PK-YRITYS

Innovaatioseteli

HUOM! Jotta käsittelyajat saadaan pidettyä lyhyinä myös vuodenvaihteen lomien aikana, sulkeutuu innovaatiosetelin haku 10.12. klo 22. Kaikki siihen mennessä tulleet hakemukset tullaan käsittelemään resurssien mahdollistamassa aikataulussa. Haku avautuu uudestaan 8.1.2018. Vuodenvaihteessa tulee myös muutoksia rahoituksen ehtoihin, lue lisää uutisesta.

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Yrityksellä tulee olla kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Milloin?

Yritys voi saada innovaatiosetelin, jos sillä on kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea johon liittyen:

 • yritys haluaa nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
 • yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apua

Milloin ei?

Yritys ei voi saada innovaatioseteliä, jos

 • se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
 • Yrityksellä on verovelkaa. Rahoitusta ei voi myöntää vaikka verovelasta olisi tehty maksujärjestely Verohallinnon kanssa tai verovelka olisi täytäntöönpanokiellossa.
 • yrityksen Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A+
 • yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Tekesin Team Finland Explorer –rahoituksella.
 • hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksen omaan osaamiseen nähden uutta
 • yrityksellä ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen, tai konsernin, johon yritys kuuluu de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritykselle on jo myönnetty Tekesin innovaatioseteli
 • yritykselle tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle on myönnetty Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yrityksellä / samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on käynnissä Tekesin rahoittama projekti TAI yritys / samaan konserniin kuuluva yritys on jättänyt muun hakemuksen Tekesiin. Energiatukea, Team Finland Exploreria, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.

Mihin?


Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Mihin ei?

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan kuten
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta
  • henkilöstön koulutukset
  • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmiin liittyvään konsultointi ja kehittäminen)

Miten innovaatioseteli toimii?


Miten haen innovaatioseteliä?

Mieti aluksi millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset ideasi kehittämisessä tai ongelmanratkaisussa. Etsi seuraavaksi osaava palveluntarjoaja ja keskustele sen kanssa tarpeestasi. Laatikaa yhdessä työsuunnitelma. Näiden toimien jälkeen tee innovaatiosetelin hakemus Tekesin asiointipalvelussa. Projektin vastuullisen johtajan on oltava hakijayrityksen palveluksessa. Hakijayritys on se, joka aikoo ostaa innovaatiopalveluja innovaatiosetelillä. Palveluntarjoaja ei siis voi hakea seteliä hakijayrityksen puolesta.

Tekes tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää listaa säännöllisesti. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää alempana mainitut ehdot. Tekes on myös pyytänyt innovaatiosetelin saajilta arvioita palveluntarjoajista. Ne löytyvät täältä.

Haettavan innovaatiosetelin arvo on aina 6 200 euroa (5000 euroa + alv). Rahoitus voidaan käyttää ainoastaan ostopalveluun enintään kahdelta nimetyltä palveluntuottajalta. Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin innovaatiosetelin ehdoista).

Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 5000 € + alv, yritys maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle. Setelin voi käyttää hankintaan enintään kahdelta palveluntuottajalta.

Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä. Vain sellaiset palveluostot voidaan hyväksyä, jotka ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana. Ennen hakemuksen tekemistä sovittua tilausta ei hyväksytä projektin kustannukseksi paitsi silloin, kun tilaukseen liittyy projektin käynnistymiseen kytketty purkamismahdollisuus.

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Tekesiin.

Kysy tarvittaessa lisätietoja innovaatiosetelin tiimiltä, yhteystiedot tämän sivun lopussa.

Rahoituspäätöksen hyväksyminen, raportointi ja laskutus

Rahoituksen saaja hyväksyy Tekesin tekemän rahoituspäätöksen asiointipalvelussa. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua.  

Rahoituksen saaja laatii loppuraportin Tekesin asiointipalvelussa viimeistään neljän kuukauden kuluttua päätöksen voimassaoloajan päättymisestä. Palveluntuottajat täydentävät raporttia Tekesin asiointipalvelussa tai muulla tavoin. Rahoituksen saaja lähettää loppuraportin Tekesiin. Rahoituksen maksaminen palveluntuottajalle edellyttää, että rahoituksen saaja on toimittanut Tekesiin sekä rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen että loppuraportin.

Raportoinnin ohje (pdf)

Palveluntuottaja lähettää Tekesille laskun. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 5 000 euroa, laskun tulee olla enintään palvelun arvoinen. Ohje laskun toimittamiseen löytyy Tekesin verkkosivulta.

Tekes maksaa rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Tekes on hyväksynyt raportin.

De minimis -rahoitusta

Tekes myöntää innovaatiosetelin de minimis -rahoituksena.

De minimis –rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -rahoitusta enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. De minimis rahoitusta myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Palveluntarjoajan edellytykset


Täyttyvätkö seuraavat ehdot:

 • palveluntarjoajan talousriskiluokan tulee olla 1 – 3 (Suomen Asiakastiedon luokitus)
 • palveluntarjoajalla ei saa olla maksuhäiriöitä
 • palveluntarjoajalla ei saa olla verovelkaa tai sen maksamiseksi on oltava vahvistettu maksusuunnitelma
 • palveluntarjoajalla ja hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso tarkemmin innovaatiosetelin yleiset ehdot)

Tekes kerää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista. Tekes tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää palveluntarjoajien listaa viikon välein tai tarpeen vaatiessa. Tekes ei ota kantaa palveluntarjoajien laatuun tai palvelujen sisältöön, vaan listalle pääsevät kaikki jotka täyttävät edellä mainitut ehdot.

Palveluntarjoajan voi valita  myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää edellytykset. Listalle voi ilmoittautua täyttämällä tämän lomakkeen. Myös palvelukuvausten muutoksen / poiston voi tehdä samalla lomakkeella.

Kysymykset palvelukuvauksiin liittyen innovaatiosetelin tiimille, yhteystiedot alla.

Tekesin innovaatiosetelitiimi

 • Risto Lustila (tuotepäällikkö), puh. 02950 55244
 • Ulla Tuomenoksa, puh. 02950 55847
 • Jaana Åberg, puh. 02950 55288

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@tekes.fi