PK-YRITYS

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

 • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
 • energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista
 • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja

Energiatuella pyritään myös edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Kenelle?

Energiatukea voivat saada:

 • kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet
 • yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Energiatukea eivät saa:

 • asunto-osakeyhtiöt
 • asuinkiinteistöt
 • maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet
 • valtionosuutta saavat perustamishankkeet
 • valtion virastot tai laitokset

Lisäksi arvioidaan seuraavia (erityisesti investointihankkeissa):

 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes-lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole investoinnin tai selvityksen edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta

Mitä?

Uusiutuvan energian investoinnit 2017 (tavanomainen teknologia)

 • Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 %
 • Lämpöpumppuhankkeet * 15 %
 • Aurinkolämpöhankkeet 20 %
 • Pienvesivoimahankkeet 15-20 %
 • Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %
 • Aurinkosähköhankkeet 25 %
 • Biokaasuhankkeet 20-30 %
 • Pientuulivoimahankkeet 20-25 %

(* pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energian säästöön liittyviä tukiprosentteja).

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2017 (tavanomainen teknologia):

 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Uutta teknologiaa sisältäville hankkeille myönnetään tapauskohtaisesti korotettua tukea (20–40 %) myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille.

Energiakatselmukset:

Energiatuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi olla energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaan enintään:

 • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
 • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
 • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %

Uuden teknologian hankkeet:

Uusi teknologia tarkoittaa tässä teknologiaa, jota ei ole aikaisemmin sovellettu kaupallisessa mittakaavassa Suomessa

 • uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi teknologia, enintään 40 %

Rajoitukset tai tukea ei myönnetä:

 • tukea ei myönnetä lämpökeskuksille, joiden lämpöteho on yli 10 MW
 • tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon
 • lämpökeskusten osalta vaaditaan vähintään 50 % uusiutuvan energian osuutta polttoainekäytöstä
 • uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuus- tai lämpöpumppuhankkeisiin (pois lukien uusi teknologia)
 • puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (mukaan lukien hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen (pois lukien uuden teknologian hankkeet)
 • jätteenpolttolaitoshankkeisiin
 • katuvalaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin. Muiden valaistushankkeiden osalta tukea ei myönnetä perinteisten valonlähteiden korvaamiseen, ellei samalla uusita koko valaistusjärjestelmää
 • suuryritysten tekemiin energiakatselmuksiin
 • tuettavia hankkeita eivät ole tavanomaiset liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- tai testausselvitykset
 • tukea ei myönnetä alle 10 000 euron investointeihin
 • energiatukea ei pääsääntöisesti myönnetä hankkeille, jotka kuuluvat päästökauppalain (311/2011) piiriin.

Aurinkosähköhankkeissa tukea voidaan myöntää myös uudisrakennuskohteille.

Tuulivoimahankkeissa tuki on mahdollinen energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille ja yhteisöille, jos investointi kohdistuu pientuulivoimaan (2-20 kW nimellisteho). Tuetulla pientuulivoimalla ei saa tuottaa sähköä verkkoon myyntitarkoituksessa.

Biokaasuhankkeiden osalta energiatuella tuetaan biokaasureaktoria ja biokaasukattilaa, -moottoria tai turbiinia, jotka tuottavat vain lämpöä tai jäävät syöttötariffin tehorajan (100 kw) alle tai tuottavat biokaasua liikennekäyttöön. Liikennekäyttöhankkeet arvioidaan toistaiseksi Työvoima- ja elinkeinoministeriössä (TEM).

Tukea ei myönnetä maatiloilla toteutettaviin biokaasuhankkeisiin eikä hankkeisiin, joilla pyritään ainoastaan täyttämään ympäristövelvoitteita.

Yhteishankintahankkeiden (esim. kunnat) osalta on syytä ottaa yhteyttä energiatiimin asiantuntijoihin jo ennen hakemuksen jättämistä.

Hakijan on otettava huomioon, että tuki on aina harkinnanvaraista!

Näin haet energiatukea Tekesiltä

Energiatuet haetaan Tekesistä vuoden 2017 alusta. Haku on toistaiseksi jatkuva.

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille. Haku tehdään sähköisessä asiointipalvelussa 26.1.2017 alkaen.

Investointihankkeeseen energiatukea on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista taikka tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan lopullisen ja sitovan investointipäätöksen tekeminen.

Selvityshankkeeseen energiatukea on haettava ennen hankkeen aloittamista. Selvityshankkeen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.

Kun yrityksellä tai yhteisöllä on suunnitelma uusituvan energian käytön lisäämiseen tai energian säästämiseen liittyvästä investoinnista tai se aikoo teettää energiakatselmuksen selvittääkseen yrityksen tai yhteisön energian säästökohteita, on hyvä keskustella Tekesin energiatukitiimin asiantuntijoiden kanssa. Heidän yhteystietonsa ovat tämän tekstin lopussa.

Hakemus tehdään asiointipalvelussa Tekesin verkkosivuilla. Palvelun kautta voi seurata hakemuksen käsittelyä ja täydentää hakemusta tarvittaessa.Hakemuksen käsittely kestää tyypillisesti noin kaksi kuukautta.

Hakijan tulee nimetä energiainvestointiprojektilleen vastuullinen johtaja, joka on hakijan organisaatiosta. Projektille nimetään myös yhteyshenkilö joka voi olla hakijan organisaatiosta tai jostain muusta hakijan valitsemasta organisaatiosta.

