Innovaatiotutkimus

Vihreä ja kestävä kasvu – politiikkamahdollisuudet ja -haasteet

Vihreän kasvupolitiikan implementointi ja hallinnointi

Green Transitions: Global and Local Policies, Institutions and Experiences in Finland and Emerging Economies
Helsingin yliopisto: Karoliina Snell

Green Transitions – Global and Local Policies, Institutions, and Experiences in Finland and Emerging Economies (GreenTrans) -tutkimushanke identifioi ja analysoi erilaisia meneillään olevia ja potentiaalisia polkuja vihreisiin muutoksiin. Se tutkii vihreän kasvun ja kestävyyden ideoita, aloitteita ja käytäntöjä sekä analysoi sosioteknisten järjestelmien (regimes) syntymistä, muuntumista ja heikkenemistä edesauttavia ja rajoittavia hallinnan mekanismeja. Hanke on tulevaisuuteen suuntautunut ja ennakoiva pyrkiessään tunnistamaan sekä olemassa olevia että mahdollisia kehityssuuntia, jotka voisivat edesauttaa uusia teknologisia ja systeemisiä avauksia. Se keskittyy erityisesti suomalaiseen vihreän kasvun politiikkaan sekä niihin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin, joita tähän liittyvät politiikkatoimet luovat vihreiden innovaatioiden kehittämiselle globaalissa toimintaympäristössä.

Teoreettisesti hanke hyödyntää nk. multi-level perspective (MLP) -lähestymistapaa, joka yhdistää mikro- ja makro-tasojen analyyseja poliittis-taloudellisista muutoksista suhteessa vihreään teknologiaan. Analyysit sisältävät kaksi eri tutkimusnäkökulmaa:

  1. Kansallisen tason politiikka-analyysi: Miten vihreä kasvu ymmärretään ja miten sitä toteutetaan Suomessa eri sektoreilla ja politiikka-alueilla, erityisesti kansallisessa innovaatio- ja ympäristöpolitiikassa?
  2. Paikallisten case-tapausten analyysi globaalissa ympäristössä ("glokaali taso"): Minkälaisia mahdollisia ja olemassa olevia vihreän kasvun yhteistyön alueita suomalaisten yritysten ja nousevien talouksien, erityisesti Brasilian, Meksikon ja Intian välillä voidaan tunnistaa?

Projektin kotisivut

'Siirtymähallinnan näkökulma' – case liikennesektori

Future Innovations and Technology Policy for Sustainable System-level Transitions: Case of Transport
Aalto Yliopisto: Paula Kivimaa

Vihreä kasvu edellyttää systeemisiä innovaatioita, joita on menestyksellisesti tutkittu sosioteknisen transition käsitteen avulla. Systeemisten innovaatioiden tukeminen on vaikeaa, koska ne edellyttävät tutkimusrahoituksen lisäksi ohjauskeinoja, joilla vaikutetaan olemassa olevaan, muutoksia vastustavaan sosiotekniseen järjestelmään. Liikennejärjestelmän muutos energiatehokkaampaan ja vähemmän öljyriippuvaiseen suuntaan on tyypillinen vakiintuneen sosioteknisen järjestelmän muutos, jossa innovaatiopolitiikkaan tarvitaan uutta ajattelua.

Tutkimuksessa selvitetään innovaatiopolitiikan vaihtoehtoja 1) energiatehokkuuden parantamiseksi ja liikennetarpeen vähentämiseksi, 2) biopolttoaineiden ja sähköautojen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja 3) joukkoliikenteen kaluston ja palvelujen parantamiseksi.

Yleistavoitteena on tuottaa ohjauskeinovaihtoehtoja innovaatiopolitiikalle, joka edistää systeemisiä innovaatioita liikennesektorilla. Pääasialliset tutkimuskysymykset ovat:

  • Kuinka systeemisten innovaatioiden pitkän aikavälin haasteita hallitaan (uusien teknologioiden sivuvaikutukset, jumittuminen suboptimaalisiin vaihtoehtoihin, ohjauskeinojen ennustettavuus, kysyntä- ja tarjontalähtöisten keinojen tasapaino)
  • Kuinka innovaatioverkostot syntyvät ja kehittyvät, ja miten innovaatiopolitiikan keinot vaikuttavat näihin verkostoihin, joissa on mm. yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja käyttäjiä
  • Mitkä ovat suomalaisen liikenteen vihreän kasvun tiekartan elementtejä?

Hanke on käynnissä 2012-2013 Aalto-yliopiston, kauppakorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Projektin kotisivut