Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa

L-I-I-D-E-R-I-T aamukahvitilaisuudet

Kampanjan L-I-I-D-E-R-I-T vuoden 2014 aamukahvitilaisuuksien videot ovat katsottavissa

L = Läsnäolo 10.12.
I = Inspiroiva iso kuva 14.5.
I = Itsensä johtaminen 10.6.
D = Dialogi ja yhteistyö 28.8.
E = Eettisyys ja vastuullisuus 24.9.
R = Rohkeus ja muutoskyky 28.10.
I = Ilo, innostus ja intohimo 19.11.
T = Tuottavuus – mukana kaikissa aamukahvitilaisuuksissa

 

L = Läsnäolo

 • Olla henkisesti läsnä ja pysähtyä eri työtilanteissa, kohtaamisissa ja olosuhteissa.  
 • Havainnoida tietoisesti ja neutraalisti tapahtumia sisäisesti (esimerkiksi oma ajattelu ja tunteet) ja ulkoisesti (ympäristön tapahtumat, ilmiöt tai ihmiset). Intuition voiman hyödyntäminen.
 • Energian ja huomion suuntaamista juuri meneillään olevaan hetkeen. Läsnäolo ilman että analysoi mennyttä tai pohtii tulevaa.  
 • Olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän näkemyksistään. 
 • Olla tavoitettavissa ja helposti lähestyttävissä fyysisesti tai virtuaalisesti.
 • Fyysinen läsnäolo auttaa tulkitsemaan myös ei-verbaalista kommunikaatiota (eleet, ilmeet, puheensävy). 
 • Läsnäolo ja pysähtyminen mahdollistavat satunnaisia kohtaamisia, jotka lisäävät yllättävää luovuutta ja vuorovaikutusta. 

Johtaja varmistaa pelisäännöt yhteydenpidolle ja yhteisille tapaamisille jotka edistävät yhteenkuuluvuutta (eritoten hajautetuissa tiimeissä sekä etätyöläiset huomioiden). 

Johtaja kuuntelee, osallistaa, antaa aikaa ja tukea työntekijöille.

I = Inspiroiva iso kuva

 • Ymmärtää organisaation toiminnan merkitys, miksi ja mitä suurempaa tarkoitusta varten olemme olemassa?
 • Valintoja mihin toiminta suunnataan. Fokuksen kohdistaminen oleelliseen.
 • Jokainen tuntee olevansa osa suurempaa, merkityksellistä kokonaisuutta. Henkilökohtainen sitoutuminen ja motivaatio kasvavat.

Johtaja luo mahdollisuuden kaikkien osallistumiseen ja ottaa sidosryhmät mukaan laatimaan strategiaa. Inspiroivien merkitysten luominen on avainasemassa.  

Johtaja kirkastaa jokaisen työntekijän ja tiimin oman toiminnan merkityksen osana kokonaisuutta.

I = Itsensä johtaminen

 • Itsetuntemus niin osaamisten, ammatillisten taitojen ja pätevyyksien kuin kehon, mielen, tunteiden, tarpeiden, arvojen ja uskomustenkin osalta. 
 • Itsereflektoinnin taito. Omien toimintatapojen, vahvuuksien, vaikuttimien ja kehittämisen kohteiden tunnistaminen ja aitous toiminnassa.
 • Parhaan mahdollisen tavan valitseminen kussakin tilanteissa. 
 • Itseluottamusta, itseohjautuvuutta ja priorisointikykyä. 
 • Vastuun kantaminen omista työtehtävistä, niiden etenemisestä ja onnistumisen varmistamisesta. Tahto ja asenne tehdä parhaansa, onnistua ja pyrkiä huippusuoritukseen. Tehdä se mitä lupaa. 
 • Vaikuttamisen mahdollisuus. Vapaus valita työn tekemistä parhaiten tukeva aika, paikka, työvälineet, käytännöt ja muut työn tavat.  

Johtaja näyttää omalla esimerkillään ja teoillaan suuntaa muille ja antaa työkaluja itsensä johtamisen edistämiseen.

 

D = Dialogi ja yhteistyö

 • Aitoa ja arvostavaa, vastavuoroista, tasavertaista ja empaattista kohtaamista ja vuorovaikutusta. Toisen aktiivinen kuuntelu ja kuulluksi tuleminen. Uskallusta ja kykyä ilmaista ja jakaa omat mielipiteensä sekä olla tarvittaessa eri mieltä. 
 • Aktiivinen tiedon jakaminen ja hallinta. 
 • Palautteen antaminen, saaminen ja pyytäminen. 
 • Muiden auttaminen. Antaa muille onnistumisen avaimia. 
 • Erilaisuuden ymmärtämistä ja hyödyntämistä. Valmiutta kohdata omista ajattelumalleista poikkeavia näkökulmia ja halukkuus neuvotella erimielisyyksistä. Ongelmatilanteiden nopea ratkominen.
 • Yhteisten merkitysten ja ymmärryksen luomista. 
 • Kaikkien osallistamista ja kysymysten esittämistä ymmärryksen luomiseksi. Yhteistyön luova prosessi sidosryhmiä ja verkostoja jatkuvasti osallistaen. 

Johtaja huomioi kaikki työntekijät tasapuolisesti ja oikeudemukaisesti. Hän osaa johtaa monimuotoisuutta, yksilöllisyyden huomioiden. Hän antaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa sekä omaan työhön että työpaikan kehittämiseen. Hän saa erilaiset yksilöt huippusuorituksiin yhdessä.  

