Tee palvelusta bisnestä – menesty huomisen markkinoilla

Mitä palvelujen kehittäminen voisi sinun yrityksellesi tarkoittaa? Tekes tarjoaa rahoitusta, apua ja verkostoja monenlaiseen palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen kaikilla toimialoilla.

Mitä hyötyjä palveluliiketoiminnan kehittäminen tuo sinulle ja asiakkaallesi?

Palveluja ja palveluliiketoimintaa kehittämällä muutkin kuin perinteisten palvelualojen yritykset voivat:

 • erottua kilpailijoista
 • sitouttaa asiakkaitaan
 • kilpailla laadulla ja kokonaispalvelulla, ei hinnalla
 • toimia markkinalla, joka kasvaa tuotemarkkinoita nopeammin
 • tuottaa palveluja tehokkaammin
 • tuottaa tasalaatuisempia palveluja.

Palveluliiketoiminnan kehittäminen antaa monille kypsille toimialoille ja pitkään toimineille yrityksille tilaisuuden uudistua. Se voi myös auttaa löytämään uusia asiakaskuntia ja kehittämään uusia tuotesegmenttejä.

 

Palveluliiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille on tarjolla paljon mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja saada kehitystyöhön rahoitusta.

Mitä palvelujen kehittäminen on?

Palvelujen kehittämisen ei tarvitse olla rakettitiedettä. Yksinkertaisimmillaan varmistetaan, että palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Keskeistä on tuntea asiakkaan tarpeet ja toimintatavat: palvelun arvo syntyy siitä hyödystä, jonka asiakas palvelua käyttämällä saa.

Palveluliiketoiminnan kehittäminen voi kohdistua moneen eri osa-alueeseen:

 • verkostoihin ja arvoketjuihinorganisaatioon ja sen prosesseihin
 • teknologiaan ja tuotteisiin
 • asiakasrajapintaan ja jakeluun

Palveluliiketoimintaa voi kehittää pienillä askelilla toimintaa vähittäin parantaen tai pyrkiä hyppäyksiin, jotka saattavat kokonaan muuttaa yrityksen liiketoimintamallin tai ansaintalogiikan.

Ensiaskel palvelujen kehittämisessä on usein tuotteistamista.

Palvelun tuotteistaminen tarkoittaa usein

 • palvelun selkeää määrittelyä
 • palvelutuotannon prosessien parantamista
 • palvelun tai palvelutuotannon vakioinnin ja räätälöinnin suhteen selkeyttämistä
 • palvelun selkeää konkretisointia ja hinnoittelua asiakkaalle.

Palvelukehitys voi olla myös yrityksen koko liiketoimintaa ohjaava tekijä.

Palvelukeskeisessä liiketoiminnassa palvelua kehitetään ja tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelun arvo syntyy asiakkaan ja palveluntarjoajan yhteistyönä, ei irrallisena ja valmiina palveluna, jonka asiakas ostaa. Palvelukeskeinen liiketoiminta vaatii asiakkaiden tarpeiden hyvää tuntemista ja tiivistä yhteistyötä.

Kenen kannattaa kehittää palveluliiketoimintaa?

Miten palvelujen kehittäminen liittyy juuri sinun yritykseesi? Voiko palveluliiketoiminnan kehittäminen olla avain yrityksesi toiminnan kasvuun?

Palveluliiketoimintaa ei tehdä vain perinteisillä palvelualoilla. Palvelusta tulee yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa myös perinteisillä tuotemarkkinoilla ja valmistavassa teollisuudessa.
Jokaisen yrityksen kannattaa selvittää, mikä merkitys palveluilla on omassa liiketoiminnassa ja miten niitä voi kehittää.

Palvelujen kehittämistä voi tehdä monella eri tasolla:

 • Globaalit pelurit: kansainvälisillä ja kilpailluilla markkinoilla toimivien yritysten on välttämätöntä kiinnittää huomiota palveluihin riippumatta yrityksen toimialasta, tuotteista ja ansaintamallista.
 • Kypsillä markkinoilla ja perinteisillä aloilla toimiville yrityksille palveluliiketoiminnan kehittäminen voi avata uusia asiakaskuntia ja liiketoiminnan uudistuminen parantaa kilpailukykyä.
 • Pienenkin yrityksen kannattaa varmistaa, että palvelujen tuotantoprosessi on tehokas ja laadukas.

 

Miten lähteä liikkeelle?

Oman liiketoiminnan nykytilan arvioiminen on paras tapa aloittaa.

Yrityksen tilannetta voi kartoittaa esimerkiksi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä asiakkaasi todella tarvitsevat?
 • Mikä on tarjoamasi palvelun rooli asiakkaan toiminnassa?
 • Mikä on asiakkaan kokema arvo ja mistä se syntyy?
 • Mitkä ovat asiakkaan kokemat vaihtoehdot yrityksesi palvelulle – minkä asian palvelunne ratkaisee?
 • Kuinka ennakoit asiakkaan haasteita ja tarjoat niihin aktiivisesti ratkaisuja?
 • Millaisia uusia toimintamalleja tarvitaan, jotta liiketoiminta voi kasvaa ja kehittyä (ansaintalogiikka, asiakasymmärryksen luominen ja hyödyntäminen, ennakointi)?
 • Millaisia resursseja tarvitaan, jotta liiketoiminta voi kasvaa ja kehittyä haluamaasi suuntaan (kyvykkyydet, osaamiset, menetelmät, teknologiat)?
 • Miten uudenlainen liiketoiminta voisi skaalautua kansainvälisesti?
 • Miten hallitset ja suunnittelet liiketoimintasi vaatimaa kehitystyötä (kehitystyön vaiheet, kustannukset, kesto, käytettävät resurssit)?