Turvallisuus

Kansainvälinen yhteistyö

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma: FP7 – Security research

EU:n 7. puiteohjelman Security-ohjelma muodostaa jatkossa merkittävimmän rahoituslähteen security-alan tutkimukselle Euroopassa. Vuonna 2007 aloitetun ja vuoteen 2013 kestävän ohjelman on suunniteltu osoittavan security-tutkimukseen ensimmäisenä vuotena noin 100 M€ rahoituspanoksen. Ohjelman yhteisbudjetti on 1.3 Mrd€. Rahoitus tutkimusprojekteille suunnataan vuotuisten hankehakujen perusteella. Hakukohtainen tieto on saatavilla ohjelman FP7/Security-sivulla.

Osallistuminen tutkimusprojekteihin edellyttää kaikilla tasoilla kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Näiden löytymistä voidaan edesauttaa hyvillä kotimaisilla referensseillä ja verkottumisella kansainvälisen teollisuuden kanssa. Tekesin Turvallisuus-ohjelma verkottaa kansallisia toimijoita eurooppalaiseen yhteisöön mm. messuilla.

EU:n tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma: muut tutkimusalueet

Puiteohjelman muut tutkimusalueet, kuten liikenne, energia, ympäristö, terveys ja elintarviketutkimus, tarjoavat lisää mahdollisuuksia turvallisuuden kehittämiselle eri yhteiskunnan alueilla. Safety-alueen tutkimusta tehdään puiteohjelmassa paljon, mutta varsi hajautetusti eri osa-aluilla. Vahvoja kotimaisia osaamisverkostoja kehittämällä maksimoidaan puiteohjelmatutkimuksesta saatava hyöty.

EPCIP – European Programme for Critical Infrastructure Protection

EU:n ohjelma kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi (EPCIP) tarkastelee ja tukee keinoja parantaa kriittisten infrastruktuurien suojaamista. Suojauskeinoja tarvitaan erityisesti osana terrorismin torjuntaa, mutta myös muiden syiden kuten luonnon-katastrofien ja teknologisten katastrofien varalta. Kriittiset infrastruktuurit ovat sellaisia yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeitä järjestelmiä, joiden toiminta vaikuttaa useamman kuin yhden Euroopan valtion alueella, ja joiden tehokas suojaaminen vaatii yhtenäisiä ja koordinoituja suojausjärjestelyjä ja valtiorajat ylittävää yhteistyötä.

EU-komissio rahoittaa pilottiohjelmassaan EPCIP-ohjelman tavoitteita tukevia menetelmäkehityshankkeita.

EDAn (European Defence Agency) tutkimushankkeet

Euroopan puolustusvirasto koordinoi ja rahoittaa feasibility studyn luonteisia pieniä tutkimushankkeita Cap Technology listalle valitsemillaan aihealueilla. Mukaan pääsy tiettyyn hankkeeseen perustuu tarjouskilpailuun ja edellyttää vahvaa teknistä osaamispohjaa ja kokemusta, projektikonsortiossa hyödynnettävää verkottumista ja referenssejä valmistuneista projekteista. Kokemuksen mukaan EDAn hankkeet helpottavat oleellisesti mukaanpääsyä Eurooppalaiseen teolliseen yhteistyöhön.

USA – Department of Homeland Security (DHS) /Department of Defence (DOD) tutkimus

Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin turvallisuus (security) -tutkimukseen tai tuotekehitykseen panostaminen Yhdysvalloissa ovat kohonneet dramaattisesti. Kasvava tutkimustarve luo mahdollisuuksia myös suomalais-yhdysvaltalaiselle tutkimusyhteistyölle.

US DOD ja DHS etsivät parhaillaan uusia ja innovatiivisia teknologioita sekä sotilas- että siviiliturvallisuuden käyttöön. Muutamat suomalaiset turvallisuusalan yritykset ovat jo onnistuneet saamaan sopimuksia. Valtaosa saaduista tutkimussopimuksista on toteutettu alihankintana isomman US-yrityksen ollessa pääsopimuskumppani DOD:n tai DHS:n kanssa, mikä on nähty tähän mennessä toimivaksi tavaksi päästä osin suojelluille markkinoille.

Yhdysvalloissa toteutetaan myös safety-puolella merkittäviä tutkimusprojekteja ja varsinkin säädösten ja rajoitusten kannalta merkittävää tutkimus ja kehitystoimintaa jossa Suomalaisilla tutkimustahoilla on kasvava potentiaalinen yhteistyömahdollisuus (NIST – rakennetun ympäristön turvallisuus, NIOSH-työturvallisuus, CSI-logistiikka, USDA-elintarviketurvallisuus, ICT-alueen lukuisat kansalliset turvallisuusprojektit).

Tekesin Turvallisuus-ohjelmalla on yhteydet yhdysvaltalaisiin toimijoihin. Ohjelma on järjestänyt market entry-valmennusta Yhdysvaltain markkinoille ja tarjoaa rahoittamilleen projekteille näkyvyttä yhdysvaltalaisille yhteistyökumppaneilleen.

Bonus-169 – Joint Baltic Sea Research Programme

Bonus-169 -ohjelman avulla tuetaan Euroopan kestävää kehitystä Itämeren ja sitä ympäröivän alueen tutkimuksen avulla, mukana ovat luonnollisesti myös turvallisuuskysymykset.

Muut alueet

Useilla EU jäsenvaltioilla sekä muilla valtioilla on käynnissä oma kansallinen turvallisuusohjelmansa joissa osissa teknologinen ja/tai liiketoimintanäkökohta on yhtäläisesti nostettuna pääkriteeriksi. Yhteistyö soveltuvin osin näiden kansallisten ohjelmien kanssa toteutetaan tapauskohtaisesti. Osalla aihealueista on tunnistettu yhteistoimintamahdollisuuksia mm. Persianlahden, Venäjän ja Kiinan markkinoille. Tekesin Turvallisuus-ohjelma hankkii markkinatietoa ja järjestää kansainvälistymistä tukevia toimia yritysten yhteisten toiveiden pohjalta. Ole siis meihin yhteydessä!