Johtaja mahdollistaa erilaisten sidosryhmien kuulemisen, niidenkin jotka eivät suoraan linkity toimintaan. Yhä enemmän yhteistyötä ja yhdessä kehittämistä tehdään virtuaalisesti. Dialogin mahdollisuus erilaisia kanavia ja teknologioita hyödyntäen.

E = Eettisyys ja vastuullisuus

 • Organisaation pitkäjänteiseen kestävään kehitykseen pyrkivä toiminta. 
 • Taloudellisten ja laillisten näkökulmien lisäksi huomioidaan myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat.  
 • Vaikutusten huomioiminen koko toiminnan ja arvoverkoston läpi. Aktiivinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. 
 • Läpinäkyvyyttä, johdonmukaisuutta, reiluutta ja oikeudenmukaisuutta.  
 • Eettisten ja moraalisten näkökohtien huomioiminen valintoja ja päätöksiä tehtäessä.
 • Vastuun kantaminen siitä mitä on luvannut.  Sen tekeminen mitä lupaa ja puhuu. 
 • Kyky tunnistaa moraalisia ongelmia ja ristiriitaisia odotuksia omassa ja sidosryhmien toiminnassa. 

Johtaja kantaa päävastuun siitä, että yrityksen liiketoiminta ja yritystoiminta on vastuullista, kestävää ja kannattavaa. Vastuullinen yritys varmistaa itselleen parhaat toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa.

R = Rohkeus ja muutoskyky

 • Rohkeus, kyky ja halu kokeilla uutta ja uudistua. 
 • Luopua vanhoista toimimattomista ajattelu- ja toimintamalleista, mennä yli omien mukavuusrajojen.  
 • Avoin ja positiivinen asenne uusille asioille. 
 • Rohkeus kohdata erilaisuutta ja olla eri mieltä.
 • Ottaa esille ongelmia ja tarttua epäkohtiin. 
 • Rohkeus tehdä oikeita päätöksiä ja uskallus muuttaa niitä, jos ne eivät toimi. 
 • Riskinottokykyä.
 • Kykyä sietää epävarmuutta, jatkuvaa muutosta ja kyetä toimimaan epämiellyttävissäkin tilanteessa.

Johtaja edistää kulttuuria jossa epäonnistumisista ja mokista löydetään oppimista, oivalluksia ja uusia mahdollisuuksia. Tilanteiden ja konfliktien selvittäminen oikeudenmukaisesti ja viivyttelmättä. 

Johtaja mahdollistaa kokeiluja ja uudistumista eri toiminnoille ja toimintamalleille. Muistaen että pienetkin ideat ovat askel eteenpäin.

 

I = Ilo, innostus ja intohimo

 • Työn iloa voi löytää ja kokea monista eri asioista. 
 • Ilon ja innostuksen tartuttamista toisiin. Innostamista. 
 • Innostumista itse, vastuuta omasta ilosta ja ilon ilmapiiristä. 
 • Innostumista ideoista ja muutoksista. 
 • Intohimon löytämistä omaan tekemiseen.
 • Huomio onnistumisiin ja vahvuuksiin.

Johtaja voi lisätä innostusta ja iloa edistäviä tekijöitä ja puitteita.

Johtaja lisää  työn ilon kulttuuria: edistää hyvinvointia työssä, työn mielekkyyttä, luovuutta ja positiivista ilmapiiriä.

Johtaja arvostaa ja palkitsee saavutuksia ja onnistumisia. Niitä on hyvä myös juhlia. Hän vahvistaa myönteisyyden asennetta ja antaa hyvän kiertää.

T = Tuottavuus

 • Tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • L-I-I-D-E-R-I konseptin kaikki teema-alueet edistävät tuottavuutta. 
 • Aikaansaamiseen tarvitaan organisointikykyä, järjestelmällisyyttä ja jämäkkyyttä. 
 • Luottamus ja sen kehittäminen on kaiken toiminnan ytimessä.
 • Tuottavuus on taloudellista tai toiminnallista näkökulmista esim. kustannustehokkuutta, tuloja, omaisuutta / varoja, riskien hallintaa. 
 • Tuottavuus voi olla käyttöarvoa (esim.  laatu, tehokkuus, toimivuus), aineetonta arvoa (osaamiset, brändi, maine, oikeudet, asiakassuhteet..), tunnearvoa tai yhteiskunnallista arvoa (ympäristö, sosiaalinen vaikutus).
 • Edelläkävijyyttä, kilpailuetua, kilpailukykyä
 • Liiketoiminnan uudistaminen vaatii koko verkoston mukaan ottamista (yrityksen oma osaaminen, toimittajat ja kumppanit, muut sidosryhmät)

Johtaja seuraa aktiivisesti tavoitteita, toteutuneita tuloksia ja saatua palautetta. Hän puuttuu poikkeamiin. 

Hän huolehtii, että  kaikilla on selkeät toimenkuvat ja odotukset. Hän edistää osaamista ja oppimista, uusien työtapojen ja menetelmien kokeiluita sekä verkostoituu.

Monimutkaisuuden lisääntyessä johtajan seuraa entistä enemmän toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia ilmiöitä,  jotta organisaatio pystyy vastaamaan muutostarpeisiin ajoissa.