Rakennettu ympäristö

Korjausrakentamisen uusia palveluja ja toimintamalleja

Korjausrakentaminen on perinteisesti ollut käsityövaltaista ja korjausrakentamisen teknologia, tuotantotavat sekä palvelut ovat kehittyneet hitaasti. Myös rakennusalan tutkimus- ja kehitystoiminta on painottunut pitkälti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisen haaste on kehittää korjausrakentamiseen soveltuvia toimintamalleja ja palveluita, jotka ottavat paremmin huomioon rakennusten käyttäjät sekä muut korjausrakentamisen erityispiirteet. Korjausrakentamisessa korostuukin palvelunäkökulmat niin suhteessa käyttäjiin, asukkaisiin kuin myös omistajiin. Keskeistä on kehittää toimintamalleja, jotka mahdollistavat eri ratkaisuvaihtoehtojen vertailut, jotta voidaan löytää kyseiseen kohteeseen sopivimmat korjausratkaisut.

Uusien korjauskonseptien kehittämisessä on huomioitava suunnittelun, uusien tuoteratkaisujen ja korjausprosessin näkökulmat. Perinteiset toteutusmuodot pitävät nämä näkökulmat toisistaan erillään. Asiakkaiden kannalta korjaushankkeiden läpivientiä pitää pystyä nopeuttamaan merkittävästi ja palvelunäkökulman lisääminen nopeuttaa korjaushankkeiden aloittamista ja läpivientiä. Myös korjausmenetelmät on saatava vähemmän häiriöitä tuottaviksi. Menetelmien on oltava sekä asiakas- että tuotantolähtöistä, sillä asiakaslähtöisyys mahdollistaa todellisiin palvelutarpeisiin vastaamisen ja tuotantolähtöisyydellä laatua voidaan hallita kustannustehokkaasti. Uusien palveluiden ja toimintamallien avulla voidaan vähentää myös erityisesti asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon liittyviä vaikeuksia. Erityisesti avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva tiedottaminen on keino, jolla päätöksenteon vaikeutta voidaan vähentää ja asukastyytyväisyyttä lisätä.