisestä aiheutuneet yrityksen omat palkkakustannukset (esim. erityiskoulutus: henkilöstön osallistuminen)
 • laatumerkinnän, testauksen tai sertifioinnin tekemisen kustannukset, kun se tehdään markkinoinnin tarpeisiin tai lainsäädännön vaatimuksesta
 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja, viennin tukemisesta aiheutuneita kuluja tai suoria investointeja
 • IPR:n puolustamiseen liittyviä kustannuksia

   Ota yhteyttä

Tekesin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastanne Tekesin ja Team Finlandin yhteisessä tunnustelupalvelussa. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Team Finland -asiakaspalvelu

Tel. 029 50 20510, ark. 9–16

Neuvontaa Tekesin ja Team Finland -verkoston palveluista kasvuyrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille.

Tekesin asiantuntijat

Jos olette saaneet Tekesin rahoitusta aiemmin, voitte olla myös suoraan yhteydessä yhteyshenkilöönne Tekesissä.