Innovaatiotutkimus

Systeemisten muutosten mahdollisuudet ja pullonkaulat

ICT

System-level Innovation and Change in Evolving Global Wireless Communications Industry
Hanken: Taina Tukiainen

This research is concerned with the strategic evolution of the global wireless communications industry. It focuses on system-level innovation and change in the different layers of the industry during the period 2000-2012, and intends to further augment and expand the empirical and conceptual foundation for better understanding the directions and evolution of the industry beyond 2012. The research will provide useful insight for corporate-level platform strategy development for Finnish incumbents, as well as guidance for Finnish startup firms eager to join and contribute to the ecosystems developing around the leading corporate platforms. The insights generated by the research will also usefully inform government policy with respect to further stimulating entrepreneurship and innovation in this crucial sector of the Finnish economy.

The aim of the research is to provide insight in the competing strategies of incumbent, new entrant and emerging corporate players (including cross-boundary disruptors) in the global wireless communications industry, to highlight the development of the competing ecosystems growing around different corporate strategies and technological platforms, and to identify both the corporate-level strategies as well as the government -level policies that may help Finland maintain its prominent role in the industry both at the company level, the ecosystem level (facilitating the development of entrepreneurial startups in Finland), and the service provider level.

Elintarvikkeet

'Transnational Private Regulation and System Level innovations in Global Food Value Chains'
Turun AMK/Turun kaupunki: Kaisa Sorsa

Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisen yksityisen sääntelyn, sopimusverkostojen ja systeemisen innovaation välistä yhteyttä elintarvikkeiden arvoketjuissa: miten kyseiset mekanismit vaikuttavat systeemisten muutosten aikaansaamiseen ja mitkä tekijät arvoketjussa toimivat innovaatioiden mahdollistajina tai esteinä. Tutkimuskohteena ovat kansalliset ja kansainväliset elintarvikeketjut. Tutkimus edistää suomalaisten elintarvikeyritysten kansainvälistymistä.

Projektin kotisivut

Yliopistosektori

Universities, Funding Systems and Renewal of Industrial Knowledge Base
ETLA, VTT, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto: Terttu Luukkonen

Projekti tutkii yliopistoissa käynnissä olevan rakenteellisen muutoksen vaikutuksia yliopistojen rooliin innovaatiojärjestelmän tietopohjan uusiutumisessa ja yliopistotutkimuksen yhteiskunnallis-taloudellisessa hyödyntämisessä. Tutkimuksen näkökulma on systeeminen, vaikka sen tietojenkeruu tapahtuu meso- ja mikrotasoilla. Projekti tutkii erilaisten tutkimuksen rahoitusmekanismien vaikutuksia tutkimustoiminnan innovatiivisuuteen ja tutkimustiedon hyödyntämiseen. Projekti tekee tapaustutkimuksia, kerää tietoja kyselyiden avulla ja hyödyntää dokumenttiaineistoa. Projektilla on intensiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja se kerää tietoja useasta vertailumaasta.

Julkaisuja:

Luukkonen, T ja Duncan, T. 2013. Industrial Engagement of University Research. ETLA Brief 20.

Tuottavuusnäkökulma

Teknologiavalinnat, kokeileminen ja systeemiset muutokset; taloustieteellinen näkökulma
Etla: Mika Maliranta

Suomi on noussut teknologioiden imitoijasta teknologioiden kehittäjäksi. Tämän vuoksi yritysten teknologiavalinnat ovat riskipitoisempia kuin ennen. Markkinoilla tapahtuva kokeilu ja tuotannontekijöiden kohdentuminen yritysten välillä ovat nyt talouskasvun keskeinen mekanismi. Vaikka monet yritykset väistämättä epäonnistuvat, mahdolliset tuotot globaaleilla markkinoilla ovat valtavat. Monista syistä johtuen (esim. ns. päämiesongelma) markkinoilla saattaa kuitenkin esiintyä vähemmän kokeilua ja riskinottoa kuin mitä olisi koko yhteiskunnan kannalta optimaalista. Tästä syntyy tarve politiikkatoimenpiteille. Hankkeen tavoitteena on helpottaa politiikan suunnittelua tutkimalla yritysten kannusteita ja rajoitteita sekä teknologiavalinnoista seuraavia systeemitason muutoksia. Hankkeessa tuotetaan uusia indikaattoreita, jotka kuvaavat yritysten rahoitustilanteen, tuottavuuden ja kasvun välistä yhteyttä. Hankkeessa kehitetään myös yritysten dynamiikkaa kuvaavia numeerisia malleja. Mallien avulla analysoidaan niitä mekanismeja, joiden kautta rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyydet ja yritysten valinnat monenlaisine takaisinkytkentöineen heijastuvat lopulta toimialan tuottavuuteen. Lisäksi malleja käytetään erilaisten vaihtoehtoisten politiikkatoimien vertailuun.

Projektin kotisivut