JULKISET PALVELUT

Kiito – Uudista johtamista ja organisaation toimintamalleja

Kenelle?

Yritysten lisäksi julkisten palvelujen tuottajat kuten kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit voivat hyödyntää Kiito-rahoitusta, kun tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, jotka ovat laajasti hyödynnettävissä.

Mitä?

Rahoituspalvelun avulla organisaatio voi haastaa vakiintuneita toimintatapoja ja kehittää uusia parantaakseen palveluitaan ja tuottavuuttaan.

Milloin?

 • Organisaatio haluaa olla edelläkävijä uudistaessaan johtamista ja toimintatapoja.
 • Organisaatio pyrkii parantamaan palveluitaan luomalla uusia toimintamalleja.
 • Organisaatio on sitoutunut jakamaan työn tuloksia niin, että ne ovat laajasti muiden hyödynnettävissä.
 • Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä laajan verkoston kanssa.
 • Avainhenkilöt ja henkilöstö ovat sitoutuneet muutokseen.
 • Organisaatiolla on kyky ja halua luoda uudet yhteisen tekemisen ja kehittämisen mallit.

   Mihin rahoitusta voi käyttää?

Julkiset organisaatiot voivat Kiito-rahoituksen avulla luoda uuttaa osaamista silloin, kun ne hakevat merkittävää muutosta toiminnassaan. Kiito-rahoituksella voi esimerkiksi:

 • kehittää organisaatioon uusia toimintamalleja ja palveluita esimerkiksi henkilöstön osallistumisen avulla.
 • luoda uudenlaista työkulttuuria ja lisätä muutosvalmiutta
 • luoda ja kehittää uusia työn tekemisen malleja
 • uudistaa johtamista.

Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi:

 • työvälineet nopeaan innovointiin, teknologian hyödyntäminen
 • strategian tukeminen ja johtamisen käytännöt
 • töiden uudelleen organisointi
 • organisaatioiden rajat ylittävät palveluketjut
 • asiakaslähtöinen innovointi ja kehittäminen
 • uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintakonseptit.


Tavoitteet

Projektin alussa sovitaan Tekesin kanssa 2–5 selkeää ja mitattavaa tavoitetta, joiden toteutumista arvioidaan projektin päättyessä. Tavoitteet valitaan organisaation lähtökohdista niin, että ne parantavat tuottavuutta ja työelämän laatua ja tukevat organisaation osaamista ja uudistumista.

Rahoitettavat projektit arvioidaan Tekesin Liideri-ohjelman kriteereillä ja liitetään osaksi ohjelmaa.

  Rahoituksen määrä

Tekesin Kiito-rahoitus kattaa 50 % projektin kokonaiskustannuksista ja on enintään 50 000 euroa. Enimmäisrahoitus toteutuu, jos projektin kokonaisbudjetti on 100 000 euroa.

Tekes edellyttää, että projektin tuloksia voidaan hyödyntää laajasti ja että julkinen organisaatio käyttää vähintään 50 % projektin kustannuksista ostopalveluihin yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta. Hankinnat on järjestettävä niin, että pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ja muilla yhteisöillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.

Rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta, joka maksetaan takautuvasti raportoitujen kustannusten perusteella.

   Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Tekesiin.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
 • Henkilösivukustannukset (enintään 50 % palkoista)
 • Ostetut palvelut (Ostettuja palveluita ei hyväksytä intressiyrityksiltä. Ostetut palvelut on eriteltävä.)
 • Lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Tekes ei rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

   Ota yhteyttä

Ennen Kiito-rahoitushakemuksen jättämistä toivomme yhteydenottoa Tekesin asiantuntijoihin:

Maarit Lahtonen, Kiito-rahoitus suurille yrityksille ja julkisille organisaatioille
Puh. +358 2950 55944
maarit.lahtonen(at)tekes.fi

Elise Ramstad, Kiito-rahoitus suurille yrityksille ja julkisille organisaatioille
Puh. +358 2950 55948
elise.ramstad(at)tekes.fi

Nuppu Rouhiainen, Liideri-ohjelmapäällikkö
Puh. +358 2950 55949
nuppu.rouhiainen(at)tekes.fi

Petteri Halme, Kiito-rahoitus, tuotepäällikkö
+358 2950 55941
petteri.halme(at)tekes.fi