Innovaatiotutkimus

Policy brief

Policy Brief -pohjat (docx) ja täyttöohje (pdf) hakuteemoihin:

2017

How can policy support the renewal of forest based manufacturing in Finland and Sweden?, Policy Brief 1/2017

The brief outlines the policies and actions needed to support innovation systems in Finland and Sweden that align with circular economy pathways.

2016

Challenges for the renewal of the forest based industry towards a sustainable circular bioeconomy, Policy Brief 11/2016

The brief identifies policy challenges of the sustainable bioeconomy transition process.

The renewal of forest-based industries needs to focus on environmental opportunities and challenges, Policy Brief 10/2016

The brief discusses the renewal of manufacturing related in wood cellulose textiles and wood constructions and the policy actions needed to promote the change.

Role of Retailing in Finnish Society, Policy Brief 9/2016

This brief discusses the potential of retail sector to Finnish economy, and seeks for concrete solutions for innovation policy in order to tap to this potential.

Financial information and the relocation choices of Finnish manufacturing firms, Policy Brief 8/2016

This brief questions to what extent are production relocation decisions financial decisions? And what implications this may have in innovation policy.

The role of manufacturing innovations in production relocation decisions, Policy Brief 7/2016

This study assesses how active are manufacturing firms in different types of manufacturing innovations, and how do manufacturing firms in Finland, Sweden and Denmark differ from each other in manufacturing innovations, relocation and performance?

Online Platforms in the Consumer 3D Printing: Business Models and Legal Challenges with Copyright, Policy Brief 6/2016

This brief focuses to consumer 3DP online platforms and gives clear suggestions for policy development regarding copyright issues.

Ekosysteemiperustainen innovaatiopolitiikka yhteiskunnallisen transition mahdollistajana, Policy Brief 5/2016

Julkisen sektorin toimilla ja politiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi ekosysteemien kehitykseen. Mutta miten se oikeasti tapahtuu?

Learning from country comparisons in renewing manufacturing towards a circular bioeconomy, Policy Brief 4/2016

What can we learn for policy from comparative bioeconomy transitions in Finland, Sweden and the Netherlands?

Ekoinnovaatioiden edistäminen – ehdotuksia politiikkatoimiksi, Policy Brief 3/2016

Ekoinnovaatioilla ja cleantech-alan start-up-yrityksillä on tärkeä rooli vihreän kasvun luomisessa, ja myös hallituksen kärkihankkeet korostavat puhtaiden teknologioiden edistämistä. Tämä tutkimus esittelee joukon ehdotuksia siitä miten tätä teemaa voisi vielä konkreettisemmin edistää politiikkatoimin.

Is production returning to Finland?, Policy Brief 2/2016

This brief gives insight on the current developments in production regarding trends in offshoring and reshoring and it reveals what are the drivers for these processes too. What kinds of companies bring production back to Finland?

Enforcing Patents in Europe: Challenges from 3D Printing Technology, Policy Brief 1/2016 (pdf)

This study is aimed to provide a solid basis to be able to understand possible concerns that might arise for patent law interpretation due to the advent of 3DP technology.

2015

Finding a needle in a haystack – Do strategic choices help in recognizing the best and the brightest firms?, Policy Brief 11/2015 (pdf)

This brief depicts how successful firms shape the renewal of manufacturing in different industries. It looks to success criteria of different strategies and role of change agents in business ecosystems.

Kohti ekosysteemiperustaista innovaatiopolitiikkaa, Policy Brief 10/2015 (pdf)

Politiikkakatsaus, joka esittää toimenpidesuositukset suomalaiselle innovaatiopolitiikalle ekosysteemiperustaisen politiikan toteuttamiseksi.

Liiketoimintaekosysteemit ja innovaatioalustat, Policy Brief 9/2015 (pdf)

Monikansallisten yritysten välinen kilpailu edellyttää uusilta startup-yrityksiltä kykyä kytkemään toimintansa osaksi laajempaa globaalia liiketoimintaekosysteemiä. Miten politikkatoimilla voidaan vaikuttaa tähän?

Radical Innovation – Create, Adapt, Co-operate or Centralize, Policy Brief 8/2015 (pdf)

On impacts of radical innovation in industrial renewal: Who captures value from radical innovations?

