Innovaatiotutkimus

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan työkalut ja monitorointi

Statistical Indicator Development for User Innovation Transfers in Finland
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT): Jari Kuusisto, SC-Research Institute/LUT

Julkinen tiivistelmä:
InFi-projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa käyttäjien (kuluttajien) osallistumisesta innovaatiotoimintaan. Kuluttajat ovat merkittävä innovaatioiden lähde sekä innovaatiotoiminnan resurssi, mutta tästä aiheesta on hyvin rajoitetusti tutkimustietoa. Projektissa tehdään kaksivaiheinen haastattelututkimus, jonka kautta tietoa hankitaan yli 3000 suomalaiselta kuluttajalta heidän osallistumisestaan innovaatiotoimintaan. Keskeisenä tavoitteena on luoda uusia käyttäjien innovaatiotoimintaa kuvaavia indikaattoreita joita voidaan jatkossa hyödyntää tehokkaasti sekä Suomessa että kansainvälisesti

Julkaisuja:

Social media supported indicators for monitoring and evaluating user-driven innovation
VTT, Tampereen teknillinen yliopisto: Minna Isomursu, VTT

Julkinen tiivistelmä:
Sindi-projekti on yhteistyöprojekti VTT:n, Tampereen teknisen yliopiston ja Stanfordin Media X Innovation Ecosystems ryhmän kanssa. Tavoitteena on kehittää ja validoida käyttäjälähtöisten ICT-tuettujen palveluinnovaatioiden indikaattoreita. Projektissa kehitetään työkaluja indikaattorien visualisointiin ja hyödyntämiseen. Sindi-projekti hyödyntää kasvavaa sosiaalisesti rakentuvaa digitaalista tietovarantoa, ja sosiaalisen median työkaluja indikaattoreihin liittyvään mittaamiseen, visualisointiin ja hyödyntämiseen.

Julkaisuja:

Kysyntä- ja käyttäjälähtöinen innovaatiojohtaminen julkisorganisaatioissa
Aalto/Kauppakorkeakoulu: Liisa Välikangas, Aalto

Julkinen tiivistelmä:
Tutkimushankkeessa mallinnetaan kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiojohtamisen toimintamalleja ja prosesseja sekä näiden tehokuutta todentavia suorituskykyindikaattoreita julkisorganisaatioissa, erityisesti kunnissa. Tutkimushankkeessa innovaatiot nähdään johtamisen prosessina liittäen ne organisaatioiden muutoskestävyyden näkökohtiin. Johtamisen funktioita tarkastellaan organisaation sisäisten toimintojen sekä ulkoisten toimintaympäristötekijöiden kautta ottaen huomioon palveluiden käyttäjät ja asiakkaat olennaisia johtamisprosessin osapuolina. Metodologisesti tutkimus nojaa grounded theory -tyyppiseen lähestymistapaan ja siinä hyödynnetään etnografisia tutkimusmenetelmiä. Yhtenä tutkimustapauksena on palvelujen tuottaminen käyttäjien toimesta mahdollisimman itsenäisesti kustomoiden ne tarpeidensa mukaan tiettyjen puitteiden rajoissa. Muitakin tapauksia tutkitaan vertailuesimerkkeinä ja tunnistettuina hyvinä käytäntöinä. Hanke tuottaa konkreettisia malleja kuntakentän ja kuntaorganisaatioiden kehittämiskumppaneiden käyttöön sekä politiikkasuosituksia kunta- ja innovaatiopolitiikan toteuttajille.

Julkaisuja: