Horisontti 2020 -hankkeiden valmistelu

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman (H2020) hankevalmisteluihin on mahdollista saada Tekesin rahoitusta 1.1.2015 alkaen. Näin Tekes kannustaa yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen.

Tekes voi rahoittaa Horisontti-hankkeen valmistelua osana muuta Tekesin rahoittamaa projektia, jos esimerkiksi tavoitteena on laajentaa tai jatkaa Tekesin projektia kansainvälisen yhteistyön hankkeeksi.

Varsinainen valmistelurahoitus on tarkoitettu hyödynnettäväksi, jos valmistelussa on iso, Suomelle merkittävä konsortiohanke ja suomalaiskumppan(e)ille on tulossa tavanomaista riviosallistujaa merkittävämpi rooli hankkeessa, vaikkapa koordinaattorina ja/tai työpaketin vetäjänä. Tätä rahoitusta ei siten ole tarkoitettu esimerkiksi Horisontti-ohjelman suositun pk-instrumentin hakemusvalmisteluun.

Lisäksi klusteriorganisaatiot voivat hakea Tekesiltä rahoitusta Horisontti 2020 -aktivointiin eli edistämään suomalaisten yritysten Horisontti-osallistumista tai esimerkiksi luomaan edellytyksiä suomalaistoimijoiden osallistumiseen Euroopan Innovaatio- ja teknologia-instituutin EIT:n tuleviin KIC-hakuihin.

Horisontti-hankkeen valmistelu osana Tekesin rahoittamaa projektia

 • Horisontti-hankkeen valmistelu on kuvattava teemallisesti vastaavan Tekesin projektin projektisuunnitelmassa omana työpakettina.
 • Projektisuunnitelmassa on kuvattava myös, miten tavoittelemasi Horisontti-hanke laajentaisi tai jatkaisi Tekesin projektia.
 • Myös käynnissä oleviin Tekesin projekteihin voi hakea projektisuunnitelman ja kustannusarvion muutosta, mikäli projektin laajentaminen Horisontti-hankkeeksi tulee ajankohtaiseksi. Horisontti-hankkeen valmistelukustannuksien sisällyttäminen käynnissä olevaan Tekesin projektiin ei kuitenkaan kasvata Tekesin alun perin myöntämää rahoitusta.
 • Hyväksyttävien valmistelukustannuksien tulee olla kohtuulliset suhteessa tavoiteltuun EU-rahoitukseen.
Laajojen Horisontti-hankkeiden valmistelun rahoitus

 • Horisontti-hankkeen kokonaiskustannusten on oltava vähintään 3 M€ ja hankkeen suomalaisosapuolien roolin on oltava rahallisesti tai sisällöllisesti merkittävä (esim. koordinaattori ja/tai työpaketin vetäjä).
 • Tekes voi hyväksyä valmisteluvaiheen kustannuksiksi enintään 5% tavoitellun Horisontti-hankkeen suomalaisen osapuolen kokonaiskustannuksista (esim. 1 M€ = 50 000 €).
 • Hakemuksessa on kuvattava Horisontti-hankkeen kannalta uskottava konsortio, jossa suomalaisosallistuminen täyttyy seuraavilta osin:
  • Suuryritysten valmistelemassa hankkeessa on oltava mukana vähintään yksi kotimainen pk-yritys tai tutkimusorganisaatio.
  • Pk-yritysten valmistelemassa hankkeessa on oltava mukana vähintään toinen suomalainen osapuoli.
  • Horisontti-hankkeen suomalaisosallistumisen kokonaiskustannuksista kotimaisten yritysten osuus on oltava vähintään 20 prosenttia.
 • Tekesin rahoitusosuus on yrityksillä 50 prosenttia.
 • Valmistelurahoitusta haetaan normaalin prosessin mukaan Tekesin hakemuspalvelussa. Yritykset valitsevat rahoituksen Tutkimukseen, tuotteen, palvelun tai osaamisen kehittämiseen. Mahdollisissa usean osapuolen rinnakkaishankkeissa tulee yhteiseksi tunnisteeksi antaa Horisontti-hankkeen nimi.
 • Kaikkien osallistujien ei tarvitse hakea Tekesin rahoitusta, mutta valmisteluprojektissa on mainittava Horisontti-hakemukseen osallistuvat tahot yhteystietoineen ja rooleineen sekä suunniteltuine kustannusarvioineen.
 • Haettavan Tekesin valmisteluprojektin nimeksi on hyvä antaa "H2020 – [EU-projektisi nimi]". Tämä nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.
 • Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta hakemus on jätettävä ennen Horisontti 2020 -haun määräaikaa. Kustannuksia voidaan hyväksyä aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun hakemus on jätetty Tekesiin riittävin tiedoin. Valmistelun kustannuksia voidaan hyväksyä maksimissaan 6 kuukautta kyseisen Horisontti 2020 -haun päättymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Tekes hyväksyy hankkeen valmistelukustannuksia  myös avustussopimuksen valmisteluvaiheessa yhden kuukauden osalta. Viimeksi mainitut valmistelukustannukset voivat olla mm. konsortiosopimuksen valmistelua ja projektijohtamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Horisontin kaksivaiheisissa hauissa kustannuksia voidaan hyväksyä jo ensimmäisen vaiheen hakemusvalmistelusta alkaen edellyttäen että hakemus on jätetty Tekesiin ennen ensimmäisen vaiheen haun määräaikaa. Hakemuksen on päästävä arvioinnissa toiseen vaiheeseen. Valmistelun kustannuksia voidaan hyväksyä maksimissaan 6 kuukautta kyseisen haun toisen vaiheen määräajasta.
 • Tekesin valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun Horisontti-hanke on arvioitu. Horisontti-hankkeen on saatava arvioinnissa vähintään 3 pistettä jokaisesta arvioidusta kohdasta.
 • Raportiksi Tekesille riittää lyhyt kuvaus valmistellusta Horisontti-hankkeesta, kustannustilitys ja EU:n arviointiraportti. Tilintarkastajan lausunto ei ole välttämätön.

