Ubicom

Tutkimusprojektien tuloksia

Anturit mobiileissa kuluttajalaitteissa

MEMS-teknologian ansiosta inertia-antureiden hinnat ovat laskeneet ja niitä voidaan hyödyntää kuluttajalaitteissa. Hankkeessa kehitettiin anturisignaalinkäsittelymenetelmiä erilaisiin paikannustarpeisiin.

Energiatehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää kiinteistöjen hallintaa

Kolmivuotisessa e-GOTHAM -projektissa kehitetään älykkäästi toimivia energiaverkkoja. Mukana on yrityksiä ja tutkimuslaitoksia viidestä eri maasta - Suomesta, Virosta, Norjasta, Italiasta ja Espanjasta. Ne tutkivat langattomien sensoriverkkojen käyttöä kiinteistöjen energiankulutuksen sääntelyssä.

eSONIA - ennustettavaa, tehokasta ja turvallista tuotantoa reaaliaikaisen seurannan avulla

Hankkeessa on kyseessä toimintaympäristöön helposti integroitava tuotannon reaaliaikainen seuranta, jonka tavoitteena on pitkälle automatisoidun tehtaan kehittäminen. Hyötyjä syntyy sellu- ja paperiteollisuudelle, autoteollisuudelle ja rakennusalalle.

Internet yhdistää sähköisen liikenteen ja energiaverkon

Tulevaisuudessa yleistyvä sähköllä toimiva liikenne vaatii taustalleen järjestelmän, joka yhdistää sähköisen liikenteen tiedonkäsittelyjärjestelmät ja liikenteen energianlähteenä käytettämän energiaverkon järjestelmät toisiinsa. Yhteistoiminta sisältää monimutkaisia tiedonkäsittelytarpeita.

Ubicom-hankkeen Internet of Energy -projekti (IoE) kehittää teknologioita, jotka yhdistävät sähköisen liikkumisen ja energiaverkkojen järjestelmät. Projektissa kehitetään sähköautojen latausjärjestelmiä ja niiden liittymistä energian tuotantoon, ohjaukseen, myyntiin sekä käytettäviin kiinteistöjärjestelmiin.

Jaa kokemuksia mobiileissa virtuaaliyhteisöissä

ITEA2 Expeshare -hankkeessa kehitettiin vertaisverkkoteknologioiden avulla multimediapalveluiden yhteiskäyttöä ja käyttäjien kokemusten jakamista mobiileissa virtuaaliyhteisöissä.

Kuljettajan turvallisuus paranee sopivalla määrällä oikeaa tilannetietoa

Ajoneuvoissa on yhä enemmän kuljettajaa tukevia ohjelmistopohjaisia järjestelmiä. Suuri informaation määrä saattaa kuitenkin viedä huomion pois itse ajosuorituksesta. Ubicom-ohjelman DESERVE-projekti keskittyy älykkäiden ajoneuvojen ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen. Yhtenä esimerkkinä on kuljettajan toiminnan tarkkailu. Mukana ovat ajoneuvovalmistajat Volvo, Fiat ja Daimler sekä alan alihankkijoita, kuten Continental, Bosch, Intempora ja dSpace.

Laivojen muodostama tutkaverkko auttaa jäänavigoinnissa

Jäissä kulkevat laivat tarvitsevat tietoa jääkentästä turvallisten ja sujuvien kuljetusten takaamiseksi. ShipSensorNet-hankkeessa toteutettiin prototyyppi järjestelmästä, jossa laivat ja rannikkoasemat muodostavat anturiverkon.

Luotettavampia turvajärjestelmiä liukuportaisiin, autoihin ja lentokoneisiin

Euroopan laajuisessa turvajärjestelmiin liittyvässä RECOMP-hankkeessa (Reduced certification cost for trusted multi-core platforms) kehitettiin menetelmiä moniydinprosessoriteknologian hyödyntämiseen turvallisuuskriittisissä sovelluksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi ajoneuvojen sähköinen rattilukko, hissien ja liukuportainen turvajärjestelmät sekä lentokoneiden ohjausjärjestelmät.

Monipalvelumalli ratkaisuksi liikenteen siilopalvelujen yhdistämiseen

Liikenteen ajantasaiset ja paikkaan sidotut palvelut ovat hajallaan eikä liikenteessä hyödynnetä anturidataa riittävästi. Tätä varten kehitettiin B2B -ratkaisuja miniklustereissa, kuluttajapalveludemo, palvelukauppa ja viranomaispalvelupilotteja, joista viimeisessä on tilannekuvapalvelut ja ajoneuvo kelianturina.

Ohjelmistoperusteinen tiedonkäsittely käyttöön lääketieteellisessä kuvantamisessa

Ubicom-ohjelman High Profile -projektissa kehitettiin lääketieteellisessä kuvantamisessa käytettäviä laskentamalleja ja laskentaan perustuvaa tiedon visualisointia. Modernia, rinnakkaistettua laskentamoottoria voidaan käyttää entistä edullisemmalla ja helpommin saatavilla olevalla laitteistolla.

OPTImal Multitasking with Ubiquitous Media

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa parempia työkaluja, menetelmiä ja malleja autojen infotainment-järjestelmien distraction-vaikutusten minimoimiseksi.

