Rakennettu ympäristö

LEAN – Lisää arvoa ja hukkaa pois

Kehittämällä uusia tuotteita ja niihin kytkeytyviä tuotantotapoja ja työkaluja voidaan poistaa tehottomuutta ja hukkaa sekä keskittyä niihin tekijöihin, jotka ovat asiakkaan ja käyttäjien näkökulmasta keskeisiä. Arvontuoton kehittämisessä oleellista on keskittyä niihin tekijöihin, joita asiakkaat arvostavat ja pitävät tärkeinä. Arvoketjun luomisen perustana on tunnistaa tuotteeseen tai palveluun arvoa tuottavat toiminnot ja erottaa ne arvoa tuottamattomista toiminnoista eli hukasta. Lean-periaatteiden mukaan toimiminen edellyttää yritykseltä kokonaisvaltaista lähestymistä ja sen noudattamiseen sitoutumista. Tärkeää on, että yritys tarkastelee omaa toimintaansa kriittisesti ja tunnistaa mahdollisuudet leanin soveltamiseen.

Lean-ajattelussa on kolme keskeistä osaan: ihmisten kehittäminen, prosessien kehittäminen sekä työkalujen ja teknologian kehittäminen. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, ja yrityksen tulee pystyä kehittämään näitä kaikkia alueita.