Lähienergiaekosysteemit, Policy Brief 7/2015 (pdf)

Ekosysteemiajattelun mahdollisuudet hajautetussa lähienergiantuotannossa

3D Printing or Additive Manufacturing in the industrial context, Policy Brief 6/2015 (pdf)

Mikä on Suomen asema ja kilpailukyky 3D tulostuksen kentässä?

Aineeton pääoma ja arvonluonti-projektin yhteenveto, Policy Brief 5/2015 (pdf)

Miten aineetonta pääoma rakentumista ja arvonluontia voi edistää yrityksissä ja politiikalla?

Impact of ecosystems: key results of the Finnish EnterGrow survey, Policy Brief 4/2015 (pdf)

To what extent are companies involved in ecosystems and what are their impact?

The New and Developing Retail Environment, Policy Brief 3/2015 (pdf)

How can we develop competitive innovations and ecosystems in Finnish retailing?

New forms of university-industry collaboration in Finland – key survey results, Policy Brief 2/2015 (pdf)

To what extent and how are universities able to utilize intangible assets of companies?

Inclusive communities linking Finnish economy with global human capital, Policy Brief 1/2015 (pdf)

How could Finland become better at utilizing foreign communities for innovation?

2014

Suomalaisen tutkimusjärjestelmän uusiutuminen. Policy Brief 11/2014 (pdf)

Minkälaisia laajoja ja sisällöllisiä siirtymiä on havaittavissa Suomen tutkimusjärjestelmässä ja miten ne ovat vaikuttamassa innovaatiokykymme?

Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden soveltamisen ajurit ja esteet asuinalueille. Policy Brief 10/2014 (pdf)

Miten asuinalueiden uusituvan energian innovaatiojärjestelmän kehittymistä voisi kiihdyttää julkisin toimepitein?

Radikaalien innovaatioiden rahoituskäytännöt. Policy Brief 9/2014 (pdf)

Millaisilla rahoituskäytännöillä voidaan parhaiten tukea radikaalien innovaatioiden syntyä?

Ekosysteeminäkökulma innovaatiopolitiikkaan. Policy Brief 8/2014 (pdf)

Mitä uutta ekosysteemin käsitteellä perustuvalla tarkastelutavalla on tarjota innovaatiopolitiikan toimijoille?

Strategic Research Management and Intellectual Renewal of University Research. Policy Brief 7/2014 (pdf)

How are new modes for steering university research in Finland affecting the renewal and innovativeness of scientific research?

Kestävä kaupunkiliikenne edellyttää järjestelmätason innovaatioita. Policy Brief 6/2014 (pdf)

Liikennejärjestelmän vihertyminen on kestävän kasvun tärkeä edellytys. Mikä on innovaatiopolitiikan rooli ja haasteet liikennejärjestelmän muutoksessa kohti vihreämpiä ratkaisuja?

Promoting a local transition – the case of renewable energy use in a new district. Policy Brief 5/2014 (pdf)

Which are the drivers and barriers for local renewable energy transitions related to new housing districts? How can such processes be stimulated through participatory processes and which is the role of different actors?

Systeeminen muutos ikääntyneiden palvelujärjestelmässä, Policy Brief 4/2014 (pdf)

Innovaatioiden käyttöönottoon ja levittämiseen turvallisen ikääntymisen kentässä liittyy esteitä, jotka jarruttavat ja ehkäisevät systeemin muutosta ja uudistumista. Mitä nämä esteet ovat ja millaisia ovat keinot niiden purkamiseen?

Systeeminen muutos ja innovaatiot: hankkeiden yhteenveto, Policy Brief 3/2014 (pdf)

Mikä on systeeminen muutos, miten se liittyy innovaatiotoimintaan ja mitkä ovat keskeisimmät haasteet ja mahdollisuudet Suomelle?

Immigration policy as a part of innovation policy, Policy Brief 2/2014 (pdf)

Finland has a well-educated immigration population that is underutilized for innovation. What kind of innovation communities have emerged and how could they be utilized better?

Inclusive innovation communities linking Finnish economy with global talent pool, Policy Brief 1/2014 (pdf)

The Finnish innovation system has been criticized for being to national. Which role could innovation communities play for sourcing global talent and globalizing innovation systems?