Hakemuksen malli (pdf)

Hakemukseen tulee liittää:

Hankkeeseen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • hankkeeseen kohdistuvat rahapalkat työajan seurannan mukaisesti
 • henkilösivukustannukset
 • yleiskustannukset (vain selvityshankkeissa)
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laitehankinnat
 • ostetut palvelut
 • mahdolliset tilintarkastajan tarkastusraportin kustannukset

Mitä huolellisemmin hakemus on tehty, sen nopeampaa on sen käsittely. Siksi on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi investoinneissa hankkeen sisältöön, sen erittelyyn, energian tuoton muutoksiin, päästöjen muodostumiseen ja investoinnin kannattavuuden arviointiin esim. takaisinmaksuaika-laskelmalla.

Hakijan on syytä tutustua huolella Energiatuen yleisiin ehtoihin (pdf), joissa selvitetään yksityiskohtaisesti mm. hyväksyttävien kustannusten sisältö.

Rahoituspäätöksen jälkeen:

Saatuaan päätöksen hakijan on palautettava hyväksymislomake (Y1) Tekesin asiointipalvelun kautta, koska muuten päätös ei astu voimaan eikä tukea voida maksaa!

Hyväksymislomakkeen allekirjoittaa hakijan organisaatiosta henkilö, jolla on virallinen nimenkirjoitusoikeus (prokura).

Hankkeen kustannuksista on pidettävä projektikirjanpitoa hankkeen koko kestoajalta. Erityisesti seurataan hakijatahon omia palkkoja, joista on syytä toteuttaa työajanseuranta tuntitasoisena. Tilintarkastaja on velvollinen antamaan lausuntonsa hankkeen kustannusten lisäksi myös niiden seurannasta.

Investoinnin tai selvityksen valmistuttua hakija raportoi sekä tilittää hankkeen kustannukset Tekesin asiointipalvelun kautta sähköisesti.

Enintään viiden ostotositteen (matkakustannuksia, aine- ja tarvikekustannuksia, laiteostoja ja ostopalveluja) projektissa tilintarkastajan raportti voidaan korvata liittämällä kustannustilitykseen pääkirjaote projektikirjanpidosta, kopio ostojen laskuista sekä maksukuitti tai tiliote, josta ilmenee, että laskut on maksettu. Toimitettavat laskukopiot ja tiliotteet/maksukuitit tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkastusraportti tulee toimittaa kuitenkin aina, kun projektille tilitetään rahapalkkoja tai ostoja konsernin sisältä tai intressiyritykseltä.

Selvityshankkeissa rahoituksen saajan on ennen projektin lopputilitystä toimitettava kohdekohtaiset katselmusraportit ja yhteenvetotaulukot (paataulu.xls tai kuntataulu.xls) Motiva Oy:lle. Katso tarkemmat ohjeet linkistä: Energiakatselmusraporttien ja päätaulujen siirto Motivaan.  Lisätietoja katselmushankkeiden etenemisestä Motivan sivuilta täällä.

Käynnissä olevat hankkeet (2016 ja aiemmin energiatukea saaneet)

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden (paperilomakkeilla toimitettujen) ja ELY-keskuksista tukea saaneiden energiatukihankkeiden osalta toimitaan seuraavasti.

Näiden päätösten maksatukset hoitaa KEHA-keskus. Tämä tarkoittaa, että em. energiahankkeiden paperilomakkeille tehdyt maksatushakemukset asiakas toimittaa KEHA-keskukseen seuraavasti; hankkeen toteutusmaakunnan mukaan:

Maksatusalueiden yhteystiedot:

 • KEHA-keskus, Uudenmaan maksatusalue, PL 1002, 00521 Helsinki (Uusimaa)
 • KEHA-keskus, Eteläinen maksatusalue, PL 3300, 45101 Kouvola (Häme, Kaakkois-Suomi)
 • KEHA-keskus, Läntinen maksatusalue, PL 1010, 20101 Turku (Varsinais-Suomi, Satakunta)
 • KEHA-keskus, Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)
 • KEHA-keskus, Itäinen maksatusalue, PL 1000, 80101 Joensuu (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
 • KEHA-keskus, Pohjoinen maksatusalue, PL 200, 90101 Oulu (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)

Em. energiatukihankkeisiin liittyvät muutokset (jatkoajat, sisältömuutokset, hakijaan liittyvät muutokset jne.); muutospyynnöt lähetetään joko hakijan lähimmän ELY-keskuksen kirjaamoon edelleen toimitettavaksi tai voit tiedustella ohjeita Markku Almilta:

Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku, puh 0400 864945, sähköposti markku.alm(at)ely-keskus.fi

 

Ota yhteyttä

Tekesin energiatukitiimi

 • Markku Mäkelä (tuotepäällikkö), puh. 029 50 55247, Lahti
 • Timo Fager, puh. 029 50 55210, Tampere 
 • Riitta Ketomäki, puh. 029 50 55233, Seinäjoki
 • Tapani Saarenpää, 029 50 55271, Seinäjoki 
 • Mikko Tapojärvi, puh. 029 50 55277, Oulu
 • Erkki Väisänen, puh. 029 50 55285, Helsinki

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi (at) tekes.fi