Rakennettu ympäristö

Kestävän kehityksen korjauksilla kannetaan vastuuta

Olemassa olevan rakennetun ympäristön sisällä korjaus- ja täydennysrakentaminen ovat tehokkaita keinoja alueiden kestävälle uudistamiselle etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on keino edesauttaa sekä palvelujen laatua että säästää laajempia luonnontilassa olevia alueita. Eheä yhdyskuntarakenne on energiatehokas ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna hajautuneeseen rakenteeseen. Myös rakennusten korjausten yhteydessä on selvitettävä mahdollisuudet parantaa energiataloutta teknisesti ja taloudellisesti järkevillä toimenpiteillä, kuten lämmöneristyksellä, ikkunoilla, lämmöntalteenotolla ja energiapiheillä sähkölaitteilla. Energiajärjestelmiä uusittaessa on mahdollisuus suosia uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energialähteitä.

Keskeisessä asemassa kestävän kehityksen mukaisilla korjauksilla on energiatehokkuuden parantaminen. Energiatehokkuuden parantamisessa erityyppiset tietotekniset ratkaisut ja digitaalisuus tukevat tavoitteiden saavuttamista sekä korjausprosessissa että käytön aikana ohjaamalla kuluttajia tekemään hyviä valintoja tai ohjaamalla rakennuksen järjestelmiä toimimiaan optimaalisesti. Toinen vaihtoehto kestävän kehityksen tukemisessa on uusiutuvien luonnonvaroja käyttö energiantuotannossa. Tällöin keskeiseen asemaan nouseekin alueellinen hajautettu energiatuotanto. Lisäksi uusiutumattomia luonnonvaroja säästetään, kun korjausrakentamisessa materiaalia kierrätetään. Keinoja ovat olemassa olevan rakennuskannan käyttö raaka-aineena uusien tilatarpeiden tyydyttämiseen, korjausrakentamisen yhteydessä syntyvien purkujätteiden hyödyntäminen ja arvoa lisäävä kierrätys.