Tutkimusorganisaatioiden osalta on siirrytty organisaatiokohtaisiin rahoituspäätöksiin 1.10.2015 alkaen. Yrityksiin tämä muutos ei vaikuta. Yritykset voivat edelleen saada Tekesin tukea EU-projektin valmisteluun, vaikka samassa ehdotuksessa on mukana tutkimusorganisaatio, joka ei siis enää hae eikä saa tukea Tekesistä kyseiseen valmisteluprojektiin.

Innovaatioklustereiden EU-toiminta

 • Innovaatioklusteriorganisaatiot voivat hakea rahoitusta aktiiviseen toimintaansa eurooppalaisilla yhteistyöfoorumeilla. Tavoitteena on varmistaa suomalaisten keskeinen osallistuminen ja Suomen intressien huomioiminen Horisontti 2020 -ohjelmassa ja luoda edellytyksiä myöhempää EU-hankevalmistelua varten.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain klusteriorganisaatioille (jotka harjoittavat klusterin toimintaa). Rahoitusta ei voida siis myöntää klusteriin osallistuvalle organisaatiolle.
 • Ensisijaisesti innovaatioklustereiden EU-toiminta tulisi sisällyttää jo muuhun Tekesin mahdollisesti rahoittamaan innovaatioklusteriprojektiin (esim. INKA-klusteriprojektit ja SHOK-tutkimusohjelmat).
 • Tekes arvioi hankkeen vaikuttavuutta kasvuun ja kilpailukykyyn normaalisti.
 • Rahoitusta hakevan on osoitettava kyvykkyys, uskottava suunnitelma ja resurssit kansainväliseen toimintaan.
 • Hakemuksessa on kuvattava klusteri ja nimettävä sen alkuvaiheen osallistujat.
 • Klusterin on oltava avoin ja syrjimätön. Klusteriin voi kuulua osallistujia useista maista.
 • Hakijan on osoitettava klusterilta saatu mandaatti toiminnalle.
 • Tekesin rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ja yksityisen rahoituksen osuus vähintään 50 prosenttia.
 • Henkilösivukustannuksiksi hyväksytään 50 prosenttia palkoista.
 • Yleiskustannuksia hyväksytään 20 prosenttia palkkojen ja henkilösivukustannusten lisäksi.
 • Osa yksityisestä rahoituksesta voi tulla hakijan liiketoiminnan tuotoista.
 • Tekes rahoittaa tällaisia projekteja enintään 1 miljoonalla eurolla vuonna 2015.
 • Rahoitusta haetaan yritysten normaalilla tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lomakkeilla Tekesin hakemuspalvelussa. Hakemustyypiksi valitaan rahoitus Tutkimukseen, tuotteen, palvelun tai osaamisen kehittämiseen.
 • Projektin nimeksi Tekes hakemuksessa on hyvä antaa "Innovaatioklusterin EU-toiminta – [projektisi nimi]". Tämä nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.

Innovaatioklusteri

Innovaatioklustereilla tarkoitetaan riippumattomien osapuolten (kuten innovatiivisten uusien yritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten sekä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja muiden talouden toimijoiden) rakenteita tai organisoituja ryhmittymiä, joiden tarkoituksena on lisätä innovaatiotoimintaa promootiotoimien, infrastruktuurin yhteiskäytön ja osaamisen ja asiantuntemuksen vaihdon avulla sekä osallistumalla tehokkaasti osaamisen siirtoon, verkostoitumiseen, tietojen levittämiseen ja yhteistoimintaan klusteriin kuuluvien yritysten ja muiden järjestöjen keskuudessa.

Lisätietoja

Esa Panula-Ontto
Rahoitusjohtaja
Helsinki
+358 2950 55853
esa.panula-ontto (at) tekes.fi