2013

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä, Policy Brief 8/2013 (pdf)

Mistä eri osatekijöistä aineeton pääoma koostuu yritystasolla? Miten aineetonta pääomaa johdetaan suomalaisissa yrityksissä, minkälaisia haasteita tähän liittyy myös innovaatioympäristössä laajemmin?

Aineeton pääoma talouden ajurina, Policy Brief 7/2013 (pdf)

Miten aineeton pääoma voi mitata? Mitkä aineettomat ajurit vaikuttavat talouteen Pohjoismaissa, mitkä ovat kansallisen aineettoman pääoman vaikutus taloudelliseen kasvuun?

Accelerating the path towards renewable energy and eco-efficient housing, Policy Brief 6/2013 (pdf)

Climate change challenges Finland to develop system-level innovations in renewable energy for global markets. What can be learnt from emerging paths towards eco-efficient housing, which are the key enablers and bottlenecks, and should new solutions be embedded in society?

Kehityksen kuudes aalto ja Suomi, Policy Brief 5/2013 (pdf)

Globaalitalous on uuden merkittävän kehitysaallon alkuvaiheessa, jonka keskiössä tulee olemaan resurssitehokkuus. Mitkä ovat Suomen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet globaalitalouden uudessa kehitysaallossa?

Globaalit verkostot innovaatiorahoituksessa, Policy Brief 4/2013 (pdf)

Globaalien verkostojen merkitys innovaatiorahoituksessa on kasvanut viime vuosina. Miten kansainvälinen verkostoituminen innovaatiorahoituksessa toimii ja tukee parhaiten toimijoiden menestystä eri olosuhteissa?

Systeemiset innovaatiot turvallisen ikääntymisen edistäjänä, Policy Brief 3/2013 (pdf)

Väestön ikääntymiseen liittyvä kasvava palvelutarve ja talouden kestävyysvaje luovat tarpeita ikääntyvien palvelujärjestelmien uudistumiselle. Minkälaisia haasteita ikääntyneiden palvelujärjestelmää koskevien systeemisten innovaatioiden luomiseen liittyy?

Brasilian merkitys Suomen innovaatiojärjestelmälle, Policy Brief 2/2013 (pdf)

Brasilia on nopeasti kehittyvä ja kasvava maa, joka hakee uusia innovaatiokumppaneita. Suomi ei vielä profiloidu Brasilian tutkimuskumppanina monista mahdollisuuksista huolimatta. Miten kumppanuutta Brazilian kanssa voisi vahvistaa ja samalla laaja-alaistaa Suomen asemaa nopeasti kehittyvissä maissa?

Käytännönlähtöisen innovaatiotoiminnan analysointi DARPA, Policy Brief 1/2013 (pdf)

Voiko radikaaleja innovaatioita edistää käyttäjälähtöisesti? Mistä ja miten radikaalien innovaatioiden visiot syntyvät, mitä voimme oppia USA:n puolustussektorin DARPAn toimintamalleista?

2012

Osallistavat innovaatiot BOP-markkinoilla, Policy Brief 3/2012 (pdf)

Mitä tarkoitetaan BOP-markkinoilla ja osallistavalla innovaatioilla? Miten suomalaisyritykset voisivat menestyksellisesti innovoida BOP-markkinoilla?

Sosiaalisesta mediasta dataa innovaatiotoiminnan ymmärtämiseen ja mittaamiseen, Policy Brief 2/2012 (pdf)

Miten innovaatiotoimintaa voisi laaja-alaisemmin ja ajantasaisemmin seurata ja mitata? Mitä uusia mahdollisuuksia sosiaalinen media tuo innovaatiotoiminnan mittaamiseen?

Innovaatioiden suojaaminen yritysten kasvun tukena, Policy Brief 1/2012 (pdf)

Mikä on yritysten IP-strategioiden merkitys yritysten kasvulle? Hyötyvätkö pienet innovatiiviset suomalaiset yritykset patentoinnista? Kuinka julkinen sektori voisi edistää yritysten aineettoman omaisuuden (IP) ja aineettomien oikeuksien (IPR) hallintaan liittyvää osaamista?