Prosessilaitoksen mobiili kunnossapito helpommaksi

Tehdasmallin mobiili käyttö (Nomadic Use of a Plant Model) -hankkeessa tutkittiin paikkatietoisia palveluita sekä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tekniikoita prosessilaitosolosuhteissa. Tuloksena on sovellus tehdasmallipohjaisten palveluiden tuottamiseksi liikkuvalle käyttäjälle eli toimiva käyttöliittymä huollon tarpeisiin.

Ratkaisuja tuntopalautteen hyödyntämiseksi ajoneuvoissa

Monimutkaistuvissa autojärjestelmissä kuljettajan huomio jakaantuu yhä enemmän pois ajotehtävästä. Moniaistinen vuorovaikutus auttaa kuljettajaa keskittymään ajamiseen, kun katseen voi pitää tiessä. HapticAuto-projektissa on kehitetty uusia tuntopalauteteknologioita ja tutkittu niitä osana moniaistista käyttöympäristöä eri käyttötapauksissa.

Skaalautuvat machine-to-machine (M2Mverkot ja –palvelut)

Projektissa kehitettiin ratkaisuja, jotka tukevat laajoja, jopa miljardeihin laitteisiin skaalautuvia M2M-verkkoja. Tutkimusta tehtiin sekä protokolla- että sovellustasolla.

Sulautettujen laitealustojen ja ohjelmistojen uudelleenkäyttö tehostui

Tampereen teknillisen yliopiston tietokonetekniikan laitos on yhteistyössä yhdeksän yrityksen kanssa kehittänyt työkalun teollisuuden sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Function based platform (FUNBASE) -hankkeen tavoitteena oli tehostaa sulautettujen laitteiden laitealustojen ja ohjelmistojen uudelleenkäyttöä.

Sulautetun tietotekniikan piloteilla kehitetään älykkään liikenteen toiminnanohjausta

Sulautetun tietotekniikan avulla käytettävissä olevia energia- ja tiedonsiirtoresursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja joustavasti myös liikenteen toiminnanohjauksessa. Crafters-projektissa luodaan avoimeen lähdekoodiin perustuvia, ympäristön vaihteleviin vaatimuksiin mukautuvia sovelluksia ja sovellusympäristöjä, jotka ovat tiedonkäsittelykapasiteetiltaan säädeltäviä ja keskenään yhteistyöhön kykeneviä sekä helposti muokattavia.

Tietoturvallinen suositusinfrastruktuuri avoimessa monitoimijaympäristössä

Hankkeessa kehitettiin käytännön toteutus, jonka avulla kuluttaja voi jakaa ja jopa myydä automaattisesti rikastuvaa personointitietoa ilman, että hänen yksityisyytensä vaarantuu. Ubiikkien palvelujen personointi on tähän saakka ollut haasteellista, sillä monitoimijaympäristössä eri tahot eivät lähtökohtaisesti saa jakaa asiakastietoa keskenään. 

Ubiikit M2M-palveluverkot

ITEA2 Usenet -projektin tarkoituksena oli mahdollistaa innovatiiviset M2M-palvelut, joita tuottavat erilaiset heterogeeniseen ja langattomaan internet-verkkoon kytketyt koneet ja laitteet.

Vaikean ympäristön mittausverkko

Hankkeen tavoitteena oli arvioida tapoja, joilla mitataan signaalin etenemistä sellaisessa paikassa, jossa tavanomaiset mittaukset ovat erittäin vaikeita esimerkiksi kaivosten bioliuotuskasoissa, kompostissa tai kosteissa ympäristöissä.

Ympäristötiedon mediaattori ja ketterä akustinen sensori

Hankkeessa toteutettu mediaattori kykenee yhdistämään monimuotoisia ympäristötietolähteitä ja palveluja. Mediaattorilla voidaan esimerkiksi yhdistää kuluttajaelektroniikalla toteutetun ketterän akustisen sensorin mittauksia vallitsevaan säätilaan ja siten analysoida mm. melun kulkeutumista kaupunkiolosuhteissa.

Älykäs valaisu huomioi käyttäjänsä

Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia tapoja ohjata valaistusta älykkäästi. Hankkeessa haetaan konkreettisia käyttötapoja älykkäälle valaistuksen ohjaukselle, jossa hyödynnetään suomalaisten yritysten ratkaisuja ja tutkimuslaitosten osaamista. Älykkäästi ohjatulla valaistuksella voidaan energiansäästön ohessa opastaa ja houkutella asiakkaita, synnyttää mielikuvia ja tunnelmia sekä luoda illuusioita erilaisista konteksteista ja käyttötilanteista.

Älykästä ja ymmärrettävää tietoa ympäristöstämme

Ympäristömme on täynnä erilaisia laitteita, esineitä ja paikkoja ja meillä tulee olla keino saada niistä tietoa ja hyödyntää näiden tuottamaa tietoa. Useista lähteistä saatavan tiedon myötä käyttäjät ja laitteet voivat toimia älykkäämmin: ympäristö mukautuu käyttäjän tarpeisiin, energian käyttöä voidaan pienentää ja uudelleenhyödynnettävän tiedon ympärille voidaan luoda uusia palveluita ja sovelluksia.