Tekesin rahoituspalvelut - ohjeet

Tietoa de minimis -tuesta

Mitä tarkoitetaan de minimis -tuella?

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään "vähämerkityksinen tuki eli de minimis".

Ketkä Suomessa myöntävät de minimis -tukea?

Suomessa de minimis -tukea myöntävät Tekesin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.

Yrityksen ilmoitusvelvollisuus

Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

Mikä on de minimis -tuen enimmäismäärä?

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi olla enintään 100 000 euroa.

Konsernitasolla, samassa jäsenvaltiossa toimivaa emo- ja tytäryhtiötä käsitellään yhtenä yrityksenä, ja niiden saamat tuet lasketaan yhteen.

Mitkä Tekesin rahoituspalveluista ovat de minimis -tukea?

Tekesin rahoituspalveluista de minimis -tukea ovat:

Mikä on Tekesin myöntämän de minimis -tuen enimmäismäärä?

Tekes myöntää enintään 150 000 euroa de minimis -tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Rahoituksen yhteenlaskettuun enimmäismäärään ei lasketa mukaan Digiboostia, Messuavustusta, Innovaatioseteliä eikä Team Finland Exploreria.

Yrityksen on ilmoitettava aiemmin saamansa de minimis -tuki Tekesin rahoitushakemuksessa. Jos yritys ei ole saanut tukea, ilmoitetaan tuen määräksi 0 euroa.

Mihin de minimis -tukea ei voi saada?

De minimis -tukea ei voi myöntää maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen ja vesiviljelyyn. Näillä toimialoilla on omat tukensa. De minimis -asetus kieltää myös vientituen ja jakeluverkon perustamisen tukemisen.

Lisätietoa de minimis -tuesta

Lue lisää de minimis -tuesta työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta oppaasta.